DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Trygg kemikaliehantering i semestertider

Under semesterperioden när många är nya och oerfarna på arbetsplatsen är det extra viktigt att tänka på säkerheten. Särskilt inom områden som tillverkning, lager, logistik och handel där tidsbrist har gjort att det förekommer att man hoppar över eller kortar ner introduktionen av rutiner och risker i arbetet. Förutom sommarvikarier behöver du även tänka på inhyrd personal. När arbetsmiljöverket inspekterade 880 arbetsplatser där bemanningsanställda jobbar fick drygt 6 av 10 inspekterade företag krav på sig att åtgärda brister i arbetsmiljöarbetet. Vilket ansvar har man och vad bör man tänka på?

Det viktigaste för den som är ny på jobbet är:

  • En ordentlig introduktion om hur arbetsuppgifter ska utföras

  • Veta vilka risker som finns samt

  • Veta vilken skyddsutrustning som behövs såsom handskar, hjälmar eller skyddsglasögon

  • Veta var skyddsutrustningen finns tillgänglig.

Ett tidigt riskmedvetande hos de unga sommarjobbarna ökar chanserna för ett långt och skadefritt arbetsliv. Nedan har vi samlat bra info för att du ska kunna möta semesterperioden på ett säkert sätt.

Risker och ansvar för arbetsmiljön i semestertider

Varje år råkar 3000 unga personer ut för olyckor på sina jobb, de är också extra känsliga för till exempel tunga lyft eller farliga ämnen. Men man ska varken bli sjuk eller skadad av sitt jobb. Chefen ska se till att arbetsmiljön är bra, personligen har man också ett eget ansvar att berätta för chefen vad som inte är bra. Viktigt att berätta om något kan leda till en olycka eller skada. Att sätta säkerheten främst är viktigast både för sig själv och sina kollegor när man är ny på jobbet.

Skyddsansvariga inom bolaget är skyldiga att anmäla när någon olycka sker enligt arbetsmiljölagen. Ett ganska vanligt förekommande misstag är att näringsidkaren saknar rutiner för undersökning och riskbedömning eller att skriftliga rutiner för förebyggande arbetsmiljöarbete som finns, inte fungerar i praktiken för sommarjobbare och inhyrd personal.

I Arbetsmiljöverkets statistik är olyckor inom vård och omsorg överrepresenterade bland flickor under sommarmånaderna. Bland pojkar är det i tillverkningsbranschen som det inträffat flest olyckor motsvarande tid. En förklaring kan vara att det är just de branscherna som är bäst på att anmäla olyckorna till Arbetsmiljöverket.

Är vikarierna under 18 år?

För arbetsgivaren finns det regler att förhålla sig till när man anställer personer under 18 år (AFS 2012:03). Syftet är att få arbetsgivarna att förebygga de skaderisker som unga löper i arbetslivet. Exempelvis får en maskin med risk för skador inte användas av en person under 18 år som inte fullgjort sin skolplikt enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga. Även inhyrd arbetskraft ska få fullständig och upprepad information och instruktion om de skyltar, märkningar och de signaler som används på arbetsplatsen.

Säkerhetsutrustning för att minska riskerna

En av de vanligaste arbetsplatsolyckorna är halkolyckor. Inomhus kan halkolyckor förebyggas med hjälp av att hålla golv torra med absorbentmatta och genom att omedelbart torka upp spill om läckage uppstår. Det kan även vara bra att använda torkmattor för att minska risken för att väta från skor sprids. Gå igenom spillskyddsplan och rutiner för att avlägsna väta från golvet så att personalen inte riskerar att halka omkull. Kom därför ihåg att kontrollera lagren i god tid före semestern och fylla på om det behövs. Exempelvis om någon skär sig, då är det viktigt att det finns plåster eller om ett kemikaliespill inträffar så underlättar spillredskap. Fyll upp med förbrukningsmaterial och personlig skyddsutrustning så att allt går smidigt under semestern - även om olyckan är framme.

En annan viktig säkerhetsåtgärd är att sätta upp säkerhetsskyltar som varnar för potentiella faror. I vår skyltguide hittar du definitionen och betydelsen av säkerhetsskyltar, vilka regler och krav som finns, en samling av alla vanliga symboler samt tips på bästa skyltningen för att minska risker på arbetsplatsen.

DENSORB absorbenter och spillredskap

Är olyckan framme och en kemikalie- eller oljeläcka är ett faktum, är det viktigt att det finns tillräckligt med spillredskap och absorbenter för att på ett tryggt och säkert sätt kunna sanera läckaget. Fyll upp lagret ordentligt inför sommaren. Vi erbjuder praktiska påfyllningssatser för våra DENSORB® spillkit och caddys.

Köp spillredskap

Personlig skyddsutrustning

Se till att vikarier och inhyrd personal är tillräckligt skyddade under semesterperioden. Har ni skyddshandskar i alla storlekar, hjälmar, skyddsglasögon hemma? OBS!: Även om du hyr du in personal från bemanningsföretag har du ett arbetsledaransvar och ska se till att arbetet utförs på ett säkert sätt.

Köp personlig skyddsutrustning

Första-hjälpen-utrustning

Är det tomt på plåster? Finns det ögonskölj om någon får ett stänk i ögat? Kolla över alla plåsterdispensers och skåp med första-hjälpen-utrustning så det är kittat och klart inför ledigheten.

Köp arbetsskydd och första hjälpen-utrustning

Fyll upp med förbrukningsmaterial

Undvik tomma förråd och bunkra upp med förbrukningsmaterial redan nu så att procedurer kan upprätthållas hela sommaren och att du slipper komma tillbaka till tomma förråd. Vi har satt ihop en våra kundfavoriter inför sommaren:

Övervakning av läckage och spill

Under semesterperioden när många anställda vill åka på semester samtidigt, går många ner i personalstyrka. Förutom att det blir en utmaning att hantera den dagliga verksamheten med minskad kapacitet, behöver även säkerhetsaspekter, som övervakning av kemikalier utföras. Med den digitala övervakningen DENIOS connect och andra praktiska lösningar för läckagedetektering erbjuder DENIOS dig optimalt stöd.

Övervakning av miljöcontainers

Med den digitala övervakningen DENIOS connect får du realtidsuppdateringar på upp till 16 säkerhetsrelevanta driftsparametrar i din miljöcontainer. Om ett läckage, en rökutveckling eller annat fel uppstår skickar DENIOS connect direkt ett larm till dig - som ett SMS eller e-post.

Läs mer om DENIOS connect för miljöcontainers

SpillGuard® och SpillGuard® connect

Det revolutionerande varningssystemet för läckage av farliga kemikalier. SpillGuard larmar med ljus och ljud direkt när spill eller läckage når uppsamlingskärlet. Med nya SpillGuard® connect kan du får larm direkt i mobilen eller via e-post.

Läs mer om SpillGuard®

Uppsamlingskärl med läckageindikering

Eftersom uppsamlingskärl Pro-Line har larmindikatorer blir det mycket lättare för dig att upptäcka kemikalieläckage och spill. Genom att en röd plupp åker upp ur gallret direkt när spill och läckage hamnar i uppsamlingskärlet behöver du inte ta bort gallret vid inspektion för att kontrollera läckage.

Köp uppsamlingskärl med läckageindikering

Passa på att utföra underhållsarbete och reparationer

Använd semesterperioden för underhåll och säkerhetskontroller

DENIOS brandklassade produkter uppfyller Europeiska standarder för brandskydd av kemikalier och gas. Förutom korrekt funktion är även upprätthållande av brandskydd en förutsättning för att uppfylla krav från såväl försäkringsbolag som lagstiftning. För att garantera brandskydd och funktion över tid kräver EG-direktivet 89/391/EEC att utrustningen ska kontrolleras med jämna mellanrum utav utbildad personal.

Tips: Låt underhållsarbetet utföras under semesterperioden för att störa driftsprocesserna så lite som möjligt och undvika driftstopp. Våra kvalificerade och certifierade tekniker tar gärna hand om servicen av dina anläggningar för förvaring av kemikalier - vi erbjuder attraktiva underhållspaket för allt från miljöcontainers till brandsäkra skåp och nöddusch.

Ta också tillfället i akt att göra en besiktning: Vi kontrollerar om din kemikalieförvaring fortfarande uppfyller 100 % säkerhet och om utrustningen uppfyller gällande lagstadgade krav.

Förhindra obehörig åtkomst

Semestertider är inbrottstider! Om företagets lokaler står helt tomma under semestern, bör du se över inbrottsskyddet en extra gång. Tänk på att det inte bara är kontor som har stöldbegärlig utrustning. Även råvaror som metaller och kemikalier behöver skyddas. Hanterar ni även farliga kemikalier har ni dessutom ett ansvar över att de inte hamnar i fel händer. Med lämpliga lås ser du till att externa intrång (t.ex. stöld eller manipulation) försvåras.

Inbrottsskydd för miljöcontainer

Våra miljöcontainers och teknikrum har som standard inbrottsskydd upp till motståndsklass RC 4 enligt SS-EN 1630. Dessutom kan du välja till tillvalsutrustning från ett omfattande utbud av övervakningsteknik för att göra ditt system ännu säkrare.

Se utrustningsalternativ

Fatskåp

Stora behållare i små mängder, t.ex. några fat eller en enstaka IBC, kan förvaras optimalt i fat- och IBC-skåp från DENIOS. De kan användas både inomhus och utomhus. Naturligtvis är skydd mot obehörig åtkomst också viktigt här. Därför har vi utrustat alla DENIOS förvaringsenheter för farliga kemikalier med lämplig låsmekanism som standard.

Köp fatskåp

Förvaring av gasflaskor

Eftersom en hanteringen av gasflaskor innebär många faror - är de i många avseenden mer krävande att förvara än flytande kemikalier. Att förhindra att obehöriga personer får tillgång till flaskorna är också av stor betydelse. Våra gasskåp och förvaringslösningar för gasflaskor är låsbara som standard och skyddar mot obehörig åtkomst.

Köp gasförvaring

Kemikalieskåp

För den som förvarar farliga kemikalier i arbetslokalen är det viktigt att se till att enbart behörig personal har tillgång till kemikalierna. Därför erbjuder vi ett omfattande sortiment av kemikalieskåp och säkerhetsskåp som kan låsas för att skydda mot obehörig åtkomst: Från universella cylinderlås till elektroniska profilcylinderlås med möjlighet till låssystem.

Köp kemikalieskåp

Tillträdesbegränsningar

Utrustning för tillträdesbegränsning säkerställer att endast behöriga anställda får komma in i riskfyllda områden. I sortimentet ingår dörrskydd och elektroniska dörrlås för eftermontering av inner- och ytterdörrar.

Köp tillträdesbegränsningar

Nyckelskåp

Det finns ofta många nycklar och nyckelkort i produktionsmiljöer. För att inte tappa bort dem och för att alltid ha alla nycklar inom räckhåll rekommenderas nyckelskåp i olika utföranden.

Köp nyckelskåp

Skyltar och symboler för fara

Med skyltar kan du enkelt göra risker och faror synliga samtidigt som personalen uppmärksammas på både tillträdesbegränsningar och riskfyllda områden i verksamheten. I sortimentet ingår bland annat varnings-, förbudsskyltar samt symboler för fara där särskilt beteende krävs.

Köp skyltar och symboler för fara
i

Viktigt: Skyddsansvarig och brandskydd | Semesterperioden befriar dig inte från skyldigheten att ha skyddsansvariga på plats för att kunna garantera hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Samma sak gäller för brandskyddet. När du planerar din semester bör du därför se till att det finns tillräckligt många brandansvariga och skyddsombud som kan täcka hela semesterperioden.

Storstädning på företaget

Använd semesterperioden till att städa upp!

Många företag använder tiden före och under semestern till en omfattande storstädning av lokalerna. Tips: Använd gärna 5S metoden för att rensa och städa ur. I vår shop hittar du många lösningar för professionell rengöring av industriella ytor:

Bästa tipset:

SLUTLIGEN: Har du läst så här långt vill vi på slutklämmen passa på att ge dig vårt bästa "kom-tillbaka-från-semestern"-tips. När du lägger in autosvar på mailen, passa även på att lägga in en påminnelse till dig själv i telefonen, på första arbetsdagen, med ditt lösenord. Förutom att du slipper förvirringen som uppstår när du inte kommer in i systemen så slipper du ett besök till IT-avdelningen första dagen efter semestern.

Ha en riktigt skön sommar önskar TEAM DENIOS

Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske även har nytta av:

Artikel

5S - metoden för bättre arbetssäkerhet och effektivitet

Förutom att 5S-metoden effektiviserar arbetet hjälper den också till att minska risken för olyckor. Faktum är att 5S metoden är en viktig del i att skapa bättre arbetsplatser som möter upp mot de krav som ställs på den moderna industriarbetsplatsen. För att förenkla för er har vi satt samman en guidesida, så även du kan börja använda 5S metoden.

Läs mer
Guide

Fathantering- Bli fatsmart med effektiva hjälpmedel!

Gör fathanteringen enkel och smidig: Effektiva hjälpmedel som tar din fathantering till nästa nivå! Läs mer här!

Läs mer
Artikel

Vägledning skyltar - regler, krav och lov

Säkerhetsskyltar har en särskild betydelse för arbetssäkerheten. I vår guide hittar du definitionen och betydelsen av säkerhetsskyltar, svar på vanliga frågor, en samling av alla vanliga symboler samt bästa praxis för användning av säkerhetsskyltar.

Läs mer
Guide

Arbetsskydd och säkra arbetsmiljöer

Långvarig frånvaro av en medarbetare kan leda till höga kostnader och störningar i affärsverksamheten. För att motverka detta bör arbetssäkerheten ha högsta prioritet i företaget. I den här artikeln hittar du allt du behöver veta om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

Läs mer
Vanliga frågor

FAQ: Riskbedömning av farliga ämnen

Hanterar, använder eller lagrar du farliga ämnen och vätskor? Då är riskbedömningar ett måste för dig. Det är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och helt avgörande för medarbetarnas hälsa. I vår FAQ svarar vi på de vanligaste frågorna som dyker upp när ämnet "riskbedömning av kemiska risker" kommer på tal.

Läs mer
Artikel

Oljeolycka på vatten - så ska du agera

Eftersom oljeutsläpp i vattnet kan ge katastrofala konsekvenser för allmänheten behöver vi förbereda oss och veta hur vi ska agera när olyckan är ett faktum. I denna artikel kan du läsa om: Vad ska man göra vid oljeläckage så att småbåtshamnar, varv och företag kan vidta försiktighetsåtgärder för att begränsa skador.

Läs mer
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00