DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Vägledning skyltar - regler, krav och lov

Säkerhets- och varningsskyltar har en särskild betydelse för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och kan samtidigt utgöra en knepig situation: de varnar för möjliga faror, anger förbjudet eller nödvändigt beteende och kan förhindra olyckor - förutsatt att alla inblandade förstår vad symbolerna betyder.

Nedan kan du läsa om betydelsen av säkerhetsskyltar förbudsskyltar, påbudsskyltar och varningsskyltar, svar på vanliga frågor, en sammanställning av alla vanliga piktogram samt bästa praxis för användning av säkerhetsskyltar i Industri, arbetsmiljöer och allmänna utrymmen.

Vad är en säkerhetsskylt?

Säkerhetsskyltar är piktogram som förmedlar säkerhetsrelevant information till anställda och besökare i företag och offentliga byggnader. För detta ändamål används symboler som är så begripliga och självförklarande som möjligt. De pekar ut faror, garanterar säkerhet eller uppmanar till åtgärder.

Betydelsen av säkerhetsskyltar

Säkerhetsskyltar spelar en viktig roll, särskilt när det gäller arbetssäkerhet eftersom de förebygger olyckor. Dessutom säkerställer regler och standarder att du kan använda märkningen enhetligt och i linje med bestämmelserna i företaget - och att arbetssäkerhet och förebyggande av olyckor alltid säkerställs på ett tillförlitligt sätt.

Vilka regler gäller för skyltar?

Det finns lagkrav och riktlinjer att förhålla sig till när det gäller skyltning. Enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer för arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) bör arbetsgivare se till att det på arbetsplatser finns tydliga skyltar och markeringar på områden där det finns särskild risk för olyckor. Informationen ska även vara utformad så att den kan tillgodogöras av alla som berörs av den.

När måste det finnas en säkerhetsskylt?

En säkerhetsskylt måste finnas på arbetsplatsen för att uppmaningar, förbud och andra instruktioner som är relevanta för säkerhetsstandarder ska kunna iakttas och följas regelbundet. Varningsskyltar bör dock endast användas om det inte finns några andra, mer lämpliga säkerhetsåtgärder. Avspärrningar, låssystem etc. bör ändå användas, eftersom säkerhetsskyltar inte får ersätta dessa säkerhetsåtgärder, utan endast komplettera dem.

Vilka varningsskyltar krävs för en arbetsplats?

För att veta vilka symboler som ska finnas på din arbetsplats måste du göra en omfattande riskbedömning. Bedömningar bör göras för varje aktivitet och arbetsplats för att säkerställa att du identifierar alla potentiella faror. När du har denna informationen kommer du att veta var dina anställda behöver påminnas om säkerheten.

Får man sätta upp skyltar hur som helst?

För att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom ett område som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov från kommunen. Vill du sätta upp en skylt vid vägområdet till en allmän väg behöver du ha tillstånd från väghållningsmyndigheten. För skyltning inomhus behövs inget bygglov. Det innebär att skyltar inne i exempelvis industrier, verkstäder eller laboratorier inte kräver bygglov.

Vad finns det för skyltar?

Säkerhetsskyltar kan delas in i olika kategorier . Här kommer de viktigaste:

Förbudsskylt

Ser du en vit rund bakgrund med rött diagonalt sträck har du förmodligen en förbudsskylt framför dig men vad betyder förbudsskyltar?

Förbudsskyltar används för att skydda anställda eller andra personer från arbetsolyckor på företagets område och för att förhindra beteende som kan utlösa en fara. Korrekt placerade förbudsskyltar med exempelvis Tillträde förbjudet, eld öppen låga eller förbudsskylt mot mat och dryck ökar arbetssäkerheten.

Definition Färg och form
Förbudsskyltar anger förbud eller begränsningar Cirkulär med röd kant och rött kryss tvärsöver

Påbudsskylt

Vad menas med ett påbudsmärke? Påbudsskyltar i arbetsmiljö innehåller en uppmaning som du är skyldig att följa. Med skyltar i företag som exempelvis lager- eller produktionsanläggningar kan du skydda anställda mot faror.

Förutom standardiserade påbudsskyltar enligt SS-EN ISO 7010 såsom skyddshandskar måste användas , andningsskydd måste användas eller hörselskydd måste användas erbjuder vi även andra beprövade, icke-standardiserade skyltar som ett användbart komplement.

Definition Färg och form
Påbudsskyltar hänvisar till en uppmaning som man är skyldig att följa Cirkulär och blå
Påbudsskylt hörselskydd, ISO 7010, plastfolie 200 mm
5 varianter finns tillgängliga
334,00 kr Exkl. moms
Påbudsskylt andningsskydd, ISO 7010, plastfolie 200 mm
3 varianter finns tillgängliga
334,00 kr Exkl. moms
Påbudsskylt skyddshandskar, ISO 7010, plastfolie 100 mm
6 varianter finns tillgängliga
248,00 kr Exkl. moms

Varningsskylt

En varningsskylt utmärks av en gul varningsfärg som ökar uppmärksamheten och varnar för eventuella faror och hinder. De bör placeras väl synliga vid riskpunkterna för att förhindra allvarliga olyckor och dyra driftstopp. Varningssymboler eller varningsskyltar är lämpliga för märkning vid produktionsanläggningar, industrier samt i lager, verkstäder eller laboratorier. De vanligaste skyltarna varning för elektrisk spänning, varning för handskador, varning för frätande ämnen, och brandfarliga ämnen kan kombineras med korta texter för ännu bättre förståelse. I EX-klassade områden bör det finnas EX-skyltar, som varnar för att man befinner sig inom en explosiv atmosfär.

Definition Färg och form
Varningsskyltar visar möjliga faror Liksidig gul triangel med svart kant

Nödskylt och utrymningsväg

Måste nödutgångar vara belysta?

Självlysande skyltar är lämpliga för detta ändamål, bland annat för att markera dina utrymningsvägar och visa anställda och besökare en säker utrymningsväg i händelse av en nödsituation.

Vad gäller för nödutgångar?

Utrymningsvägar och nödutgångar måste vara tydligt markerade, lätta att känna igen och synliga även i mörker. Skyltning av viktiga nödanläggningar som "nödtelefon" eller " hjärtstartare" är också en del av skyltningen. Med nödsskyltar kan du snabbt orientera dig i en nödsituation.

Definition Färg och form
Nödskyltar visar vägen till nödutgångar eller resurser för nödsituationer. Fyrkantig och grön

Skylt för brandskydd

Med brandskydd menas de åtgärder och insatser man gör för skydda människor, miljö och material från brand. Märkning med brandskyltar är en viktig åtgärd för brandskyddet och för att säkerställa rätt beteende i händelse av brand. När en brand uppstår räknas varje sekund, och brandskyltarna kan ofta göra skillnaden mellan liv och död. Skyltar för brandsläckare, branddörrar, brandvarnare etc. ökar säkerheten i ditt företag.

Definition Färg och form
Brandskyltar ger information om hjälpmedel och beteende i händelse av brand Fyrkantig och röd med vit kant

GHS skylt

GHS är en förkortning för Globally Harmonized System och säkerställer en enhetlig märkning av kemikalier på global nivå. GHS och CLP-förordningarna kräver märkning av farliga ämnen med symboler som är standardiserade i Europa. Märkning av farliga ämnen är nödvändig på alla arbetsplatser där farliga ämnen produceras, lagras, transporteras och används. Brandfarliga, giftiga, frätande eller skadliga ämnen och kemikalier identifieras genom skyltar, etiketter eller symboler för farliga ämnen som anger faran.

Definition Färg och form
Märkning och klassificering av farliga ämnen och kemikalier Rödkantig romb med svart symbol mot vit bakgrund
GHS 05 skylt, symbol "Frätande ämne", plastfolie, 37x37 mm, ark med 12 st
6 varianter finns tillgängliga
678,00 kr Exkl. moms
GHS 09 skylt, symbol "Miljöfarligt", plastfolie, 21x21 mm, ark med 35 st
6 varianter finns tillgängliga
399,00 kr Exkl. moms
GHS 07 skylt, symbol "Skadligt", plastfolie, 21x21 mm, ark med 35 st
6 varianter finns tillgängliga
422,00 kr Exkl. moms
GHS 02 skylt, symbol "Brandfarligt", plastfolie, 37x37 mm, ark med 12 st
6 varianter finns tillgängliga
697,00 kr Exkl. moms
GHS 06 skylt, symbol "Giftigt", plastfolie, 37x37 mm, ark med 12 st
6 varianter finns tillgängliga
678,00 kr Exkl. moms

Placering och synlighet av säkerhetsskyltar

För att garantera största möjliga säkerhet är det inte bara rätt val av symbol för riskerna som är avgörande, utan även storleken på skylten. Detta beror på de lokala förhållandena - beroende på utrymmet och ljusförhållandena finns det olika områden för igenkänning. Det optimala uppnås när form, färg, storlek och symbol är klart synliga. Vid skiftande ljusförhållanden bör man se till att skyltarna är regelbundet belysta, reflekterande eller självlysande.

Ju större avståndet är från vilket symbolen ska kännas igen, desto större måste symbolskylten vara. I följande översikt kan du se hur stor din säkerhetsskyltning bör vara.

Förutom lämplig storlek bör du också se till att skyltarna alltid förblir otäckta och därmed synliga: smuts, snö, fordon eller utrustning bör tas bort omedelbart.

Tips för bästa säkerhetsskyltningen

Följande är rekommenderade metoder och tips för användning av säkerhetsskyltar i arbetsmiljöer och allmänna områden.

1
Ändra placering

Efter ett tag blir medarbetarna så vana vid säkerhetsskyltarna att de bara syns i bakgrunden. För att undvika denna "skyltblindhet" rekommenderar vi att skyltarnas placering ändras då och då, så att säkerhetsmeddelandet förblir i fokus.

2
Undvik ansamling

Håll det enkelt genom att fördela skyltarna på ett förnuftigt sätt inom ett område och undvik kluster av skyltar. För många skyltar i en hög överväldigar medarbetarna med information och gör dem mindre benägna att titta närmare.

3
Regelbunden utbildning

Genomför regelbundna repetitionsutbildningar för att säkerställa att alla medarbetare känner till symbolerna och deras innebörd. Kom ihåg att säkerhetsskyltar bara fungerar om de förstås av alla.

4
Rapportera av olyckor

Ofta blir olyckor, framförallt mindre olyckor, dåligt dokumenterade eller inte dokumenterad alls. Rapportera därför alla säkerhetsolyckor till din ansvariga HSE-chef, det ökar sannolikheten för att undvika riskkällan i framtiden genom nyinstallerade säkerhetsskyltar.

5
Kontrollera faror konsekvent

Regelbundna riskbedömningar är avgörande för arbetssäkerhet. De används för att kontrollera vilka faror som är förknippade med en viss aktivitet i företaget. Kontrollera därför alltid var farorna uppstår och begränsa dem till ett minimum med hjälp av säkerhetsskyltar.

Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske även har nytta av:

Laddar...
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00