DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Allmänna villkor

Allmänna villkor för handel från shop och katalog.

§ 1 Giltighetsområde

DENIOS AB levererar vid katalogbeställning och beställning via Internet uteslutande enligt de leveransvillkor som är gällande vid tidpunkten för beställningen. Leverans sker uteslutande till industri, handel, företag, föreningar, kommunala inrättningar och jämförbara institutioner.

§ 2 Anbud och tecknande av avtal

(1) Leveransavtalet betraktas som tecknat när DENIOS inom tio dagar skriftligen bekräftat mottagen beställning eller har utfört leveransen. Varje beställning från köparen är bindande. Vid skriv-, tryck- och räknefel i (online-)katalogen har DENIOS AB rätten att häva avtalet.

(2) DENIOS AB övertar inte någon anskaffningsrisk. De är berättigade att häva avtalet, om en leverantör har bortfallit av orsaker som DENIOS AB inte kan påverka.

(3) Om DENIOS AB lämnar offert är denna utan förbindelse och utan köptvång. Godkännande och samtliga order fordras för att skriftlig, fjärrskriftlig eller elektronisk/skriftlig bekräftelse från DENIOS AB ska bli juridiskt gällande. Detsamma gäller för tillägg, ändringar eller sidoavtal.

(4) Katalog- resp. produktbeskrivningar och uttalande från DENIOS AB (t.ex. prestationsbeskrivning, referens till DIN-normer, o.s.v.) gäller inte som garanti. Det är endast skriftligt uttryckta utsagor från DENIOS AB som gäller som garanti.

(5) Köparen är förpliktigad att kontrollera försändelsen. Om inte försändelsen kontrolleras har DENIOS AB rätt att via skriftligt meddelande häva avtalet och kräva skadestånd på grund av att avtalet inte uppfyllts.

(6) Tidsbegränsade erbjudanden i online-shopen gäller endast under den tid som angivits. Trots omsorgsfull lagerföring kan det inträffa att en kampanjartikel säljs slut fortare än förväntat. DENIOS AB lämnar därför inte några leveransgarantier. Detta gäller: Endast så länge varan finns i lager.

§ 3 Pris/prisnotering

(1) I huvudsak beräknar DENIOS AB priset (i SEK), som vid tidpunkten för ordern är listad i aktuell (online-) katalog. Det aktuella priset som DENIOS AB har bekräftat vid orderingången eller vid leveransen är dock bindande.

(2) Alla priser är exkl. moms. Allmänna leveransbestämmelser NL 01 tillämpas. DENIOS AB förbehåller sig rätten till prisförändringar, konstruktionsförändringar samt eventuella tryckfel i denna katalog.

(3) Alla priser följer incoterms DDP, Exkl. frakt

(4) Frakt tillkommer när order inkommit och redovisas på orderbekräftelsen via e-post. Vi förbehåller oss rätten att justera beräknad fraktkostnad i onlineshopen vid större avvikelser, exempelvis när produkten har stor volym och låg vikt.

(5) Övrig information läs här>>

§ § 4 Leverans-och fullgörandetid / Övertagande av risk

(1) DENIOS AB har rätt att utnyttja delleverans och delfullgörande.

(2) Försenad leverans och fullgörande på grund av högre myndighet eller på grund av händelser, som väsentligen försvårar eller omöjliggör DENIOS AB åliggande, hit hör särskilt strejk, lockout, myndighetsförordnande, o.s.v., även när de inträffar hos leverantörer till DENIOS AB eller deras underleverantörer, har DENIOS AB inte skyldighet att hålla överenskomna frister och tidsangivelser. De berättigar DENIOS AB, att skjuta upp leveransen resp. fullgörandet efter försening som orsakats av hinder med tillägg för en lämplig förberedelsetid eller helt eller delvis häva avtalet gällande den ännu inte uppfyllda delen.

(3) För övrigt ansvarar DENIOS AB vid försening av fullbordandet endast fall av uppsåt eller grov oaktsamhet från en leverantör till DENIOS AB eller prestandahjälp enligt de lagstadgade bestämmelserna. I andra fall av fördröjt fullbordande begränsas DENIOS AB's ansvar för skadeersättning utöver samt i stället för fullbordande till 5 % av värdet för de delar av leveransen som berörs av fördröjningen. Ytterligare anspråk från köparen är uteslutet, även efter att den av DENIOS AB utsatta tidsfristen för fullbordande förflutit. Ovanstående begränsning gäller ej ansvar för skada på liv, kropp eller hälsa.

(4) Om det inte är möjligt att leverera varorna kan köparen begära skadestånd enligt lagstadgade bestämmelser. Dock begränsas köparens skadeståndsanspråk utöver eller istället för fullbordan och ersättning för kostnader på grund av driftsbortfall till 5 % av värdet för den del av leveransen som inte kan genomföras. Ytterligare anspråk från köparen på grund av att leveransen inte kunnat utföras är uteslutna. Denna begränsning gäller inte fall som orsakats av oaktsamhet, grov vårdslöshet eller skada på liv, kropp eller hälsa, Köparens rätt att häva avtalet påverkas ej.

(5) Risken övergår till uppdragsgivaren, så snart försändelsen har överlämnats till transportören eller när försändelsen har lämnat DENIOS AB's lager. Om försändelse inte är möjlig och detta inte har orsakats av DENIOS AB, övergår risken till uppdragsgivaren med ett meddelande om att försändelsen är redo att skickas.

(6) Leveransen sker som regel direkt efter att ordern har inkommit resp. inom de vid produkterna uttryckligt angivna leveranstiderna. Vid avvikande leveranstid informeras beställaren omgående via orderbekräftelse eller separat information.

(7) "Vid leverans på kundens fraktavtal måste kunden själv försäkra varorna. Vid leveransskador måste detta noteras på fraktsedeln som undertecknas av chauffören samt anmälas till transportbolaget omedelbart, dolda skador måste anmälas inom 7 dagar."

(8) Beställda varorna kan returneras inom 14 dagar.

(9) Övrig information läs här>>

§ 5 Garanti/ansvar

(1) DENIOS AB's ansvar för sakskada på köpeobjektet uppgår till ett år från leverans. Därutöver gäller garantin för vissa utvalda katalogprodukter med "DENIOS 5-års garanti" Denna garanti gäller inte rörliga delar (t.ex. hjul, fjädrar, axlar), lackering, förbrukningsartiklar samt slitage- och el-komponenter. Garantikravet förutsätter regelbundet, fackmannamässigt underhåll och reparation av produkten. Vid önskemål därom erbjuder vi, som en försäkran av er rätt till garanti, ett ekonomiskt fördelaktigt (garanti-) underhållsavtal.

(2) DENIOS AB ansvarar i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet från DENIOS AB eller en leverantör eller prestandahjälp enligt de lagstadgade bestämmelserna.. För övrigt ansvarar DENIOS AB endast enligt produktansvarslagen, vad gäller skada på liv, kropp eller hälsa eller på grund av vårdslöshet enligt ingångna avtal. Skadeståndskrav för uppkomna skador enligt ingångna avtal begränsas till avtalstypiska, förutsägbara skador. Ansvar för skador på köparens juridiskt skyddade egendom som orsakats av levererade varor t.ex. skador på andra föremål är uteslutet.

(3) Reglering av ovanstående avsnitt 2 omfattar skadeståndsersättning utöver utnyttjande och skadeståndsersättning för driftsavbrott, oberoende av rättsliga grunder, särskilt rörande brister, skada som orsakats av skuldförhållande eller otillåten hantering. Detta gäller även ersättningsanspråk för kostnader som orsakats av driftsavbrott.

(4) DENIOS AB åtar sig inget ansvar för skada på leveransen, som orsakats av tredje part och levererats utan åtgärd till köparen.

(5) Korrekt begärda och motiverade reklamationer kommer DENIOS AB att efter eget val tillmötesgå antingen genom ersättningsleverans eller genom att avhjälpa felet. Om avhjälpning har misslyckats två gånger har köparen rätt att häva avtalet eller få inköpspriset reducerat.

§ 6 Äganderättsförbehåll

(1) Leveransföremålet förblir DENIOS AB's egendom tills dess att köparen i affärsförbindelsen har fullgjort samtliga berättigade anspråk och dessutom uppfyllt samtliga fordringar, som tillstår DENIOS AB under de gällande affärsvillkoren.

(2) Egendomsförbehållet förblir även gällande när enstaka fordringar till DENIOS AB under en löpande faktura mottagits och saldot uppdaterats och godkänts.

(3) Köparens fordran vid vidareförsäljning av obetald vara överlåtes till DENIOS AB, tillsammans med samtliga säkerheter, som köparen har förvärvat för överlåten fordran. De gäller som säkerhet i samma omfattning som den obetalda varan.

(4) DENIOS AB har rätt att häva köpeavtalet eller delar därav genom att skriftligt meddelande till köparen om denne är oförmögen att betala, har för stor skuldsättning, har inställt sina betalningar eller har ansökt om konkurs. Rätten att häva köpet kan utnyttjas fram till meddelande om konkurs. Köparen ska utan dröjsmål meddela DENIOS AB om oförmåga föreligger att betala, för stor skuldsättning eller betalningsinställning. DENIOS AB kan förbjuda vidareförsäljning, vidarebearbetning och avlägsnande av den obetalda varan. Föreskrifter i konkurslagen berörs ej.

§ 7 Betalning

(1) Om inte annat har avtalats ska fakturor från DENIOS AB regleras inom 30 dagar netto från fakturadatum. Uppdragsgivaren påförs dröjsmålsavgift efter att 30 dagar har förlupit från fakturadatum.

(2) DENIOS AB har rätt att, oaktat andra lydande bestämmelser, räkna av äldre skulder från uppdragsgivarens betalningar och informera uppdragsgivaren om den utförda avräkningen. Om kostnader och räntor redan har uppkommit så har DENIOS AB rätt att först dra av kostnaderna från betalningen, därefter räntorna och sist huvudfordran.

(3) Betalningsvillkor 30 dagar netto. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 8% per månad. DENIOS AB förbehåller sig äganderätten till såld utrustning till dess att full betalning erhållits.

§ 8 Konstruktionsändringar

  1. Platsen för genomförandet är DENIOS SE:s säte

  2. För alla nuvarande och framtida krav som uppstår i samband med affärsrelationen med registrerade näringsidkare, inklusive krav på checkar, är DENIOS SE:s säte exklusivt behörig domstol.

  3. Samma behörighetsort gäller om köparen inte har någon allmän behörighetsort i Tyskland, om han eller hon flyttar sin hemvist eller sin vanliga vistelseort utanför Tyskland efter det att avtalet ingåtts eller om hans eller hennes hemvist eller vanliga vistelseort är okänd när talan väcks.

  4. Om bestämmelser i detta avtal helt eller delvis inte är rättsligt giltiga eller om de förlorar sin rättsverkan ska detta inte påverka giltigheten av resten av avtalet. Detsamma skall gälla om det skulle visa sig att det finns ett kryphål i detta avtal. Den ogiltiga bestämmelsen eller kryphålet ska ersättas med en lämplig bestämmelse som, så långt det är rättsligt möjligt, kommer så nära som möjligt det som de avtalsslutande parterna avsåg eller skulle ha avsåg enligt avtalets anda och syfte om de hade beaktat denna punkt. Om en bestämmelses ogiltighet grundar sig på ett mått på prestation eller tid (tidsfrist eller datum) ska en rättsligt tillåten åtgärd ersätta den. De avtalsslutande parterna är skyldiga att fastställa en nödvändig ändring genom att formellt ändra ordalydelsen i avtalet. I alla andra avseenden gäller dessutom de lagstadgade bestämmelserna i den tyska civillagen (BGB) och den tyska handelslagen (HGB).

  5. Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning ska tillämpas exklusivt. FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor - CISG - ska inte tillämpas.

§ 9 Jurisdiktionsort/ verkställandeort

Verkställandeort för leveranser och betalningar är DENIOS AB's huvudkontor.

§ 10 Gällande lag

För affärsvillkor och hela rättsförhållandet mellan DENIOS AB och uppdragsgivaren gäller uteslutande lagarna i Sverige.

§ 11 Sekretess

För integritetspolicy och hantering av personuppgifter, se följande länk: Integritetspolicy

§ 12 Dataskydd och IoT-tjänster

Information om dataskydd finns under följande länk: Integritetsskydd IoT

Ytterligare information om dataskydd för DENIOS IoT-tjänsterna finns under följande länk: DENIOS IoT-tjänster

§ 13 Villkor för installation och underhåll

Här hittar du våra installations- och underhållsvillkor.

Terms and conditions of installation and maintenance.

§ 14 Slutbestämmelser

Om en bestämmelse i detta affärsvillkor eller en bestämmelse inom ramarna för annan överenskommelser är eller blir verkningslös, så berörs härav inte giltigheten för alla övriga bestämmelser eller överenskommelser.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00