DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Laminärt luftflöde i Air Flow hytt

Inom branscher som läkemedel, bioteknik, medicin och livsmedel är höga hygienkrav av yttersta vikt. Att luften är fri från föroreningar tillsammans med en lättstädad arbetsmiljö i högkvalitativt rostfritt stål är därför särskilt viktiga. Genom att använda ett skyddande ventilationssystem, Laminar Air Flow Booth (LAF), avlägsnas luftburna partiklar och mikroorganismer från den omgivande luften. Hytten är extra bra för att skydda människor och hålla produkten ren.

Så fungerar principen

Hytten med laminärt luftflöde ger en damm- och partikelfri miljö med HEPA-filter. Ett laminärt flöde (låg turbulens) genereras över hela takytan och riktas vertikalt mot golvet ("Laminärt nedåtriktat flöde"). Med en hög lufthastighet på 0,475 m/s tvingas luftburna partiklar effektivt nedåt i hela arbetsområdet och sugs upp nära golvet - luftburna ämnen fångas därmed upp på ett kontrollerat sätt.

Vanliga användningsområden är:

 • Dosering av produkter
 • Provtagning av produkter
 • Avdelade arbetsplatser
 • Fyllning/vägning av bulkmaterial
 • Fyllninga av reaktor
 • Tömning av produkter
 • Testanläggningar
 • Arbetsstationer med föroreningar
 • Blandning
 • Fyllning/tömning av fat

Klassificering av anläggning

Yrkeshygeniska gränsvärden (OEL*) är lagstadgade värden som anger vilka exponeringsnivåer som anses vara säkra för hälsan för ett kemiskt ämne i luften på en arbetsplats.

OEL-gränserna tilldelas så kallade OEB-klasser (Occupational Exposure Band) i sex intervallgraderingar. Exempelvis motsvarar ett ämne med ett OEL-värde på 3 µg/m³ OEB 4. Klassificeringen är förknippad med olika krav på det tekniska systemet.

DENIOS garanterar en OEB-klass 3 (Hazardous) för Air Flow-hytten, vilket motsvarar ett OEL-värde på 10-100 µg/m³. Även lägre klasser uppfylls. Dessutom är det möjligt att uppnå högre OEB-klasser genom att låta externa testföretag utföra individuella inspektioner och tester.

*Occupational Exposure Limit (OEL) är den engelska och internationellt mest använda beteckningen för hygieniskt gränsvärde.

Vi hjälper dig i ditt projekt hela vägen in i mål!

Vill du ha rådgivning eller behöver du en behovsanalys?  Boka ett möte så går vi igenom vilka utmaningar ni står inför och ger förslag på lösningar.

Rådgivning: 036-39 56 60

Konstruktion och funktionsbeskrivning

Potentiellt förorenad luft sugs in via den bakre väggen. Där filtreras luften först av ett förfilter, till exempel ett ISO-grovfilter. Därefter följer ett andra filtersteg ePM1-80%. Därefter installeras ytterligare ett HEPA-filtersteg (HEPA 13). För krävande krav kan ett slutligt skyddsfilter (HEPA 14) installeras, vilket ger ytterligare ett filtersteg och mer säkerhet i processen om luften körs i återcirkulationsläge. I detta fall motsvarar den filtrerade luften renrumsklass ISO 5 enligt ISO 14644-1.

Av den filtrerade luften matas 90% tillbaka in i arbetsområdet via takytan. De återstående 10% blåses ut framför arbetsområdet via det främre utblåsningskammaren i takområdet. På så sätt skapas ett undertryck i arbetsområdet och den återstående luften tas från området framför arbetsområdet. Arbetstagarna skyddas effektivt från exponering genom den höga luftväxlingshastigheten och den riktade luftledningen. Förutom personligt skydd ger en hytt med laminärt luftflöde i den här konstruktionen ökat rums- och produktskydd, eftersom de luftburna partiklarna inte kan ta sig ut ur hytten på grund av undertrycket.

Systemets komponenter

1: Utsugsgaller

2: Förfilter för grovt damm

3: Filter för fint damm

4: HEPA-Filter

5: Reglering av luftflöde

Utrustning och konfigurationsalternativ

Valet av utrustning för hytten med laminärt luftflöde bör göras i samarbete med operatören, eftersom denne känner till sina arbetsprocesser bäst och därför kan definiera vilka verktyg, hjälpmedel och andra element som krävs. Den utrustning som krävs bör fastställas innan hytten tas i drift, så att dessa komponenter kan beaktas redan under konstruktionsfasen. Efterföljande installationer blir ofta kostsamma om de ens är möjliga att genomföra.

De arbetsuppgifter som ska utföras i hytten bör också definieras så tydligt som möjligt för att eventuella särskilda krav kan beaktas vid redan vid utformningen. På byggnadssidan måste det t.ex. finnas anslutningar för el, nätverk, tekniska gaser och andra försörjningsledningar. De motsvarande överföringspunkterna måste definieras och samordnas i förväg för att säkerställa problemfri installation och driftsättning.

Exempel på extrautrustning:

 • Helautomatisk reglering av luftflödet
 • Utsugs-, findamms- och HEPA-filter i safe-change filterhöljen för säkert filterbyte
 • Tilluft med värme-/kylelement
 • Elektriska komponenter i enlighet med ATEX-direktiven för potentiellt explosiva atmosfärer
 • GMP/FDA konforme Ausführung

Service och underhåll

Ventilationssystemen bör besiktigas av en sakkunnig funktionskontrollant av ventilationssystem som är behörig att utföra besiktningar. Resultaten av testerna ska föras in i en testbok eller en testrapport, sparas och kan användas som underlag för de återkommande testerna. Vi rekommenderar besiktning:

 • före första idrifttagningen för korrekt installation, funktion och inställning,
 • med jämna mellanrum, dock minst en gång per år för partikelformiga luftföroreningar eller minst vart tredje år för gasformiga luftföroreningar.
 • efter ändringar som omfattas av obligatorisk provning.

Filterbyte

Enligt VDI 6022 rekommenderas det att byta luftfilter i det 1:a filtersteget senast efter ett år, och ytterligare filtersteg efter 2 år. Inom områden med aktiva farmaceutiska ingredienser och livsmedelstillämpningar är det vanligt att även det 2:a filtersteget byts ut årligen. Applikationens känslighet, eventuella externa revisioner, en ogynnsam luftfuktighet på användningsplatsen eller särskilda risker kan göra ett komplett filterbyte nödvändigt, t.ex. om en långvarig bakteriebildning på grund av damm som lagrats i filtret inte kan uteslutas.

Service och underhåll från DENIOS

När vi som tillverkare regelbundet kan underhålla och serva din produkt kan du säkerställa att den behåller sitt värde och skyddar dina anställda. Läs mer om vårt serviceerbjudande.

Vi hjälper dig i ditt projekt hela vägen in i mål!

Vill du ha rådgivning eller behöver du en behovsanalys?  Boka ett möte så går vi igenom vilka utmaningar ni står inför och ger förslag på lösningar.

Rådgivning: 036-39 56 60

Du kanske även har nytta av:

Laddar...
Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00