Fathantering för säker hantering av farliga kemikalier

Ladda produkter


Vad krävs för att upprätthålla en en säker arbetsmiljö vid fathantering?

Arbetsmiljölagen (AML)

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.

Arbetsutrustning

Arbetsutrustning som exempelvis fatlyft, gaffellyftvagn eller lyfthjälp och tillbehör, som möjliggör lastning och lossning samt transporter av stora, tunga och skrymmande gods mellan lastbil och truck, vidare genom de olika nödvändiga arbetsprocesserna. Lyftanordningar och lyftredskap ska vara CE-märkta.

Hjälpmedel

Dessa inkluderar fatvagn, gasflaskvagn, transportvagn och andra enheter som används vid interna transporter. Dessa hjälpmedel måste vara utformade så att risker för ofta förekommande förslitningsskador och exempelvis ryggskador minskar.

Fathantering

Vilken utrustning finns för fathantering?

DENIOS utbud för professionell fathantering erbjuder:

Fat är standard för förvaring av kemikalier i tillverkningsindustrin.

Manuell fatlyft och transport

  • Fatkärra
  • Fastlyft

Transport med truck

  • Fatgrip
  • Fatlyft
  • Fatvändare

För upphängning i kransystem

  • Fathängare
  • Fattång
  • Fatklämma

Säker fathantering enligt maskindirektivet och ATEX?

CE-märkning för arbetsutrustning

Produktion, dokumentation, import, driftsättning och användning av maskiner omfattas av direktivets krav på CE- märkning som gäller i hela det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Produkter som används för att lyfta laster, omfattas av maskindirektivet (MD). Maskindirektivet 2006/42 / EG från 2009.12.29. Maskindirektivets krav implementeras i svensk lagstiftning genom arbetsmiljöverkets föreskrifter, den föreskrift som behandlar säkerhet för maskiner heter AFS 2008:3 Föreskrifterna om maskiner gäller för maskiner, utbytbar utrustning, säkerhetskomponenter, lyftredskap, kedjor, kättingar, linor, vävband med mera. Reglerna gäller för produkter som används yrkesmässigt såväl som privat.

Ex-klassad fathantering enligt ATEX-direktiv

Fatlyft och utrustning för fathantering med denna etikett är i enlighet med det uppdaterade ATEX-direktivet 2014/34 / EU certifierade för användning i riskområden (till exempel för zon 1 och 2) i enlighet med respektive bruksanvisning/ Försäkran om överensstämmelse.