DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Integritetsskydd

DATAPOLICY

1. Inledning

Med följande information vill vi ge dig som "registrerad" en översikt över vår behandling av dina personuppgifter och dina rättigheter enligt dataskyddslagarna. I princip är det möjligt att använda våra webbsidor utan att ange personuppgifter. Om du däremot vill använda särskilda tjänster från vårt företag via vår webbsida kan det bli nödvändigt att behandla personuppgifter. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon rättslig grund för denna behandling, kommer vi i allmänhet att inhämta ditt samtycke.

Behandlingen av personuppgifter, såsom ditt namn, din adress eller din e-postadress, ska alltid ske i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och i enlighet med de specifika dataskyddsbestämmelser som gäller i ditt land för DENIOS AB. Med denna dataskyddsdeklaration vill vi informera dig om omfattningen och syftet med de personuppgifter som samlas in, används och behandlas av oss.

Som ansvariga för våra register har vi vidtagit många tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett så fullständigt skydd som möjligt av de personuppgifter som behandlas via denna webbsida. Internetbaserade dataöverföringar kan dock alltid ha säkerhetsluckor, så ett absolut skydd inte kan garanteras. Därför kan du också överföra personuppgifter till oss på andra sätt, t.ex. per telefon eller per post. 

2. Ansvarig person

Den ansvariga personen i den mening som avses i dataskyddet är i allmänhet:

DENIOS AB, Datorgatan 3, 561 33 Huskvarna, telefon 036-39 56 60, e-post: info@denios.se.

Vi använder också vårt moderbolag och utländska dotterbolag i vissa fall för att svara på dina förfrågningar och beställningar, för försäljning och marknadsföring. Du hittar en översikt över våra bolag på https://www.denios.se/om-denios/kontakta-oss/

3. Dataskyddsombud

Du kan nå vårt dataskyddsombudet på följande sätt: datenschutz-denios@audatis.de

Du kan när som helst kontakta vårt dataskyddsombud direkt med alla frågor och förslag om dataskydd.

4. Definitioner

Dataskyddsdeklarationen grundar sig på de termer som används i det europeiska direktivet och i förordningen om grundläggande dataskyddsförordning (GDPR). Vår datapolicy ska vara lätt att läsa och förstå för allmänheten samt för våra kunder och affärspartner. För att säkerställa detta vill vi förklara de termer som används i förväg.

Vi använder bland annat följande termer i denna datapolicy.

4.1 Personuppgifter

Med personuppgifter avses all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett kundnummer, adress, användarnamn online eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

4.2 Registrerad

Med registrerad avses varje identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den registeransvarige (vårt företag).

4.3 Behandling

Med behandling avses varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som vidtas med personuppgifter, oavsett om det sker på automatisk väg eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, arkivering, lagring, anpassning eller ändring, inhämtning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller annat tillgängliggörande, justering eller kombination, begränsning, radering eller förstöring.

4.4 Begränsning av databehandling

Begränsning av behandlingen är markering av lagrade personuppgifter i syfte att förhindra framtida användning

4.5 Profilering

Med profilering avses varje automatiserad behandling av personuppgifter som består i att använda sådana personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den fysiska personens arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller byte av plats.

4.6 Pseudonymisering

Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan hänföras till en specifik registrerad person utan användning av ytterligare information, förutsatt att denna ytterligare information förvaras separat och omfattas av tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

4.7 Uppdagsbearbetare

Uppdragsbearbetare: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ som behandlar personuppgifter för personuppgiftsansvariges räkning.

4.8 Mottagare

Mottagare: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ till vilken personuppgifter lämnas ut, oavsett om det rör sig om en tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som får ta emot personuppgifter inom ramen för en specifik utredningsuppgift enligt EU-lagstiftningen eller medlemsstaternas nationella lagstiftning ska dock inte betraktas som mottagare.

4.9 Tredje part

Med tredje part avses en fysisk eller juridisk person, en myndighet eller ett annat organ som inte är den registrerade, den registeransvarige, uppdragsbearbetare eller de personer som har befogenhet att behandla personuppgifterna under den registeransvariges eller uppdragsbearbetarens direkta ansvar.

4.10. Samtycke

Med samtycke avses varje fritt given specifik och informerad uppgift om den registrerades önskemål, i form av ett uttalande eller annan otvetydig bekräftande handling, genom vilken den registrerade ger sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne. 

5. Rättslig grund för databehandling

Artikel 6.1 a GDPR utgör den rättsliga grunden för vårt företags lagliga behandling av personuppgifter där den registrerade har lämnat samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.  

Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i, vilket till exempel är fallet med behandling som är nödvändig för leverans av varor eller tillhandahållande av en annan tjänst eller ersättning, grundar sig behandlingen på artikel 6.1 b i GDPR. Detsamma gäller för sådan behandling som är nödvändig för att genomföra åtgärder före avtalstillfället, t.ex. vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster.

Om vårt företag är föremål för en rättslig förpliktelse som gör det nödvändigt att behandla personuppgifter, t.ex. för att uppfylla skattemässiga skyldigheter, grundar sig behandlingen på artikel 6.1 c i GDPR

I sällsynta fall kan behandlingen av personuppgifter bli nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen. Detta skulle till exempel vara fallet om en besökare skulle skadas i våra lokaler och hans eller hennes namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller annan viktig information därför måste lämnas vidare till en läkare, ett sjukhus eller en annan tredje part. Behandlingen skulle då baseras på artikel 6.1 d i GDPR.

Slutligen kan behandlingen baseras på artikel 6.1 f i GDPR. Behandlingar som inte omfattas av någon av de ovan nämnda rättsliga grunderna baseras på denna rättsliga grund om behandlingen är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse hos vårt företag eller en tredje part, förutsatt att den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte åsidosätts. Sådana behandlingar är tillåtna för oss i synnerhet eftersom de uttryckligen nämns av den europeiska lagstiftaren. I detta avseende ansåg kommissionen att ett legitimt intresse kan antas föreligga om du är kund hos oss.

6. Överföring av uppgifter till tredje part.

Vi överför inte dina personuppgifter till tredje part för andra ändamål än de som anges nedan.

Vi vidarebefordrar endast dina personuppgifter till tredje part om:

1.       du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR

2.       utlämnandet är tillåtet i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR för att skydda våra legitima intressen och det inte finns anledning att anta att du har ett övervägande skyddsvärt intresse av att dina uppgifter inte lämnas ut,

3.       om det finns en rättslig skyldighet att lämna ut uppgifter i enlighet med artikel 6.1 c i GDPR, samt

4.       detta är lagligt tillåtet och nödvändigt för behandlingen av avtalsförhållanden med dig i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR.

Eftersom DENIOS är ett globalt verksamt företag kan det vara nödvändigt att vidarebefordra dina personuppgifter till moderbolag, lokala dotterbolag eller försäljnings- och affärspartners vars registrerade kontor också kan ligga utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att bättre kunna behandla din begäran eller för att skydda våra legitima intressen.

En överföring av dina personuppgifter till tredjeländer sker på grundval av standardavtalsklausuler om Europeiska kommissionen inte har fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för tredjelandet i fråga.

Du kan få tillgång till standardavtalsklausulerna på https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=sv.

En översikt över alla Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå finns på https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

7. Teknik

7.1 SSL/TLS-Kryptering

Denna webbsida använder SSL- eller TLS-kryptering för att säkerställa säkerheten för  databehandling och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar, inloggningsuppgifter eller kontaktförfrågningar som du skickar till oss som operatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att det finns en "https://" istället för en "http://" i adressfältet i webbläsaren och med symbolen hänglås.

Vi använder denna teknik för att skydda dina överförda data.

7.2 Datainsamling vid besök på webbsidan

När du använder vår webbsida enbart i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt överför information till oss, samlar vi endast in de uppgifter som din webbläsare överför till vår server (i så kallade "serverloggfiler"). Vår webbsida samlar in en rad allmänna uppgifter och information varje gång du eller ett automatiserat system öppnar en sida. Dessa allmänna uppgifter och denna information lagras i serverns loggfiler. Följande uppgifter kan samlas in

 

1.       de typer och versioner av webbläsare som används

2.       det operativsystem som används av det anslutande systemet

3.       den webbplats från vilken ett system som använder sig av vår webbplats kommer till vår webbsida (så kallad hänvisning),

4.       de undersidor som nås via ett anslutningssystem på vår webbsida,

5.       datum och tid för besök av webbsidan,

6.       en internetprotokolladress (IP-adress),

7.       internetleverantör för det anslutande systemet.

När vi använder dessa allmänna uppgifter och denna information drar vi inga slutsatser om din person. Denna information behövs snarare för att

 

1.       för att kunna leverera innehållet på vår webbsida korrekt,

2.       för att optimera innehållet på vår webbsida och marknadsföringen av denna,

3.       för att säkerställa att våra IT-system och tekniken på vår webbsida fungerar på lång sikt, och

4.       för att förse brottsbekämpande myndigheter med den information som krävs för åtal i händelse av en cyberattack.

Därför utvärderar vi å ena sidan statistiskt de insamlade uppgifterna och informationen och å andra sidan analyserar vi dem i syfte att öka dataskyddet och datasäkerheten i vårt företag för att i slutändan kunna garantera en optimal skyddsnivå för de personuppgifter som vi behandlar. Uppgifterna i serverloggfilerna lagras separat från de personuppgifter som lämnas av den registrerade.

Den rättsliga grunden för databehandlingen är artikel 6.1 f i GDPR. Vårt berättigade intresse följer av de syften för datainsamling som anges ovan

7.3 Google reCaptcha

På den här webbsidan använder vi också reCAPTCHA-funktionen från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Den här funktionen används främst för att skilja mellan om en registrering är gjord av en fysisk person eller om den är missbrukad av en maskin och automatiserad behandling. Tjänsten omfattar också att IP-adressen och, i förekommande fall, andra uppgifter som Google kräver för reCAPTCHA-tjänsten ska skickas till Google.

Denna behandling utförs endast om ett uttryckligt samtycke har getts i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR.

Mer information om Google reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy finns på följande adress: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

7.4 Amazon Web Services - AWS (Hosting)

Vi har vår webbsida hos Amazon Web Services (AWS). Leverantören är Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxemburg.

När du besöker vår webbsida behandlas dina personuppgifter på AWS:s servrar. Personuppgifter kan också överföras till AWS moderbolag i USA. Uppgiftsöverföringen till USA baseras på EU:s standardavtalsklausuler. Mer information finns på följande webbsida: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Användningen av AWS grundar sig på artikel 6.1 f i GDPR. Vi har ett legitimt intresse av att presentra vår webbsida så pålitligt som möjligt.

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med AWS. Detta är ett avtal som krävs enligt GDPR och som säkerställer att AWS endast behandlar personuppgifterna för våra webbsidebesökare i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Mer information om AWS bestämmelser om dataskydd finns på följande webbsida: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

7.5 One Trusts plattform för hantering av samtycke (CMP)

På denna webbsida används CMP från OneTrust. Mottagaren av dina uppgifter enligt artikel 13.1 e i GDPR är OneTrust, LLC, 1350 Spring St NW, Atlanta, GA 30309, USA.

Som en del av orderbehandlingen överför vi personuppgifter (samtyckesuppgifter). Med samtyckesuppgifter avses följande uppgifter:

·         Webbsidans URL:er för förfrågan

·         Information om enheten

·         Information om webbläsaren

·         Anonymiserad IP-adress

·         Uppgifter om opt-in och opt-out

·         Datum och tid för besöket

·         Webbadressen på webbsidan där förfrågan gjordes

·         Webbsidans sökväg

·         Geografiskt läge

 

Uppgifterna behandlas för att uppfylla rättsliga skyldigheter (bevisskyldighet enligt artikel 7.1 i GDPR) och den därmed sammanhängande dokumentationen av samtycke och därmed på grundval av artikel 6.1 c i GDPR. Lokal lagring används för att lagra data.

Webbsidans funktionalitet kan inte garanteras utan den beskrivna behandlingen. Användaren har ingen rätt att göra invändningar så länge det finns en rättslig skyldighet att inhämta användarens samtycke till viss databehandling (artikel 7.1, 6.1 p. 1 lit. C GDPR).

 

Mer information om OneTrust finns på https://www.onetrust.de/datenschutzerklaerung/.

 

8 Cookies

8.1 Allmän information om cookies

 

Vi använder cookies på vår webbsida. Detta är små filer som din webbläsare automatiskt skapar och som lagras i ditt IT-system (bärbar dator, surfplatta, smartphone eller liknande) när du besöker vår webbsida.

Information lagras i cookies som är relaterad till den specifika enheten som används. Detta innebär dock inte att vi får direkt kännedom om din identitet.

Användningen av cookies tjänar å ena sidan till att göra användningen av vår hemsida mer smidigare för dig. Vi använder så kallade sessionscookies för att känna igen att du redan har besökt enskilda sidor på vår webbsida. Dessa raderas automatiskt när du lämnar vår webbsida.

Dessutom använder vi tillfälliga cookies för att optimera användarvänligheten, som lagras på din slutenhet under en viss bestämd tidsperiod. Om du besöker vår webbsida igen för att använda våra tjänster, känner vi automatiskt igen att du redan har besökt vår webbsida och vilka inmatningar och inställningar du har gjort, så att du inte behöver ange dem igen.

Å andra sidan använder vi cookies för att statistiskt registrera användningen av vår webbsida och för att utvärdera den i syfte att optimera vårt erbjudande till dig. Dessa cookies gör det möjligt för oss att automatiskt känna igen att du redan har besökt vår webbsida när du besöker den igen. Dessa cookies raderas automatiskt efter en bestämd tidsperiod.

8.2 Rättslig grund för användningen av cookies

De uppgifter som behandlas med hjälp av cookies, som krävs för att webbsidan ska fungera korrekt, är nödvändiga för att skydda våra legitima intressen och tredje parters intressen i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR.

Behandlingen av dina personuppgifter med vår samtyckescookie (OneTrust) utförs för att kartlägga och bevisa ditt samtycke till leverans av tekniskt onödiga cookies och därmed för att uppfylla rättsliga bestämmelser i enlighet med artikel 6.1 c i GDPR.

För alla andra cookies har du gett ditt samtycke till detta via vår opt-in-cookiebanner i enlighet med artikel 6.1 a GDPR.

9. Innehåll på vår webbsida

9.1 Registrering av ett kundkonto

Du har möjlighet att registrera dig på vår webbsida genom att lämna personuppgifter.

De personuppgifter som överförs till oss i denna process kommer från respektive fält som används för registreringen.

I huvudsak handlar det om följande uppgifter:

 

·         Förnamn, efternamn

·         Fakturerings- och leveransadress

·         E-postadress

·         Fakturerings- och betalningsuppgifter

·         Organisationsnummer eller personnummer

·         Telefonnummer, i förekommande fall

De personuppgifter som du anger kommer att samlas in och lagras uteslutande för intern användning av oss och för våra egna syften. Vi kan låta dem överlämnas till en eller flera orderbehandlare, t.ex. en leverantör, som också kommer att använda personuppgifterna uteslutande för en intern användning som kan relateras till oss.

När du registrerar dig på vår webbsida lagras också den IP-adress som tilldelats av din Internetleverantör (ISP), datum och tid för registreringen. Dessa uppgifter lagras eftersom det är det enda sättet att förhindra missbruk av våra tjänster och, om det är nödvändigt, för att göra det möjligt för oss att utreda brott som har begåtts. I detta avseende är lagringen av dessa uppgifter nödvändig för vårt skydd. Dessa uppgifter kommer i princip inte att lämnas vidare till tredje part om det inte finns en rättslig skyldighet att lämna dem vidare eller om det är nödvändigt för att väcka straffrättsligt åtal.

Din registrering med frivilligt tillhandahållande av personuppgifter hjälper oss också att erbjuda dig innehåll eller tjänster som endast kan erbjudas registrerade användare. Registrerade personer har rätt att när som helst ändra de personuppgifter som de lämnat vid registreringen eller att få dem helt raderade från vår databas.

På begäran ger vi dig när som helst information om vilka personuppgifter vi har lagrat om dig. Dessutom kommer vi att korrigera eller radera personuppgifter på din begäran, i den mån detta inte strider mot eventuella rättsliga skyldigheter att bevara uppgifter. Det dataskyddsombud som nämns i denna dataskyddsförklaring och alla andra anställda står till den registrerades förfogande som kontaktpersoner i detta sammanhang.

Behandlingen av dina uppgifter sker för att du ska kunna använda vår webbsida på ett bekvämt och enkelt sätt. Detta utgör ett legitimt intresse i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR.

För att kunna använda din e-postadress för att skapa ett konto skickar vi dig också ett bekräftelsemail på grundval av artikel 6.1 c i GDPR.

9.2 Databehandling för avtalsbehandling

I enlighet med artikel 6.1 b GDPR samlas personuppgifter in och behandlas om du lämnar dem till oss för att fullgöra ett avtal. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive kontaktformulär. Vi lagrar och använder de uppgifter som du lämnar för att kunna behandla avtalet. När avtalet har behandlats fullständigt kommer dina uppgifter att blockeras med hänsyn till skatte- och handelsrättsliga lagringsperioder och raderas efter att dessa perioder har löpt ut, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller om vi har reserverat oss för en lagligt tillåten ytterligare användning av uppgifter, vilket vi informerar dig om nedan.

De personuppgifter som samlas in av oss kommer att överlämnas till det transportföretag som har fått i uppdrag att utföra leveransen som en del av avtalsbehandlingen, i den mån detta är nödvändigt för att leverera varorna. Vi vidarebefordrar dina betalningsuppgifter till det kreditinstitut som fått uppdraget inom ramen för betalningsförfarandet, i den mån det är nödvändigt för betalningsförfarandet. Om betaltjänstleverantörer används informerar vi dig uttryckligen om detta nedan. Den rättsliga grunden för överföringen av uppgifterna är artikel 6.1 b i GDPR.

9.3 Paqato

När dina varor skickas behandlas uppgifterna för att spåra försändelsen och identifiera avvikelser i enlighet med GDPR. Användarens uppgifter lagras och behandlas i PAQATOs system för analys av försändelser hos PAQATO GmbH, Johann-Krane-Weg 6, 48149 Münster, Tyskland. De beskrivna aktiviteterna utförs för att kunna leverera varorna snabbare och utan fel och för att säkerställa en smidig kommunikation och utförs på grundval av vårt legitima intresse av att tillhandahålla motsvarande tjänster (artikel 6.1 f i GDPR). Vi raderar uppgifterna så snart de inte längre behövs. Vi ser över behovet vartannat år. Dessutom gäller de lagstadgade arkiveringsskyldigheterna.

9.4 Behandling av uppgifter för identitetskontroll

Vid behov kontrollerar vi din identitet på den rättsliga grunden av artikel 6.1 b och f i GDPR genom att använda information från tjänsteleverantörer. Tillståndet till detta grundar sig på skyddet av din identitet och förhindrandet av bedrägeriförsök på vår bekostnad. Omständigheterna och resultatet av vår förfrågan kommer att läggas till på ditt kundkonto eller gästkonto under hela avtalsförhållandet.

9.5 Databehandling för kreditbedömning och kreditvärdering

Om vi gör förskottsbetalningar, t.ex. vid köp på faktura, förbehåller vi oss rätten att inhämta information om kreditvärdighet från specialiserade tjänsteleverantörer (kreditupplysningsföretag) för att skydda våra legitima intressen. I detta syfte överför vi dina personuppgifter som krävs för en kreditbedömning till följande företag:

Bisnode Kredit AB

VAT no: 5564855582

Kilsgatan 4

411 04 Göteborg

Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (poängvärden) som beräknas på grundval av vetenskapligt erkända matematisk-statistiska förfaranden och i vars beräkning bland annat adressuppgifter ingår. Vi använder den information vi får om den statistiska sannolikheten för utebliven betalning för att fatta ett vägt beslut om upprättande, genomförande eller avslutande av avtalsförhållandet. Dina skyddsvärda intressen beaktas i enlighet med de rättsliga bestämmelserna.

Den rättsliga grunden för dessa överföringar är artikel 6.1 b och 6.1 f i GDPR. Vårt legitima intresse är att skydda vårt företag mot betalningsstörningar.

9.6 Kontakta oss / kontaktformulär

Personuppgifter samlas in när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post). Vilka uppgifter som samlas in när det gäller ett kontaktformulär framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande för att besvara din förfrågan eller för att kontakta dig och för den tekniska administrationen i samband med detta. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt legitima intresse av att svara på din begäran i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 b i GDPR. Dina uppgifter kommer att raderas efter att din begäran har behandlats slutgiltigt; detta är fallet om det av omständigheterna kan utläsas att frågan har klargjorts slutgiltigt och förutsatt att det inte finns några lagstadgade skyldigheter att bevara uppgifterna.

10 Behandling av uppgifter i reklamsyfte

10.1 Egna reklamsyften och reklambudskap hos tredje part / intressebaserad reklam

Om du har ingått ett avtal med oss eller om du har fått reklammaterial skickat till dig, hanterar vi dig som en befintlig kund eller intresserad part. I dessa fall behandlar vi dina uppgifter för att kunna skicka dig information om nya produkter och tjänster på detta sätt. Behandlingen sker på grundval av artikel 6.1 f GDPR och i den mån som inget annat anges i denna dataskyddsförklaring.

För att säkerställa att du endast får reklaminformation som är av intresse för dig kategoriserar vi din kundprofil och lägger till ytterligare information till den på grundval av artikel 6.1 f i GDPR . Statistisk information och information om dig (t.ex. grundläggande uppgifter om din kundprofil) används för detta ändamål. Målet är att skicka dig reklam som enbart är inriktad på dina faktiska eller upplevda behov och att inte besvära dig med onödig reklam.

Vi raderar dina personuppgifter så snart de inte längre behövs för att uppfylla ändamålet, dock längst efter det att de tillämpliga lagstadgade lagringsperioderna har löpt ut.

Om du motsätter dig detta kommer den berörda kontaktadressen att blockeras från vidare databehandling för reklamsyfte. Vi vill påpeka att i undantagsfall kan reklammaterial fortfarande skickas tillfälligt efter att vi har mottagit din invändning. Detta beror tekniskt sett på den nödvändiga ledtiden för annonser och innebär inte att vi inte kommer att genomföra din invändning.

10.2 Skicka nyhetsbrev till befintliga kunder

Om du har gett oss din e-postadress när du köper varor eller tjänster förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka dig erbjudanden om liknande varor eller tjänster som de som redan köpts från vårt sortiment via e-post. I detta avseende sker databehandlingen enbart på grundval av vårt legitima intresse av personlig direktreklam i enlighet med artikel 6.1 f GDPR. Om du ursprungligen har motsatt dig användningen av din e-postadress för detta syfte kommer vi inte att skicka några e-postmeddelanden till dig. Du kan naturligtvis när som helst senare invända mot att din e-postadress används för reklamsyfte.

När vi har mottagit din invändning kommer användningen av din e-postadress för reklamsyfte att upphöra omedelbart.

10.3 Informationsbrev om den digitala katalogen

Om du har lämnat dina kontaktuppgifter till oss på https://www.denios.se/tjanster/download-center/ kommer vi att skicka dig ett informationsbrev regelbundet (vanligtvis minst en gång om året) för att informera dig om en uppdatering av vår huvudkatalog och för att ge dig tillgång till vår digitala katalog. 

Denna information grundar sig på vårt legitima intresse av att ge dig information om vår aktuella produktportfölj och våra aktuella priser. Den rättsliga grunden för databehandlingen är artikel 6.1 f i GDPR.

De personuppgifter som samlas in i samband med en registrering för informationsbrev används för att skicka det namngivna informationsbrevet och för att ge tillgång till vår digitala katalog. Prenumeranter på informationsbrevet kan dessutom informeras via e-post om detta är nödvändigt för att de motsvarande tjänsterna ska fungera. Detta kan till exempel vara fallet om de tekniska förutsättningarna ändras.

Inga personuppgifter som samlas in i samband med prenumeration på informationsutskicket kommer att lämnas vidare till tredje part. Du kan när som helst avregistrerade dig från att ta emot våra informationsutskick med omedelbar verkan för framtiden. Skicka din invändning till datenschutz-denios@audatis.de.

10.4 Reklam för nyhetsbrev

På vår webbsida har du möjlighet att prenumerera på vårt företags nyhetsbrev. Vilka personuppgifter som överförs till oss när du beställer nyhetsbrevet framgår av formuläret som används för detta ändamål.

Vi informerar våra kunder och affärspartners om våra erbjudanden med jämna mellanrum genom ett nyhetsbrev. Nyhetsbrevet från vårt företag kan endast tas emot av dig om

1.       du har en giltig e-postadress och

2.       du har registrerat dig för att få nyhetsbrevet.

Av juridiska skäl skickas ett bekräftelsebrev till den e-postadress som du angav första gången för att få nyhetsbrevet skickat med hjälp av dubbelt opt-in-förfarandet. Detta bekräftelsemail används för att kontrollera om du, som ägare av e-postadressen, har godkänt mottagandet av nyhetsbrevet.

När du registrerar dig för nyhetsbrevet lagrar vi också IP-adressen för det IT-system som du använder vid registreringen samt datum och tid för registreringen, som tilldelas av din Internetleverantör (ISP). Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att senare kunna spåra (eventuellt) missbruk av din e-postadress och tjänar därför vårt rättsliga skydd.

De personuppgifter som samlas in i samband med registreringen till nyhetsbrevet används uteslutande för att skicka vårt nyhetsbrev. Prenumeranter på nyhetsbrevet kan dessutom informeras via e-post om detta är nödvändigt för att nyhetsbrev eller en relaterad registrering ska fungera, vilket kan vara fallet vid ändringar av tjänsten eller förändringar av tekniska omständigheter. Inga personuppgifter som samlas in som en del av prenumererande kommer att överlämnas till tredje part. Du kan när som helst säga upp din prenumeration på vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av personuppgifter som du har gett oss för utskick av nyhetsbrevet. För att återkalla samtycket hittar du en motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Det är också möjligt att när som helst avregistrera sig från utskick av nyhetsbrev direkt på vår webbsida eller att informera oss om detta på annat sätt. Din retur kommer inte att medföra några övriga kostnader utöver grundavgift.

När du registrerar dig för att få nyhetsbrevet är den rättsliga grunden för databehandling för att skicka nyhetsbrevet artikel 6.1 a i GDPR.

Mer information om DENIOS  nyhetsbrev och exempel på tidigare nyhetsbrev finns på https://www.denios.se/newsletter .

10.5 Episerver

Vi använder Episerver för att skicka nyhetsbrev. Leverantören är Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin. Episerver är en tjänst som gör det möjligt att organisera och analysera utskick av nyhetsbrev. De uppgifter som anges för att få nyhetsbrevet (t.ex. e-postadress) lagras på Episervers servrar.

Våra nyhetsbrev som skickas med Episerver gör det möjligt för oss att analysera mottagarnas beteende. Vi kan bland annat analysera hur många mottagare som har öppnat nyhetsbrevet och hur ofta en länk i nyhetsbrevet har klickats. Med hjälp av så kallad konverteringsspårning kan det också analyseras om en fördefinierad åtgärd (t.ex. köp av en produkt på vår webbsida) har ägt rum efter att du klickat på länken i nyhetsbrevet.

När vi skickar vårt nyhetsbrev till våra befintliga kunder (avsnitt 10.2) baseras analysen på vårt legitima intresse av att avgöra om vårt nyhetsbrev är framgångsrikt och optimera dess innehåll (artikel 6.1 f i GDPR ). Om du registrerar dig för att få vårt nyhetsbrev (avsnitt 10.3) utförs analysen på grundval av det samtycke du gav vid registreringen (artikel 6.1 a i GDPR).

Om du inte vill att Episerver ska analysera dina uppgifter måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet. För detta ändamål tillhandahåller vi en motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Du kan också avsluta din prenumeration direkt på vår websida.

De uppgifter som du lämnar för att ta emot nyhetsbrevet lagras av oss tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet, och efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet blockeras de på våra servrar och på Episervers servrar för fortsatt sändning av nyhetsbrev. Om du vill att dina uppgifter som lagras för nyhetsbrev ska raderas utöver detta, vänligen meddela oss detta. Uppgifter som lagras av oss för andra ändamål (t.ex. e-postadresser för kundregister) påverkas inte av detta.

För mer information, se Episervers dataskyddspolicy på: https://www.episerver.com/de/legal/datenschutz

10.6 Omdöme från Trusted Shops

Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta under eller efter din beställning i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR genom att aktivera en motsvarande kryssruta eller klicka på en knapp som är avsedd för detta ändamål (ge ditt omdöme), kommer vi att överföra din e-postadress till Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln (www.trustedshops.de) för att påminna dig om möjligheten att lämna in en bedömning av din beställning via e-post. Detta samtycke kan när som helst återkallas genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs nedan eller direkt till Trusted Shops.

10.7 Samarbete med våra dotterbolag i reklamsyfte

För att tillvarata DENIOS-koncernens legitima intressen enligt artikel 6.1 f i GDPR att optimera vårt huvudkontors och våra dotterbolags närvaro på reklam- och försäljningsmarknaden kan det vara nödvändigt för oss att dela vissa personuppgifter inom DENIOS-koncernen. Detta gäller i synnerhet eventuella kontaktuppgifter, information om dina intressen och din kundprofil samt din användning av våra produkter och tjänster.

10.8 Nedladdning av expertpublikationer

De personuppgifter som du lämnar vid beställning av gratismaterial såsom DENIOS expertpublikationer kommer att användas av DENIOS-koncernen för att skicka DENIOS nyhetsbrev samt för utskick via post och/eller telefonkontakter från DENIOS i syfte att tillhandahålla information om DENIOS-koncernens produkter och tjänster.

Användningen av personuppgifter för de beskrivna ändamålen är den avtalsenliga och nödvändiga ersättningen från DENIOS sida för det kostnadsfria tillhandahållandet av nedladdningen (betalning för expertpublicering med personuppgifter).

Det fria tillhandahållandet av respektive dokument är endast möjligt på grund av möjligheten att använda personuppgifterna i reklamsyfte. Ett ytterligare samtycke till att få nyhetsbrevet och/eller till de namngivna ytterligare marknadsföringsåtgärderna krävs inte av detta skäl. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 p. 1 lit. b i GDPR.

 Du kan när som helst motsätta dig att få reklaminformation via e-post, post eller telefon genom att skicka en informell förklaring till DENIOS (e-post: info@denios.se, telefon: 036-39 56 60). Inga ytterligare marknadsföringsåtgärder kommer att vidtas efter avregistreringen.

Mer information om DENIOS nyhetsbrev och exempel på tidigare nyhetsbrev finns på https://www.denios.se/nyhetsbrev .

10.9 Zendesk Chat

Vi använder Zendesk chattfunktion, en tjänst från Zendesk GmbH c/o TaylorWessing Neue Schönhauser Str. 3-5. Företaget är en del av Zendesk, Inc., 989 Market St San Francisco, CA 94103, USA. Med denna tjänst har du möjlighet att få svar på dina frågor av en chattbot. Om din fråga inte kan hanteras av chattboten, skickas den vidare till våra medarbetare.

Zendesk använder cookies som lagras på din enhet. När du använder chatten kan följande personuppgifter behandlas:

• Datum och tid för kontakt,

• Typ och version av webbläsare,

• IP-adress,

• Operativsystem som används,

• Mängden data som skickas.

Beroende på förloppet i chatten kan ytterligare personuppgifter behandlas som du har lämnat i chatten. Tillhandahållandet av data är frivilligt och baseras på ditt samtycke. Om du använder detta chattfönster sparar vi förutom dina chattmeddelanden även din IP-adress. Det är inte nödvändigt att ange ditt namn i chatten.

Rättslig grund för behandlingen av data är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a) i dataskyddsförordningen (DSGVO).

Dina data kan också överföras till Zendesks koncernföretag i USA. Zendesk Inc. är certifierat enligt EU-US Data Privacy Framework. Det finns således ett beslut om lämplig skyddsnivå enligt artikel 45 i DSGVO, vilket innebär att personuppgifter kan överföras utan ytterligare garantier eller åtgärder.

De behandlade personuppgifterna raderas så snart de inte längre är nödvändiga för att uppnå ändamålen och det inte finns några lagstadgade skyldigheter eller tillåtande faktorer som motsäger detta.

Mer information om datahanteringen av Zendesk finns här: https://support.zendesk.com/hc/de/articles/4408821267610-DSGVO-h%C3%A4ufig-gestellte-Fragen-zu-Zendesk-Produkten#topic_cmq_xsl_d2b

11 DENIOS-webinarier

På vår webbsida erbjuder vi dig möjligheten att registrera dig själv och dina anställda för deltagande i våra webbseminarier om olika ämnen inom förvaring av kemikalier och arbetssäkerhet.

Följande personuppgifter kommer att begäras som en del av registreringsprocessen:

1.       Fullständigt namn på kontaktperson

2.       Anledning, titel, förnamn och efternamn för deltagaren i företaget.

3.       Företagets namn

4.       Företagets adress (gata, husnummer, postnummer, ort)

5.       Kontaktuppgifter för kontaktpersonen eller deltagaren (e-postadress).

Vi behöver den angivna e-postadressen för att kunna skicka inbjudan till det önskade webbseminariet via e-post. Vi använder också den e-postadress som du anger för utvärderingsändamål, till exempel för att be om feedback efter vårt webbseminarium.

Vi behöver deltagarens namn samt uppgifter om en eventuell kontaktperson för att organisera webbseminariet. Om det är fråga om ett webbseminarium för vilket en avgift tas ut krävs även deltagarens efternamn och förnamn samt faktureringsadress/mailadress för att fakturera deltagaren eller det deltagande företaget.

Vi kommer också att använda din e-postadress samt ditt efternamn, förnamn, telefonnummer och postadress för att kontakta dig via e-post, telefon och/eller post för att informera dig om våra andra produkter och tjänster.

Om webbseminariet är ett betalt webbseminarium och avtalet om ditt deltagande i webbseminariet ingås direkt med dig, är den rättsliga grunden för behandlingen av de namngivna uppgifterna för inbjudan, organisation och fakturering av respektive webbseminarium artikel 6.1 b i GDPR. Om avtalet om ett betalt webbseminarium ingås med det företag som du arbetar för är den rättsliga grunden vårt legitima intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR för inbjudan, organisation och fakturering av avtalet om ditt deltagande i webbseminariet. Syftet med behandlingen är samtidigt vårt legitima intresse av behandlingen.

När det gäller kostnadsfria webbseminarier är den rättsliga grunden för behandlingen av de namngivna uppgifterna för inbjudan och anordnandet av respektive webbseminarium vårt legitima intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR. Syftet med behandlingen är samtidigt vårt legitima intresse av behandlingen.

12. Våra aktiviteter på sociala nätverk

För att vi också ska kunna kommunicera med dig i sociala nätverk och informera dig om våra tjänster finns vi representerade där med våra egna sidor. Om du besöker ett av våra sociala företagssidor är vi gemensamt ansvariga med leverantören av respektive sociala medieplattform i den mening som avses i artikel 26 GDPR med avseende på den resulterande behandlingen av personuppgifter.

Vi är inte den ursprungliga leverantören av dessa sidor, utan använder dem endast inom ramen för de möjligheter som erbjuds oss av respektive leverantörer.

Därför vill vi, som en försiktighetsåtgärd, påpeka att dina uppgifter också kan behandlas utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Användning kan därför medföra dataskyddsrisker för dig, eftersom skyddet av dina rättigheter, t.ex. till information, radering, invändning etc. kan vara svårt och behandlingen i de sociala nätverken ofta sker direkt för reklamändamål eller för analys av användarbeteende av leverantörerna, utan att detta påverkas av oss. Om användarprofiler skapas av leverantören används cookies ofta eller användningsbeteendet tilldelas direkt till din egen medlemsprofil på de sociala nätverken (om du är inloggad här).

Den beskrivna behandlingen av personuppgifter utförs i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR på grundval av vårt legitima intresse och respektive leverantörs legitima intresse för att kommunicera med dig på ett modernt sätt eller för att kunna informera dig om våra tjänster. Om du måste ge ditt samtycke till databehandling som användare med respektive leverantör, hänvisar den rättsliga grunden till artikel 6.1 lit. a GDPR i samband med artikel 7 GDPR.

Eftersom vi inte har tillgång till leverantörernas datalager vill vi påpeka att det är bäst att hävda dina rättigheter (t.ex. till information, korrigering, radering etc.) direkt med respektive leverantör. Ytterligare information om behandlingen av dina uppgifter i de sociala nätverken och möjligheten att utöva din rätt till invändning eller återkallelse (så kallad opt-out) listas nedan hos respektive leverantör av sociala nätverk som används av oss:

12.1 Facebook

(Med) Ansvarig för databehandling i Europa:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

Integritetspolicy : https://www.facebook.com/about/privacy

Opt-Out och reklaminställningar:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

https://de-de.facebook.com/about/privacy/

12.2 Instagram

(Med) Ansvarig för databehandling i Tyskland:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

Integritetspolicy (Integritetspolicy): http://instagram.com/legal/privacy/

Opt-Out och reklaminställningar:

https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/

12.3 LinkedIn

(Med) Ansvarig för databehandling i Europa:

LinkedIn Irland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland

Integritetspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Opt-Out och reklaminställningar:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

12.4 Twitter

(Med) Ansvarig för databehandling i Europa:

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland

Integritetspolicy: https://twitter.com/de/privacy

Information om dina data:

https://twitter.com/settings/your_twitter_data

Opt-Out och reklaminställningar:

https://twitter.com/personalization

12.5 YouTube

(Med) Ansvarig för databehandling i Europa:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy

Opt-Out och reklaminställningar:

https://adssettings.google.com/authenticated

13. Webbanalys

13.1 ECONDA

13.1.1 econda (Cookie)

På vår webbsida har vi integrerat komponenter från företaget Econda.  Econda är en webbanalystjänst. Webbanalys är insamling och utvärdering av data om beteendet hos besökare på webbsidor. En webbanalystjänst samlar bland annat in data om den webbplats från vilken en registrerad kom till en webbplats (så kallad hänvisning), vilka undersidor på webbplatsen som besöktes eller hur ofta och hur länge en undersida visades. En webbanalys används främst för att optimera en webbplats och för kostnads-nyttoanalys av internetannonsering.

Econda:s operativa bolag är econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Tyskland.

Econda placerar en cookie i ditt IT-system. Varje gång du besöker en av de enskilda sidorna på denna webbsida, som drivs av oss och där en econda-komponent har integrerats, uppmanas webbläsaren på ditt IT-system automatiskt av respektive econda-komponent att överföra data till econda för marknadsförings- och optimeringsändamål. Som en del av denna tekniska process får econda kunskap om data som sedan används för att skapa pseudonyma användarprofiler. De användarprofiler som erhålls på detta sätt tjänar till att analysera ditt beteende och utvärderas i syfte att förbättra och optimera vår webbsida. De uppgifter som samlas in via econda-komponenten kommer inte att användas för att identifiera dig utan att först ha fått ditt separata och uttryckliga samtycke. Dessa uppgifter kommer inte att slås samman med personuppgifter eller med andra uppgifter som innehåller samma pseudonym.

Du kan när som helst förhindra inställningen av cookies på vår webbsida med hjälp av en motsvarande inställning av den använda webbläsaren och därmed permanent invända mot inställningen av cookies. En sådan inställning av den webbläsare som används skulle också hindra econda från att ställa in en cookie på ditt IT-system. Dessutom kan cookies som redan ställts in av econda raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

Dessutom har du möjlighet att invända mot och förhindra insamling av data som genereras av econda-cookien i samband med användningen av denna webbsida och behandlingen av dessa uppgifter av econda. För att göra detta måste du trycka på skicka-knappen under länken https://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie/, som ställer in opt-out-cookien. Opt-out-cookien som ställs in med invändningen lagras i ditt IT-system. Om cookies på ditt IT-system raderas efter en invändning måste du öppna länken igen och ställa in en ny opt-out-cookie.

Med inställningen av opt-out-cookien är det dock möjligt att våra internetsidor inte längre är fullt användbara för dig.

Du kan också förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsare i enlighet med detta. Du kan också förhindra lagring och överföring av personuppgifter genom att inaktivera JavaScript i din webbläsare eller installera en JavaScript-blockerare (t.ex. https://noscript.net eller https://www.ghostery.com). Vi vill påpeka att dessa åtgärder kanske inte längre gör alla funktioner på vår webbsida tillgängliga.

Behandlingen av Econda sker uteslutande när uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6.1 lit. a GDPR via vår cookiebanner.

De tillämpliga dataskyddsbestämmelserna i econda finns  tillgängliga under https://www.econda.de/en/data-protection/

13.1.2 Econda Crossell

På denna webbsida har vi integrerat komponenter från företaget Econda. Econda:s operativa bolag är econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Tyskland.

Econda Cross Sell är ett SaaS-verktyg som integrerar produktrekommendationer och annat dynamiskt innehåll på webbplatser eller onlinebutiker. Dessa inkluderar rekommendationer om alternativa produkter på produktinformationssidor eller lista över toppsäljare på kategorisidor.

Följande data används för att beräkna det dynamiska innehållet:

·         Information från kontexten för den aktuella sidan.

Inga personuppgifter används och det finns ingen åtkomst till slutenhetens minne.

·         Statistik om samband mellan produkter och deras egenskaper.

Dessa beräknas bland annat utifrån historiska transaktionsdata. För insamling av rörelsedata används den anonyma mätningen av econda Analytics och pseudonymiserade användarprofiler skapas. För detta ändamål ställs cookies in, som behandlar data som gör det möjligt att känna igen din webbläsare. Bland annat din IP-adress. Detta anonymiseras omedelbart efter mottagandet, så att en tilldelning av användningsprofilerna till IP-adresserna inte är möjlig.

Den rättsliga grunden för denna databehandling (datainsamling med Econda Analytics) är ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR.

Om samtycke har begärts baseras behandlingen av uppgifterna på artikel 6.1 a i GDPR. I övrigt baseras användningen enligt artikel 6.1 f i GDPR på vårt berättigade ekonomiska intresse av att kunna erbjuda våra tjänster på ett riktat sätt och därmed generera försäljning.

Behandlingen av dina uppgifter utförs av vår entreprenör econda GmbH på grundval av ett avtal om orderbehandling. Entreprenören använder inte uppgifterna för sina egna ändamål och vidarebefordrar dem inte till tredje part. Uppgifterna kommer att lagras tills syftet med databehandlingen upphör att gälla.

Sekretesspolicyn för eConda kan ses på: https://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/datenschutzerklaerung/

 

13.2 Användning av Googles produkter

13.2.1 Google Tag Manager

Denna webbsida använder Google Tag Manager, en cookie-fri domän som inte samlar in några personuppgifter.

Genom detta verktyg kan "webbplatstaggar" (dvs. nyckelord som är integrerade i HTML-element) implementeras och hanteras via ett gränssnitt. Genom att använda Google Tag Manager kan vi automatiskt spåra vilken knapp, länk eller bild du aktivt har klickat på och kan sedan registrera vilket innehåll på vår webbsida som är av särskilt intresse för dig.

Verktyget utlöser också andra taggar, som i sin tur kan samla in data. Google Tag Manager har inte åtkomst till dessa data. Om du har valt bort det på domän- eller cookienivå kommer det att finnas kvar för alla spårningstaggar som implementeras med Google Tag Manager.

Dessa behandlingar sker uteslutande om uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR.

13.2.2 Google Analytics

På våra webbsidor använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/de/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; nedan kallad "Google"). I detta sammanhang skapas pseudonymiserade användarprofiler och cookies (se punkt "Cookies") används. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbsida, till exempel

1.    Browser-Typ/-Version,

2.    Operativsystem som används,

3.    Hänvisnings-URL (den tidigare besökta sidan),

4.    Värdnamn för den åtkomstdator (IP-adress),

5.    Tid för serverförfrågan,

överförs till en Google-server i USA och lagras där. Informationen används för att utvärdera användningen av webbsidan, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning för marknadsundersökningar och efterfrågeorienterad design av dessa webbplatser. Denna information kan också överföras till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på företagets vägnar. Under inga omständigheter kommer din IP-adress att slås samman med andra Google-data. IP-adresserna anonymiseras så att en tilldelning inte är möjlig (IP-maskering).

Du kan förhindra installationen av cookies genom att ställa in webbläsarens programvara i enlighet därmed; Vi vill dock påpeka att det i det här fallet kanske inte är möjligt att använda alla funktioner på denna webbsidan i sin fulla utsträckning.

Dessa handlingar sker uteslutande när uttryckligt samtycke ges via vår cookiebanner i enlighet med artikel 6.1 lit. a GDPR.

Du kan också förhindra insamling av data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbsidan (inklusive din IP-adress) och bearbetningen av dessa data av Google genom att ladda ner och installera ett webbläsartillägg (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv).

Som ett alternativ till webbläsartillägget, särskilt för webbläsare på mobila enheter, kan du också förhindra att Google Analytics samlar in data genom att klicka på följande länk: Inaktivera Google Analytics. En opt-out-cookie kommer att ställas in som förhindrar framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbsida. Opt-out-cookien är endast giltig i den här webbläsaren och endast för vår webbsida och lagras på din enhet. Om du tar bort cookies i den här webbläsaren måste du ställa in opt-out-cookien igen.

Mer information om dataskydd i samband med Google Analytics finns i hjälpcentret för Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv).

13.2.3 Google Annonser

Vår webbsida använder funktionerna i Google Ads, med vilka vi annonserar denna webbsida i Googles sökresultat, samt på tredje parts webbplatser. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). För detta ändamål placerar Google en cookie i webbläsaren på din enhet, som automatiskt möjliggör intressebaserad annonsering med hjälp av ett pseudonymt cookie-ID och baserat på de sidor du besöker.

Dessa behandlingar sker uteslutande om uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR.

Ytterligare databehandling sker endast om du har samtyckt till att Google länkar din internet- och apphistorik till ditt Google-konto och information från ditt Google-konto som används för att anpassa annonser som du ser på webben. I det här fallet, om du är inloggad på Google när du besöker vår webbsida, använder Google dina uppgifter tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing över flera enheter. För detta ändamål är dina personuppgifter tillfälligt kopplade av Google till Google Analytics-data för att bilda målgrupper.

Du kan permanent inaktivera inställningen av cookies för reklaminställningar genom att ladda ner och installera webbläsarplugin som finns tillgänglig under följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Alternativt kan du kontakta Digital Advertising Alliance på internetadressen www.aboutads.info för att ta reda på inställningen av cookies och göra inställningar för detta. Slutligen kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och besluta individuellt om deras godkännande eller utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller i allmänhet. Om cookies inte accepteras kan funktionaliteten på vår webbsida begränsas.

Mer information och sekretesspolicyn gällande annonsering och Google finns här: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

13.2.4. DoubleClick

Denna webbsida innehåller komponenter med DoubleClick av Google. DoubleClick är ett varumärke som tillhör Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland), under vilket speciella marknadsföringslösningar online marknadsförs till reklambyråer och utgivare.

DoubleClick från Google överför data till DoubleClick-servern med varje visning, klick eller annan aktivitet. Var och en av dessa dataöverföringar utlöser en cookie-begäran till din webbläsare. Om webbläsaren accepterar denna begäran placerar DoubleClick en cookie på ditt IT-system. Syftet med cookien är att optimera och visa reklam. Cookien används bland annat för att placera och visa användarrelevant reklam och för att skapa rapporter om reklamkampanjer eller för att förbättra dem. Dessutom tjänar cookien till att undvika flera visningar av samma annons.

DoubleClick använder ett cookie-ID, vilket krävs för att hantera den tekniska proceduren. Cookie-ID:t krävs till exempel för att visa en annons i en webbläsare. DoubleClick kan också använda cookie-ID för att registrera vilka annonser som redan har visats i en webbläsare för att undvika duplicering. Dessutom är det möjligt för DoubleClick att registrera konverteringar via cookie-ID.

En cookie från DoubleClick innehåller inga personuppgifter. En DoubleClick-cookie kan dock innehålla ytterligare kampanjidentifierare. En kampanjidentifierare används för att identifiera de kampanjer som du redan har varit i kontakt med.

Varje gång du besöker en av de enskilda sidorna på denna webbsida, som drivs av oss och där en DoubleClick-komponent har integrerats, uppmanas webbläsaren på ditt IT-system av respektive DoubleClick-komponent att överföra data till Google för onlineannonsering och avveckling av provisioner. Som en del av denna tekniska process får Google kunskap om data som Google också använder för att skapa provisionsuttalanden. Google kan bland annat förstå att du har klickat på vissa länkar på vår webbsida.

Du kan när som helst förhindra inställningen av cookies av DoubleClick på vår webbsida genom att ställa in din webbläsare i enlighet därmed. Dessutom kan cookies som redan har ställts in raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.

Användningen av DoubleClick baseras på ditt samtycke till de angivna behandlingsoperationerna (art. 6 para. 1 mening 1 lit. a) GDPR).

Mer information och tillämpliga dataskyddsbestämmelser i DoubleClick by Google  finns på https://www.google.com/intl/sv/policies/.

13.3 WiredMinds

Vår webbsida används spårningspixelteknik från WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) för att analysera besökarnas beteende.

Här behandlas en besökares IP-adress. Behandlingen sker uteslutande i syfte att samla in företagsrelevant information såsom företagsnamn.

Fysiska personers IP-adresser är undantagna från vidare användning (vitlistningsförfarande). IP-adressen lagras inte under några omständigheter i LeadLab.

Vid behandling av uppgifterna är det vårt särskilda intresse att skydda fysiska personers dataskyddsrättigheter. Vårt intresse baseras på artikel 6.1 f i GDPR. De uppgifter vi samlar in tillåter inte att några slutsatser dras om en identifierbar person.

WiredMinds GmbH använder denna information för att skapa anonyma användarprofiler baserat på besöksbeteende på vår webbsida. De erhållna uppgifterna kommer inte att användas för att personligen identifiera besökaren på vår webbsida.

Uteslutning från spårning

13.4 Algolia

På vår webbplats använder vi tjänsten "Algolia" som tillhandahålls av Algolia Inc. 3790 El Camino Real, Unit No. 518, Palo Alto, CA 94306, USA.

Algolia gör det möjligt för oss att förbättra sökresultaten för att endast visa dig de erbjudanden som matchar din sökfråga. När du gör en sökning på vår webbplats registreras din:

  • IP-adress,

  • Inmatningar i sökfältet

  • Interaktioner med vår butik

som överförs till Algolia Inc. via ett API. Ett API är ett gränssnitt mellan vår webbplats och Algolia. Inga andra personuppgifter behandlas, i synnerhet skapas ingen permanent profil av dina sökningar.

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 f i GDPR. Att säkerställa en optimerad sökfunktion på vår webbplats är ett berättigat intresse i den mening som avses i denna bestämmelse. Överföringen av dina personuppgifter till USA sker på grundval av standardavtalsklausulerna. Mer information hittar du på: https://www.algolia.com/pdf/DPA-latest.pdf.

Personuppgifterna lagras så länge som det krävs för att uppfylla syftet med behandlingen. Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppfylla syftet.

Mer information om Algolia Inc:s dataskyddsbestämmelser finns på: https://www.algolia.com/policies/privacy/.

13.5 Hotjar

Denna webbsida använder Hotjar. Leverantören är Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (Webbplats: www.hotjar.com).

Hotjar är ett verktyg för att analysera ditt användarbeteende på denna webbsida. Med Hotjar kan vi bland annat, Spela in mus- och scrollrörelser samt klick. Hotjar kan också avgöra hur länge du har stannat kvar med muspekaren på en viss plats. Utifrån denna information skapar Hotjar så kallade värmekartor, som kan användas för att avgöra vilka webbplatsområden som webbsidebesökaren föredrar.

Vi kan också avgöra hur länge du stannade på en sida och när du lämnade den. Vi kan också avgöra vid vilken tidpunkt du har lämnat ett kontaktformulär (så kallade konverteringstrattar). Dessutom kan Hotjar användas för att få direkt feedback från webbplatsbesökare. Denna funktion tjänar till att förbättra webbplatsoperatörens webberbjudanden.

Hotjar använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och lagras av din webbläsare. De tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. I synnerhet kan dessa cookies användas för att avgöra om denna webbplats har besökts med en specifik enhet eller om Hotjars funktioner har inaktiverats för den berörda webbläsaren. Hotjar-cookies finns kvar på din enhet tills du tar bort dem.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan det begränsa funktionaliteten på denna webbsida.

Användningen av Hotjar och lagringen av Hotjar-cookies baseras på artikel 6.1 a i GDPR.

13.6 Bing-annonser

På webbsidan använder vi Bing Ads (bingads.microsoft.com) en teknik som tillhandahålls och drivs av Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft"). Microsoft placerar en cookie på din enhet om du har kommit till vår webbsisa via en Microsoft Bing-annons. På detta sätt kan Microsoft och vi känna igen att någon har klickat på en annons, har omdirigerats till vår webbsida och har nått en tidigare bestämd målsida ("webbsida för konvertering"). Vi får bara veta det totala antalet användare som klickade på en Bing-annons och sedan omdirigerades till webbsidan. Microsoft samlar in, bearbetar och använder information via cookien, från vilken användarprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Dessa användningsprofiler används för att analysera besökarnas beteende och används för att visa annonser. Ingen personlig information om användarens identitet behandlas.

Om du inte vill att information om ditt beteende ska användas av Microsoft enligt förklaringen ovan kan du neka inställning av cookien som krävs för detta – till exempel med hjälp av en webbläsarinställning som i allmänhet inaktiverar den automatiska inställningen av cookies. Du kan också förhindra insamling av data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbsidan och microsofts behandling av dessa data genom att anmäla din invändning på följande länk: https://choice.microsoft.com/sv-SV/opt-out. Mer information om dataskydd och de cookies som används av Microsoft och Bing Ads finns på webbplatsen Microsoft https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Användningen av Bing-annonser och lagringen av Bing-cookien baseras på artikel 6.1 a i GDPR.

13.7 LinkedIn Analytics och LinkedIn-annonser

LinkedIn Insight-taggen för LinkedIn Ireland Unlimited Company är integrerad på denna webbsida. Detta verktyg skapar en cookie i din webbläsare, vilket möjliggör insamling av IP-adress, enhets- och webbläsaregenskaper och sidhändelser.

Användningen av LinkedIn Insight Tag gör det möjligt att visa personliga annonser på LinkedIn för besökare på denna webbsida. Dessutom är det möjligt att skapa anonyma rapporter om prestanda för annonser samt information om webbplatsinteraktion.

LinkedIn delar inga personuppgifter med oss.

Se LinkedIns sekretesspolicy under https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy för  mer information om insamling och användning av data samt alternativ och rättigheter för att skydda din integritet. Om du är inloggad på LinkedIn kan du när som helst inaktivera datainsamling under följande länk: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

Dessa behandlingar sker uteslutande om uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR.

13.8 Visual Website Optimizer

På den här webbsidan använder vi tjänsten Visual Website Optimizer. Det operativa företaget är Wingify Software Private Limited, 404, Gopal Heights, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indien.

Visual Website Optimizer låter dig förstå effekterna av olika ändringar på en webbplats (t.ex. ändringar i inmatningsfälten, designen etc.) inom ramen för så kallad "A / B-testning".

Om samtycke ges kan följande uppgifter överföras till VWO:

·         Länkklick

·         (Anonymiserad) IP-adress

·         Användning av element

·         Webbsidebesökets varaktighet

·         Information om webbläsare

·         Plats

·         Datum och tid för besöket

·         Enhetens operativsystem

Dessa behandlingar sker uteslutande med beviljande av uttryckligt samtycke i enlighet med artikel 6.1 lit. a GDPR. Om du inte vill att ovannämnda data ska samlas in och behandlas via VWO kan du vägra ditt samtycke eller återkalla det när som helst med verkan för framtiden.

Mer information om Visual Website Optimizer finns på: https://vwo.com/privacy-policy/.

Om du inte vill att Visual Website Optimizer ska registrera ditt användningsbeteende kan du invända mot datainsamling med den här länken: https://www.denios.se/?vwo_opt_out=1

14. Youtube

På denna webbsida har vi integrerat komponenter från YouTube. YouTube är en videoportal på internet som gör det möjligt för videoutgivare att lägga upp videoklipp gratis och för andra användare att se, betygsätta och kommentera gratis. YouTube tillåter publicering av alla typer av videor, både kompletta film- och tv-program, men även musikvideor, trailers eller videor gjorda av användarna själva kan nås via Internetportalen.

YouTube drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Varje gång du besöker en av de enskilda sidorna på denna webbsida, som drivs av oss och där en YouTube-komponent (YouTube-video) har integrerats, uppmanas webbläsaren på ditt IT-system automatiskt av respektive YouTube-komponent att ladda ner en visning av motsvarande YouTube-video från YouTube. Mer information om YouTube finns på https://www.youtube.com/yt/about/sv/. Som en del av denna tekniska process blir YouTube och Google medvetna om vilken specifik undersida på vår webbsida du besöker.

Om den registrerade är inloggad på YouTube samtidigt känner YouTube igen vilken specifik undersida på vår webbsida du besöker när en undersida som innehåller en YouTube-video anropas. Denna information samlas in av YouTube och Google och tilldelas ditt YouTube-konto.

YouTube och Google får alltid information via YouTube-komponenten om att du har besökt vår webbplats om du är inloggad på YouTube samtidigt som du besöker vår webbsida; detta sker oavsett om du klickar på en YouTube-video eller inte. Om du inte vill ha en sådan överföring av denna information till YouTube och Google kan du förhindra överföringen genom att logga ut från ditt YouTube-konto innan du går in på vår webbsida.

Dessa behandlingar sker uteslutande om uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR.

De dataskyddsbestämmelser som publiceras av YouTube, som finns tillgängliga under https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ , ger information om insamling, behandling och användning av personuppgifter av YouTube och Google.

15. Phaina

Vi har integrerat komponenter i programvaran (SaaS) Phaina Advise på denna webbplats. Det operativa företaget för Phaina är Phaina GmbH, Ravensbergerstr. 47B, 33649 Bielefeld, Tyskland.

Phaina Advise erbjuder möjligheten till automatiserad rådgivning, varigenom ytterligare frågor kan ställas på grundval av de tidigare besvarade frågorna för att bestämma användarens behov så exakt som möjligt. I slutet av intervjun rekommenderas en produkt baserat på de givna svaren, som kan nås via en direktlänk.

När tjänsten används kan följande uppgifter komma att behandlas:

  • Datum och tid för samtalet,

  • Typ av webbläsare och version,

  • IP-adress,

  • operativsystem som används,

Beroende på frågornas förlopp kan ytterligare personuppgifter som du har tillhandahållit komma att behandlas. Tillhandahållandet av data är frivilligt. Den beskrivna behandlingen sker på grundval av vårt berättigade intresse, artikel 6.1 f i GDPR, att ge våra webbplatsbesökare snabb och riktad rådgivning och därmed i vårt ekonomiska intresse. Den rättsliga grunden för användningen av Phaina i samband med befintliga eller framtida avtalsförhållanden är artikel 6.1 b i GDPR.

Personuppgifterna lagras så länge som det krävs för att uppfylla syftet med behandlingen. Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppfylla syftet.

Mer information om Phaina GmbH:s dataskyddsbestämmelser hittar du på: https://www.phaina.com/datenschutz.

16. Dina rättigheter som registrerad

16.1 Rätt till bekräftelse

Du har rätt att begära bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter om dig behandlas.

16.2 Rätt till tillgång Artikel 15 GDPR

Du har rätt att när som helst få gratis information från oss om de personuppgifter som lagras om dig samt en kopia av dessa uppgifter i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.

16.3 Rätt till rättelse Artikel 16 GDPR

Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter om dig korrigeras. Du har också rätt att begära att personuppgifter som är ofullständiga kompletteras, med hänsyn till syftet med behandlingen.

16.4 Radering artikel 17 GDPR

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade av oss utan onödigt dröjsmål, förutsatt att ett av de skäl som anges i lag gäller och i den mån behandling eller lagring inte är nödvändig.

16.5 Begränsning av behandling artikel 18 GDPR

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen om något av de rättsliga kraven är uppfyllt.

16.6 Dataöverföring artikel 20 GDPR

Du har rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, samlat och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från oss, till vilken personuppgifterna har lämnats, förutsatt att behandlingen baseras på samtycke enligt artikel 6.1 lit. a GDPR eller artikel 9.2 GDPR eller på ett avtal enligt artikel 6.1 lit. b GDPR och behandlingen utförs på automatiserade sätt,  förutsatt att behandlingen inte är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiell myndighet som vi har tilldelats.

När du utövar din rätt till dataöverföring enligt artikel 20.1 i GDPR har du dessutom rätt att få personuppgifterna överförda direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, där det är tekniskt möjligt och förutsatt att detta inte påverkar andras rättigheter och friheter negativt.

16.7 Invändning mot artikel 21 i GDPR

Du har rätt att, av skäl som härrör från din speciella situation, när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig, som baseras på artikel 6.1 e (databehandling i allmänhetens intresse) eller f (databehandling på grundval av en intresseavvägning) GDPR.

Detta gäller även profilering baserad på dessa bestämmelser i den mening som avses i artikel 4.4 i GDPR.

Om du invänder kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller att behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

I enskilda fall behandlar vi personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter för sådan reklam. Detta gäller även profilering i den mån den är förknippad med sådan direktmarknadsföring. Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföring kommer vi inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

Trots vad som sägs i direktiv 2002/58/EG står det dig fritt att utöva din rätt att invända mot användningen av informationssamhällets tjänster på automatisk väg med hjälp av tekniska specifikationer.

16.8 Återkallande av samtycke enligt dataskyddslagstiftningen

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter med verkan för framtiden.

16.9 Klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att klaga till en tillsynsmyndighet som ansvarar för dataskydd om vår behandling av personuppgifter.

17. Rutinmässig lagring, radering och blockering av personuppgifter

Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter endast under den period som är nödvändig för att uppnå syftet med lagringen eller om detta har föreskrivits i de rättsliga bestämmelser som vårt företag omfattas av.

Om lagringsändamålet inte längre gäller eller om en föreskriven lagringsperiod löper ut kommer personuppgifterna rutinmässigt att blockeras eller raderas i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.

18. Ytterligare information

Ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter kan erhållas från vårt huvudkontor och vårt dataskyddsombud.

19. IoT-tjänster

För användning av IoT-tjänster hittar du en separat sekretesspolicy här: https://www.denios.se/villkor-for-IoT

20. Ytterligare information om dataskydd

Som företag behandlar vi inte bara personuppgifter på vår webbsida utan även i många andra processer. För att kunna ge dig som registrerad så detaljerad information som möjligt för dessa behandlingar har vi sammanställt den här för följande aktiviteter och kan därmed uppfylla de lagstadgade informationsskyldigheterna enligt artiklarna 13-14 GDPR:

·         Information om dataskydd om kontakter och kommunikationspartner

·         Dataskyddsinformation för kunder och leverantörer

Om du behöver ytterligare information som du inte hittar här och i följande detaljerade dataskyddsdeklaration, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud.

21. Uppdatering och ändring av dataskyddsdeklarationen

Denna sekretesspolicy är för närvarande giltig och har status: mars 2022.

På grund av den fortsatta utvecklingen av våra internetsidor och erbjudanden eller på grund av ändrade juridiska eller officiella krav kan det vara nödvändigt att ändra denna dataskyddsdeklaration. Du kan när som helst komma åt och skriva ut den aktuella dataskyddsdeklarationen på webbsidan under ".

 

https://www.denios.se/integritetsskydd

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00