DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Vad roligt att du är intresserad av att handla i vår shop. Vi är mycket måna om att skydda din privata sfär. I följande text får du utförlig information om hur vi hanterar och behandlar personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Om du har frågor eller synpunkter angående denna dataskyddsinformation kan du när som helst framföra dem till vårt dataskyddsombud på privacy@denios.com eller vända dig till den ansvariga för behandlingen av personuppgifter, företaget

DENIOS AB

Datorgatan 3

553 15 Jönköping

Tel.: +46 36 395660

E-post: info@denios.se

Hemsida: www.denios.se

Behandlingen av dina personuppgifter delas in i två kategorier:

1. Vi behandlar de uppgifter som behövs i syfte att genomföra avtalet och i marknadsföringssyfte, exempelvis för att skicka ut nyhetsbrev eller reklammejl. Externa tjänsteleverantörer som är involverade i avtalets genomförande, till exempel logistikföretag eller betaltjänsteföretag, får ta del av dina uppgifter i den utsträckning som krävs.

2. När du besöker vår webbplats sker ett automatiskt utbyte av olika uppgifter mellan din enhet och vår server. Även dessa uppgifter kan vara personuppgifter. Uppgifter som har samlats in på detta vis används bland annat av oss för att optimera vår webbplats eller för att visa reklam i din enhets webbläsare.

I detta avsnitt får du veta mer om de syften i vilka personuppgifter behandlas, den rättsliga grunden för behandlingen, de berättigade intressen som vi eller en tredje part har samt kategorierna av mottagare

Datainsamling och -användning i syfte att genomföra avtalet och för att skapa ett kundkonto

Vi behandlar personuppgifter i syfte att genomföra avtalet och skapa ett kundkonto när du frivilligt låter oss ta del av uppgifterna inom ramen för en beställning, när du tar kontakt med oss (t.ex. via ett kontaktformulär eller e-post) eller när du skapar ett kundkonto. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive formulär.

Det rör sig huvudsakligen om följande uppgifter:

Förnamn, efternamn

Fakturerings- och leveransadress

E-postadress

Fakturerings- och betalningsuppgifter

ev. födelsedatum

ev. telefonnummer

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i syfte att genomföra avtalet utgörs av artikel 6.1 b GDPR. För att kunna använda din e-postadress skickar vi ett bekräftelsemejl till dig i enlighet med artikel 6.1 c GDPR. Så länge vi inte använder dina kontaktuppgifter i marknadsföringssyfte får vi lagra de uppgifter som har samlats in för att genomföra avtalet tills de lagstadgade eller eventuella avtalsenliga garantirättigheterna löper ut. När denna tidsfrist har löpt ut lagrar vi de uppgifter som rör avtalsförhållandet och som krävs enligt handels- och skatterätten under de tidsperioder som lagen föreskriver. Under denna tidsperiod (vanligtvis tio år efter det att avtalet slutits) behandlas uppgifterna endast vid en eventuell kontroll från skattemyndigheternas sida.

Att skapa ett kundkonto är frivilligt och sker baserat på ditt medgivande i enlighet med artikel 6.1 a GDPR. Via ditt kundkonto kan du när som helst ta del av och ändra de uppgifter som finns lagrade om dig.

För att genomföra köpeavtalet krävs dessutom följande behandling av personuppgifter:

Vidarebefordring av uppgifter för att uppfylla avtalet samt genomföra identitetskontroll och kreditupplysning

För att uppfylla avtalet överlämnar vi din e-postadress och ev. ditt telefonnummer till det logistikföretag som vi samarbetar med, om så är nödvändigt för att leverera beställda varor. För att genomföra betalningar vidarebefordrar vi den betalningsinformation som krävs till det kreditinstitut som fått i uppgift att genomföra betalningen och i tillämpliga fall till den betaltjänsteleverantör som vi har anlitat eller till den betaltjänst som du har valt under beställningsprocessen.

När så krävs kontrollerar vi, med artikel 6.1 b och f GDPR som rättslig grund, din identitet med hjälp av information från tjänsteleverantörer. Detta berättigas genom att vi vill skydda din identitet och undvika bedrägeriförsök på vår bekostnad. Omständigheterna och resultatet av vår förfrågan läggs till och lagras på ditt kundkonto eller på ditt gästkonto under den tid som avtalsförhållandet varar.

Kreditupplysning och scoring

Om du köper på kredit från oss, t.ex. handlar på faktura, förbehåller vi oss rätten att inhämta en identitets- och kreditupplysning från tjänsteföretag som är specialiserade på detta område (kreditupplysningsföretag) i syfte att skydda våra berättigade intressen. Vi vidarebefordrar i sådana fall de personuppgifter som krävs för att genomföra en kreditupplysning till följande företag:

Bisnode Kredit AB

VAT no: 5564855582

Kilsgatan 4

411 04 Göteborg

Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (score-värden), som räknas ut baserat på vetenskapligt erkända matematiska och statistiska förfaranden och vars beräkning innefattar bland annat adressuppgifter. Den information vi mottar angående den statistiska sannolikheten för en utebliven betalning använder vi för att fatta ett välavvägt beslut gällande att ingå, genomföra eller avsluta avtalsförhållandet. Dina berättigade intressen beaktas i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.

Den rättsliga grunden för dessa överföringar utgörs av artikel 6.1 b och artikel 6.1 f GDPR. Överföringar av uppgifter på grundval av dessa bestämmelser är endast tillåtna om de sker för att värna om vårt företags eller en tredje parts berättigade intressen och på villkor att de registrerades intressen gällande grundläggande rättigheter och friheter, som kräver skydd av personuppgifter, inte väger tyngre.

Behandling av personuppgifter i marknadsföringssyfte

På grundval av artikel 6.1 f GDPR har den personuppgiftsansvariga ett berättigat intresse att behandla personuppgifter i marknadsföringssyfte. Tidslängden för lagring av personuppgifter i marknadsföringssyfte ska härledas av principen om huruvida en lagring är nödvändig för att ta kontakt av marknadsföringsskäl. Vi arbetar efter principen att radera personuppgifter senast efter två år, om de under den tiden inte har använts mer i marknadsföringssyfte.

Egna marknadsföringssyften och tredje parts marknadsföringssyften

När du har slutit ett avtal med oss eller gått med på ta emot reklam från oss registrerar vi dig som befintlig kund eller intressent. I sådana fall behandlar vi dina kontaktuppgifter för post för att kunna skicka information till dig om nya produkter och tjänster. Vi förbehåller oss rätten att, inom ramen för våra berättigade intressen, vidarebefordra dina kontaktuppgifter för post till våra mycket noggrant utvalda avtalspartners inom postorderhandel, telekommunikation samt företag som erbjuder liknande produkter för att även de ska kunna informera dig om sina produkter.

Relevant reklam

För att du bara ska få sådan reklam som förmodas kunna vara av intresse för dig kategoriserar och kompletterar vi din kundprofil med ytterligare information. I detta syfte använder vi både statistisk information och information om dig som person (t.ex. grunduppgifter från din kundprofil). Målet är att endast skicka reklam till dig som återspeglar dina faktiska eller förmodade behov och därmed inte störa dig med reklam som inte är till någon nytta för dig.

Rätt att göra invändningar

Du kan när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter enligt ovan nämnda skäl. Invändningen är kostnadsfri, görs särskilt för respektive kommunikationskanal och får framtida verkan. För att invända räcker det med att skicka ett e-postmeddelande eller ett brev till de kontaktuppgifter som nämns under punkt 2.

När du lämnar in en invändning spärras den berörda kontaktadressen för vidare behandling av personuppgifter i marknadsföringssyfte. Vi vill göra dig uppmärksam på att det i undantagsfall under en begränsad tidsperiod kan komma att skickas ut reklammaterial även efter att du lämnat in invändningen. Detta beror tekniskt på att reklamannonserna måste bearbetas en tid i förväg och betyder inte att vi inte har hörsammat din invändning.

Användning av uppgifter vid registrering för nyhetsbrev via e-post

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev i det dubbla godkännandeförfarandet använder vi de uppgifter som behövs eller specifikt de uppgifter som du har meddelat oss för att regelbundet skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig. Det dubbla godkännandeförfarandet innebär att vi skickar en bekräftelselänk till dig efter att du har angett din e-postadress i registreringsfältet. När du klickar på bekräftelselänken registreras din e-postadress i vår e-postlista. Din e-postadress behandlas sedan baserat på ditt medgivande i enlighet med artikel 6.1 a GDPR. Du kan när som helst och med framtida verkan återkalla ditt medgivande. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Det gör du genom att skicka ett meddelande till den kontakt som anges under Impressum eller genom att använda den särskilt avsedda länken i slutet av varje nyhetsbrev.

Användning av uppgifter för e-postreklam utan registrering för nyhetsbrev samt din rätt att invända

När vi får din e-postadress i samband med en försäljning av en vara eller tjänst och du inte har invänt mot att vi använder din e-postadress, förbehåller vi oss rätten att, inom ramen för våra berättigade intressen, via e-post regelbundet skicka erbjudanden till dig om produkter i vårt sortiment som liknar den du redan köpt. Din e-postadress behandlas då i enlighet med artikel 6.1 f GDPR. Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-postadress genom att skicka ett meddelande till den kontakt som anges under Impressum eller genom att använda den särskilt avsedda länken i slutet av varje nyhetsbrev.

Nyhetsbrev datainsamling

Med syftet att förbättra nyhetsbrevens kvalité och kunna personanpassa marknasföringsmaterial, samlar vi in och bearbetar personuppgifter tillsammans med materialet du tar del av och klick som görs på våra webbplatser. Den rättsliga grunden är Laglig behandling av personuppgifter, artikel 6 paragraf. 1 (GDPR).

På så sätt kan vi skapa ett mer relevant innehåll för just dig.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Datan och informationen som lagras kommer att vara anonym och vi behåller din nyhetsprofil till dess du avregistrerar dig från nyhetsbrevet eller återkallar ditt samtycke. Insamlade data (e-mejl och övrig information) kommer då att raderas från nyhetsprenumerant filen.

Internet-teknik

Användning av cookies

För att göra besöket på vår webbplats mer attraktivt och göra det möjligt att använda vissa funktioner så använder vi så kallade cookies på olika sidor. Om dessa cookies används för att behandla personuppgifter så sker användningen baserat på artikel 6.1 f GDPR. Vårt intresse av att optimera vår webbplats kan anses vara berättigat i enlighet med den tidigare nämnda rättsliga grunden. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet. Vissa av de cookies som vi använder raderas igen när du avslutar surfsessionen, d.v.s. när du stänger din webbläsare (s.k. tillfälliga kakor). Andra cookies finns kvar på din enhet och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (permanenta kakor). Du kan ställa in din webbläsare så att du får information om användning av cookies och får möjlighet att godkänna enskilda cookies samt blockera användning av cookies i vissa fall eller i allmänhet. Om du inte godkänner cookies kan det leda till att vår webbplats fungerar sämre.

Efter din invändning sparas en cookie om icke-godkännande på din enhet. Om du raderar alla cookies så måste du klicka på länken på nytt.

Se inställningar för cookies

Recensionspåminnelse via Trusted Shops

Om du under eller efter din beställning har gett oss ditt uttryckliga medgivande genom att aktivera en checkbox eller klicka på en särskilt avsedd knapp (Recensera senare) vidarebefordrar vi din e-postadress till Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln, Tyskland så att de kan skicka en påminnelse till dig om möjligheten att lämna en recension på din beställning. Du kan när som helst dra tillbaka detta medgivande genom att skicka ett meddelande till nedan nämnda kontakt eller direkt till Trusted Shops.

Google Analytics

För att behovsutforma och fortlöpande optimera våra sidor använder vi, baserat på artikel 6.1 f GDPR, tjänsten Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (Google). I detta sammanhang skapas pseudonymiserade användarprofiler och cookies används. Cookies samlar information om hur du använder webbplatsen, exempelvis:

Typ och version av webbläsare

Använt operativsystem

Referrer-URL (den senast besökta sidan)

Hostname för den dator som används (IP-adress)

Tidpunkt för serverförfrågan

Denna information förs över till en Google-server i USA och lagras där. Informationen nyttjas för att utvärdera användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteten på webbplatsen samt för att tillhandahålla ytterligare tjänster som är kopplade till webbplatsanvändning och Internetanvändning i syfte att bedriva marknadsundersökningar och utforma dessa Internetsidor efter behoven. Information överförs i tillämpliga fall även till tredje part, om detta föreskrivs enligt lag eller om en tredje part har fått i uppdrag att behandla dessa uppgifter. Din IP-adress sammankopplas aldrig med andra uppgifter från Google. IP-adresserna anonymiseras så att det inte går att koppla ihop dem med en person (så kallad IP-maskning).

Du kan förhindra installationen av cookies genom att göra inställningar i din webbläsare, men vi vill uppmärksamma dig på att detta kan leda till att vissa funktioner på vår webbplats inte går att använda fullt ut. Dessutom kan du förhindra registreringen av de uppgifter som framställs genom cookies och som gäller din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) samt Googles behandling av dessa uppgifter genom att ladda ner och installera detta tilläggsprogram till din webbläsare. Som ett alternativ till tilläggsprogrammet för din webbläsare kan du, särskilt för webbläsare på mobila enheter, dessutom förhindra registreringen via Google Analytics genom att klicka på denna länk:

inaktivera spårning

Då aktiveras en icke-godkännande-cookie som blockerar framtida registrering av dina uppgifter när du besöker denna webbplats. Icke-godkännande-cookien gäller bara för denna webbläsare och endast för vår webbplats och sparas på din enhet. Om du raderar alla cookies i denna webbläsare så måste du aktivera icke-godkännande-cookien på nytt. Du hittar mer information om dataskydd gällande Google Analytics på Google Analytics webbplats.

Användning av econda för webbanalyser

På denna webbplats används teknik från econda GmbH för att genomföra webbplatsanalyser. Tekniken används för att automatiskt samla in och lagra uppgifter, som sedan används för att skapa användarprofiler med hjälp av pseudonymer. Detta gör vi på grund av ett inom ramen för en intresseavvägning övervägande berättigat intresse av att optimera presentationen av vårt sortiment. I detta syfte kan cookies komma att användas. De pseudonymiserade användarprofilerna kopplas utan ett specifikt och uttryckligt medgivande inte ihop med personuppgifter för pseudonymbäraren. Du kan när som helst med framtida verkan invända mot datainsamlingen och -lagringen genom att klicka på den här länken:

inaktivera spårning

Efter din invändning sparas en cookie om icke-godkännande på din enhet. Om du raderar alla cookies måste du klicka på länken på nytt.

Targeting

De nedan beskrivna och använda targeting-åtgärderna genomförs baserat på artikel 6.1 f GDPR. Med hjälp av de targeting-åtgärder som vi använder vill vi försäkra oss om att den reklam som visas på dina enheter återspeglar dina faktiska eller förmodade intressen. Det ligger alltså både i ditt och vårt intresse att du inte behöver besväras av reklamvisningar som är ointressanta för dig.

Onsite-targeting

På vår webbplats används cookies för att samla in och analysera information i syfte att optimera visningen av reklam. Denna information innehåller exempelvis uppgifter om vilka av våra produkter som du har visat intresse för. Insamlingen och analysen sker endast pseudonymt och gör det inte möjligt för oss att identifiera dig. Framför allt kopplas informationen inte ihop med dig via personuppgifter. Med hjälp av informationen kan vi visa erbjudanden för dig på vår sida som är särskilt anpassade efter dina intressen, såsom de har kunnat fastställas baserat på ditt tidigare användarbeteende. Cookien raderas automatiskt efter 30 dagar.

Re-targeting

Vi använder dessutom re-targeting-teknik från Google AdWords. Detta gör det möjligt för oss att skräddarsy presentationen av vårt online-sortiment så att det blir intressantare för dig. För detta ändamål används en cookie som samlar in intresseuppgifter med hjälp av pseudonymer. Baserat på denna information visas reklam om våra erbjudanden som kan vara intressanta för dig på våra partners webbplatser. Inga direkta personuppgifter lagras och inga användarprofiler med personuppgifter kopplas ihop med dig. Cookien lagras under en tidsperiod på 30 dagar och raderas därefter automatiskt.

Möjlighet att invända/till icke-godkännande

Förutom de metoder för avaktivering som har beskrivits kan du även allmänt blockera den nämnda targeting-tekniken genom att göra en cookie-inställning i din webbläsare. Dessutom har du möjligheten att avaktivera preferensbaserad reklam med hjälp av den preferenshanterare som du kan öppna här.

Google Maps

På denna webbplats används ett Google Maps-API för att visa kartor och för att automatiskt fylla i din adress, så det blir enklare att ge dig en individuellt anpassad färdbeskrivning. Google Maps drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland. Du kan läsa mer i dataskyddsbestämmelserna från Google Maps.

Dataskyddsdeklaration för Google reCAPTCHA

För att säkerställa tillräcklig datasäkerhet vid överföring av formulär använder vi i vissa fall tjänsten reCAPTCHA från företaget Google Inc. Den hjälper oss framför allt att identifiera om en inmatning görs av en fysisk person eller på bedrägligt sätt genom maskinell och automatiserad bearbetning. Tjänsten innefattar att IP-adressen och eventuella ytterligare uppgifter som Google behöver för reCAPTCHA-tjänsten skickas till Google. Här gäller de avvikande dataskyddsbestämmelserna från Google Inc. Du kan läsa mer om dataskyddsbestämmelserna från Google Inc. på www.google.de/intl/de/privacy eller www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Insticksprogram för sociala medier

På vår webbplats använder vi på grundval av artikel 6.1 f GDPR insticksprogram för de sociala nätverken Facebook, Google+, Xing, Youtube och Twitter för att genom dessa nätverk göra vårt företag mer välkänt. Det bakomliggande marknadsföringssyftet kan anses utgöra ett berättigat intresse i enlighet med GDPR. De olika leverantörerna bär ansvaret för att driften sker i linje med dataskyddsreglerna. Integreringen av dessa insticksprogram sker genom den så kallade två-klicks-metoden för att på bästa sätt skydda besökarna på vår webbplats.

Facebook

På vår webbplats används så kallade insticksprogram från det sociala nätverket Facebook, som erbjuds via Facebook Inc. Facebook-insticksprogrammen kännetecknas av en Facebook-logotyp eller tillägget ”Gilla” eller ”Dela”. Du hittar en översikt över Facebook-insticksprogrammen och deras utseende under följande länk. När du aktiverar ett sådant insticksprogram (första klicket) upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Facebook-servrarna. Innehållet i insticksprogrammet överförs av Facebook direkt till din webbläsare och integreras på sidan. Genom denna integrering får Facebook information om att din webbläsare har öppnat denna sida i vår online-presentation, även om du inte har något Facebook-konto eller just då inte är inloggad på Facebook. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs från din webbläsare direkt till en Facebook-server i USA och lagras där. Om du är inloggad på Facebook kan Facebook omedelbart koppla ihop ditt besök på vår webbplats med din Facebook-profil. Om du interagerar med insticksprogrammen, till exempel genom att klicka på ”Gilla”-knappen, så överförs även denna information direkt till en Facebook-server och lagras där. Informationen publiceras dessutom på din Facebook-sida och visas för dina Facebook-vänner.

Du kan läsa mer om syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna från Facebooks sida samt om dina rättigheter och möjligheter att göra inställningar för att skydda din privatsfär i Facebooks dataskyddsinformation. Om du inte vill att Facebook direkt ska koppla ihop den information som har samlats in via ditt besök på vår webbplats med din Facebook-profil så måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats.

Google+

På vår webbplats används så kallade insticksprogram från det sociala nätverket Google Plus, som erbjuds via Google Inc. Insticksprogrammen ser till exempel ut som knappar med symbolen ”+1” på vit eller färgad bakgrund. Du hittar en översikt över Google-insticksprogrammen och deras utseende här.

När du aktiverar insticksprogrammet (första klicket) upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Google-servrarna. Innehållet i insticksprogrammet överförs av Google direkt till din webbläsare och integreras på sidan. Genom denna integrering får Google information om att din webbläsare har öppnat denna sida i vår online-presentation, även om du inte har något Google Plus-konto eller just då inte är inloggad på Google Plus. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs från din webbläsare direkt till en Google-server i USA och lagras där. Om du är inloggad på Google Plus kan Google omedelbart koppla ihop ditt besök på vår webbplats med din Google Plus-profil. Om du interagerar med insticksprogrammen, till exempel genom att klicka på ”+1”-knappen, så överförs även denna information direkt till en Google-server och lagras där. Informationen publiceras dessutom på Google Plus och visas för dina kontakter där.

Du kan läsa mer om syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna från Googles sida samt om dina rättigheter och möjligheter att göra inställningar för att skydda din privatsfär i Googles dataskyddsinformation som du kan öppna här.

Om du inte vill att Google direkt ska koppla ihop den information som har samlats in via ditt besök på vår webbplats med din Google Plus-profil så måste du logga ut från Google Plus innan du besöker vår webbplats. Du kan även helt blockera inläsningen av Google-insticksprogram med hjälp av tilläggsprogram för din webbläsare, exempelvis skriptblockeraren ”NoScript”.

Twitter

På vår webbplats finns även insticksprogram från meddelandenätverket Twitter Inc. integrerade. Du känner igen Twitter-insticksprogrammen (”Twittra”-knappen) på Twitter-logotypen (en vit fågel mot blå bakgrund) och tillägget ”Twittra”. När du öppnar en sida i vårt online-utbud som innehåller ett sådant insticksprogram så upprättas en direkt anslutning mellan din webbläsare och Twitter-servern. Twitter får därigenom information om att du med din IP-adress har besökt vår sida. Om du klickar på Twitter-knappen samtidigt som du är inloggad på ditt Twitter-konto så kan du länka innehållet på våra sidor till din Twitter-profil. På så sätt kan Twitter koppla ihop ditt besök på våra sidor med ditt användarkonto. Vi vill göra dig uppmärksam på att vi som sidleverantör inte får någon information om innehållet i de uppgifter som överförs eller om hur de används av Twitter. Du hittar mer information om detta här. Om du inte vill att Twitter ska kunna göra en koppling till besöket på våra sidor så måste du logga ut från ditt Twitter-konto.

Insticksprogram för Youtube Video

På denna webbplats finns innehåll från tredje part-leverantörer integrerat. Detta innehåll tillhandahålls av Google Inc. (”leverantörer”).

Youtube drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland(”Google”).

För Youtube-videor som finns integrerade på vår sida är den utvidgade dataskyddsinställningen aktiverad. Det innebär att ingen information om webbplatsbesökare samlas in eller lagras hos Youtube, förutom om dessa spelar upp videon.

Du kan läsa mer om syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna från leverantörernas sida samt om dina rättigheter och möjligheter att göra inställningar för att skydda din privatsfär i Googles dataskyddsinformation.

Mottagare utanför EU

Med undantag för den behandling som beskrivs under rubrikerna om Internettekniker och insticksprogram för sociala medier vidarebefordrar vi inte dina uppgifter till mottagare med säte utanför Europeiska Unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den tidigare nämnda behandlingen medför en dataöverföring till servrar som de leverantörer som vi har anlitat använder för tracking- och targeting-tekniker. Dessa servrar finns i USA.

Dina rättigheter

Förutom rätten att återkalla de medgivanden som du har givit oss har du vid uppfyllande av respektive lagstadgade förutsättningar även följande rättigheter:

Rätt att få tillgång till de personuppgifter om dig som lagras hos oss, i enlighet med GDPR artikel 15. Du kan särskilt få tillgång till information om ändamålen med behandlingen, kategorierna av personuppgifter, kategorierna av mottagare till vilka dina personuppgifter har lämnats eller lämnas ut, den förutsedda lagringstiden, varifrån uppgifterna kommer såvida de inte har samlats in direkt från dig.

Rätt till rättelse av felaktiga uppgifter eller komplettering av ofullständiga uppgifter i enlighet med GDPR artikel 16.

Rätt till radering av de uppgifter om dig som lagras hos oss, i enlighet med GDPR artikel 17 såvida inga lagstadgade eller avtalsmässiga lagringstider eller andra lagstadgade skyldigheter eller rättigheter gällande fortsatt lagring behöver beaktas.

Rätt till begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med GDPR artikel 18, om du bestrider personuppgifternas korrekthet, behandlingen är olaglig men du motsätter dig att personuppgifterna raderas, den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller om du har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21 GDPR.

Rätt till dataportabilitet i enlighet med GDPR artikel 20, d.v.s. rätt att få ut utvalda personuppgifter om dig som lagras hos oss i ett allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. I regel kan du för detta ändamål vända dig till en tillsynsmyndighet där du har din hemvist eller arbetsplats eller där vårt företag har sitt säte.

Rätt att göra invändningar

Under de förutsättningar som anges i artikel 21.1 GDPR ska den registrerade, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, ha rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter.

Den ovan nämnda allmänna rätten att göra invändningar gäller för alla ändamål för behandling som beskrivs i denna dataskyddsinformation, som behandlas på grundval av artikel 6.1 f GDPR. Till skillnad från den särskilda rätt till invändningar som gäller för databehandling för marknadsföringsändamål är vi enligt GDPR endast skyldiga att tillhandahålla en sådan allmän rätt att göra invändningar om du kan ange skäl av överordnad betydelse (t.ex. en potentiell fara för liv eller hälsa). Förutom detta har du möjlighet att vända dig till den tillsynsmyndighet som är ansvarig för oss eller till vårt dataskyddsombud.

Datasäkerhet

Alla uppgifter som du personligen lämnar till oss, inklusive din betalningsinformation, överförs med den allmänt vanliga och säkra standarden SSL (Secure Socket Layer). SSL är en säker och beprövad standard som även används av exempelvis internetbanker. Du känner igen en säker SSL-anslutning bland annat genom bokstaven ”s” i slutet av ”http” (d.v.s. ...) i adressfältet på din webbläsare eller på hänglås-symbolen längst ner i webbläsaren.

Vi vidtar även andra lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter om dig som finns lagrade hos oss mot manipulation, delvis eller fullständig förlust eller mot otillbörlig åtkomst från tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras fortlöpande i takt med den tekniska utvecklingen.

Användarvillkor och ytterligare information om dataskydd för DENIOS IoT-tjänsterna finns under följande länk: Integritetsskydd IoT

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00