Nöddusch och ögondusch

Ladda produkter


Ögondusch - Flaskor för ögonspolning

Ögondusch finns i både fast installation och som flaskor för ögonspolning.  Ögonspolningsflaskorna har en ergonomiskt utformad ögonkopp. Den sörjer för att ögonlocken hålls öppna under spolningen. Därigenom kommer den sterila spolvätskan direkt i det skadade ögat. Det är viktigt att inom 4 sekunder påbörja ögonspolning / ögonsköljning. Ögonduschar är obligatoriska på många arbetsplatser och verksamhetsområden.

Ögondusch med fast anslutning till vattenledning

För en riklig spolning i 15 minuter finns ögondusch med fast anslutning till vattenledning. Kopparna och munstyckerna är ergonomiskt utformade för en mjuk och jämn stråle.

 

  • Handfats eller väggmonterad ögondusch
  • Vägg eller takmonterad nöddusch
  • Kombinerad ögon och nöddusch
  • Tempererad och frostsäker utomhusdusch

Nöddusch för labratorier och industri

DENIOS erbjuder nöddusch för fast anslutning till vattenledning i labratorier enligt standard. Om behov av nödusch för hela kroppen kombinerat med ögonspolning behövs har vi flera modeller av kombiduschar i sortimentet. Nöddusch finns även som frostsäker variant och EX-klassad.

ögondusch till laboratorium och industri
Nöddusch krav i AFS 1999:7

Nöddusch krav i AFS 1999:7

Där arbete med hälsofarliga vätskor eller ämnen sker ska ögondusch samt nöddusch finnas lättilgängligt. DENIOS erbjuder ett brett utbud av Nödduschar och anordningar för ögonspolning enligt standarden SS-EN 15154.

Lagkrav och riktlinjer för ögondusch och nöddusch

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen AFS 1999:7(utdrag)
2 § Med första hjälpen avses i dessa föreskrifter
2. de åtgärder i form av ögonspolning och nödduschning som måste vidtas för att hindra vidare skada efter stänk, översköljning e.dyl.
9 § Där det finns risk för att ämne som kan ge ögonskada kan stänka eller på annat sätt komma in i ögat, och där omedelbar ögonspolning behövs för att hindra skada, skall anordning för ögonspolning finnas i omedelbar närhet av arbetsplatsen. Anordning för ögonspolning skall vara lätt att utlösa och att använda.
10 § Där det finns risk för översköljning med ämne som kan skada huden eller lätt tas upp genom denna samt där risk för brännskada finns skall nöddusch finnas i nära anslutning till arbetsplatsen. SS-EN 15154 delas, beroende på hur behoven ser ut upp i fyra delar:

  • Del 1: Nödduschar fast anslutna till vattenledning i laboratorier
  • Del 2: Anordningar för ögonspolning fast ansluten till vattenledning
  • Del 3: Nödduschar ej fast anslutna till vattenledning