DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Oljeolycka på vatten - så ska du agera

Det är inte bara på land som det förekommer olyckor med farliga kemikalier. Ofta hör man om större oljeutsläpp på vatten och det är framför allt de stora katastroferna man hör talas om. De som uppstår p.g.a. läckande tankar, pipelineläckage och vid olyckor på borrplattformar. Men läckande olja kan även göra stor skada i mindre mängder, om den hamnar i lokala vatten.

Hur mycket vatten förstör en droppe olja?

En enda droppe som sprids kan förorena upp till 1 000 liter vatten. Därför behöver både privatpersoner och företag förebygga läckage. Genom att planera för vilken utrustning som behövs vid nödsituationer och vad ska man göra vid oljeläckage blir beredskapen högre. På denna sidan har vi samlat svaren på de viktigaste frågorna åt dig..

Beredskap för oljeolycka - därför ska du ha en spillskyddsplan

Om ett företag använder miljöfarliga kemikalier är dem skyldiga att göra en riskbedömning och identifiera potentiella riskkällor. Förutom motsvarande säkerhetsåtgärder ska även en beredskapsplan för nödsituationer vid läckage tas fram. Omständigheterna på den aktuella arbetsplatsen kan också göra det nödvändigt för företaget att rusta sig för oljeolyckor på vatten. T.ex. är om det finns vattendrag i närheten till arbetsplatsen, oljeledningar är dragna i närheten av vatten eller om dagvattenbrunn finns.

Skyldighet att anmäla oljeolyckor

Oljeolyckor på vatten ska alltid anmälas till ansvarig myndighet och är ett fall för räddningstjänsten. Planen för nödsituationer ska dock inte begränsas till detta. I nödsituationer ska man ringa 112 och invänta hjälp. Det förrädiska med oljeolyckor på vatten är hastigheten med vilken kemikalierna sprider sig på vattenytan. I strömmande vatten sprids oljeskiktet snabbt och föroreningarna blir större för varje sekund. Dessutom måste räddningstjänsten först komma till den aktuella platsen och där försvinner också värdefull tid. Här kan det t ex hjälpa att göra en snabb första hjälpen-åtgärd för att begränsa oljans spridning. På detta sätt minskar företaget inte bara miljöskadorna, utan även kostnaderna som företaget måste betala för att ha orsakat olyckan.

Snabb spridning kan bli kostsam historia

Oljeolyckor på vatten kan nämligen bli en dyr historia: Den som orsakar att farliga kemikalier hamnar i vatten och därmed förorenar är inte bara ersättningsskyldig för skadan, utan betalar också kostnaderna för nödvändiga saneringsarbeten (Miljöbalken). Inte minst kommer försäkringsbolag att titta närmare på om en tillräcklig planering för situationer har utarbetats enligt den riskpotential som finns. Vi rekommenderar alltså starkt att företag aktivt jobbar med att ta fram passande åtgärder för nödsituationer.

Vad kan man göra för att minska oljeutsläpp?

För att minska oljeutsläpp och skadorna som uppkommer behöver vi:

 1. samverka

 2. förekomma

Gå igenom vilka risker för olyckor som kan uppstå och redan under planeringen inför nödsituationer, är det en bra idé att inleda ett samarbete med den lokala räddningstjänsten. Det kan också hända att ansvarig räddningstjänst tar kontakt med ett företag om man fastställer en riskpotential. Båda parter gynnas av ett samarbete under vilket man tar fram gemensamma koncept för nödsituationer och rådgör med varandra gällande lämplig utrustning. Ofta finns det också samarbetsmodeller där ett företag tillhandahåller specialutrustning för räddningstjänsten. På detta sätt kan företaget vara säkert på att rätt utrustning finns på rätt ställen om en nödsituation uppstår. Räddningstjänsten har också nytta av tillgänglig utrustning som anpassats efter de lokala omständigheterna och som eventuellt även kan användas för andra insatser. Med detta upplägg ersätter företaget vanligen förbrukat material med egna medel. Ett upplägg som alla vinner på, helt enkelt.

Vad ska man göra vid ett oljeläckage?

Införskaffa anpassad utrustning och vidta åtgärder

Konkreta åtgärder vid nödsituationer är alltid en följd av riskbedömningen. Detta gäller även de hjälpmedel som behövs. Om man tittar på ett exempel på hur arbetet vid en nödsituation ser ut, så får man snabbt en bra föreställning om vad som händer och vad som behövs.

Vad ska man göra vid oljeläckage?

 1. Identifiera oljeläckaget

 2. larma räddningstjänsten

Arbetet börjar med att man upptäcker läckaget. Om olja upptäcks i vatten eller ett läckage uppstår som orsakar att olja hamnar i vatten, så ska i första hand räddningstjänsten kontaktas. Räddningstjänsten informerar i sin tur de instanser som anges i insatsplanerna, t ex ansvarig vattenmyndighet eller specialister på verksamheter på den aktuella platsen. Om tredje part, framför allt ansvariga för avloppsanläggningar eller vattenförsörjning, kan vara drabbade, så ska även dessa informeras om risksituationen.

Det optimala är om de första åtgärderna kan påbörjas med en gång. Första prioritet har livräddande åtgärder (om sådana krävs). Sedan följer:

 1. Säkring av olycksplatsen.

 2. Bedömning av de läckande kemikaliernas typ, mängd och riskklass.

 3. Stoppa läckaget och förhindra att det sprids och orsakar mer skada.

 4. Avgränsning och uppsugning av de miljöfarliga kemikalierna.

Hur sanerar man oljeutsläpp? Använd DENSORB®

För att förhindra att föroreningarna sprids, ska läckaget först och främst stoppas vid sin källa och det är viktigt att agera så snabbt som möjligt för att skadorna ska bli så små som möjligt. Vid ett oljeläckage brukar insatsen delas in i två faser:

 1. bekämpning

 2. sanering

I bekämpningsfasen är det bra att begränsa oleläckaget genom att skärmlänsar dras på vattendraget för att förhindra att oljeskiktet sprids ytterligare. När det gäller skärmlänsar skiljer man mellan aktiva och passiva system.

Hur fungerar en DENSORB® skärmläns

Skärmlänsor delas in i aktiva och passiva system:

 • Passiva spärrar består av ett doppskydd av vätsketät specialväv med flytkroppar på insidan. De fästs med en förankring mellan stränderna. För att den undre änden av skärmlänsan inte ska driva på vattnet, så dras det nedåt med vikter. Vid användning av en skärmläns samlas olja på vattenytan, medan vattnet strömmar under länsen. Oljan kan på detta sätt pumpas upp eller sugas upp med absorbenter.

 • Aktiva absorbtionslänsor är vattenavvisande och flyter på ytan vid stående och lätt strömmande vatten.

Tack vare fyllningen med sugstark polypropenfilt tar själva länsen också upp olja. Aktiva absorbentlänsar passar extra bra ihop med ett passivt system: Medan den senare bygger upp den verkliga oljebarriären, så kan den aktiva absorbentlänsan ta upp den läckande oljan på stora ytor och sedan åter tas in i ett stycke med en draglina.

Vad kan man göra för att minska konsekvenserna av oljeläckage?

Om man känner till speciella riskområden, så kan användningen av oljespärrar förberedas så exakt som möjligt. Till exempel så kan lämpliga spärrställen fastställas redan i förväg, vilket gör att man inte behöver följa oljeskiktet om en nödsituation uppstår. Istället kan man fånga upp oljan vid de lämpliga spärrställena. Kriterier som t.ex gynnsamma strömningsvillkor, säkra påfartsvägar och tillräckliga placeringsmöjligheter för insatsutrustningen spelar här en viktig roll.

Absorbtionslänsornas utförande är mycket beroende av vattendragets egenskaper. Handlar det om stillastående eller strömmande vatten? Vilken bredd, djup och strömningshastighet ska beaktas?

Vad ska man tänka på när man installerar skärmlänsor?

Om skärmlänsor med doppskydd används, så är nödvändigt doppdjup beroende av vattendjupet och spärrens längd beroende av vattenbredden. Vid högre strömningshastigheter ska man dock ta i beaktande att inte skärmlänsen läggs i en rät vinkel mot stranden. Detta för att minska strömningshastigheten och på detta sätt minimera de krafter som påverkar länsen. Av denna anledning kan det vara nödvändigt att ha tillgång till långa skärmlänsor. Då är det praktiskt med skärmlänsor som består av enskilda element och som snabbt kan kopplas ihop med varandra. Då kan utrustningen anpassas efter olyckans storlek eller efter olika vattenförhållanden.

Vid placering av skärmlänsorna är det dessutom viktigt att inte sätta hållpunkterna för högt på stranden, eftersom vattnet annars kan strömma förbi spärren på undersidan. Vid behov ska extra absorbenter användas vid stranden. Även starka vattenströmmar kan föra olja under spärren. då kan det vara en god idé att använda flera skärmlänsor. Som placeras med ett visst mellanrum till varandra och därmed ger en större säkerhet. På detta sätt kan olja som gått igenom en spärr, stoppas vid nästa spärr.

Vilka absorbenter är lämpliga för att sanera oljeutsläpp i vattendrag?

Absorbenter för uppsugning av olja från vatten ska tillhandahållas enligt den mängd som anges i riskbedömningen. Ibland används oljeabsorbenter i granulatform, vilket dock har vissa nackdelar. När den har strötts ut på oljeläckaget måste granulatet också tas bort från vattnet efter uppsugningsprocessen. Detta är ofta svårt och komplicerat att få bort allt. Beroende på strömningsförhållandena sköljs materialet nämligen mer eller mindre snabbt till strandområdet och fastnar i vegetationen. En annan nackdel med granulat är den potentiella förgiftningen av vattenfaunan. Fåglar och fiskar kan missta de delvis av olja kontaminerade granulatkornen för föda, vilket kan leda till att de dör. Alla dessa negativa bieffekter kan undvikas med användning av oljeabsorbenter, utan att man behöver göra avkall på funktionen. Flytande oljeabsorbenter består av en högabsorberande polypropylenfilt. De tillverkas av 100 % polypropen och är naturligt vattenavvisande (hydrofob) och oljeuppsugande (oleofila). De fördelas på oljeläckaget och samlas sedan in utan större ansträngning, eftersom de är flytande även i mättat tillstånd. Till skillnad mot granulat behöver man alltså inte lägga kraft på rengöring av vattenytan. Absorbenter finns inte bara som enskilda ark, utan även på rulle, så att man kan använda långa delar för strandskyddet. Oljeföroreningar tas härmed bort och begränsas. Absorbtionslänsor och som redan har nämnts, aktiva skärmlänsor är mycket lämpade för att ta bort resterande oljeskikt.

Behovet av ytterligare åtgärder och insatser bedöms utifrån gällande omständigheter. Hur mycket personal behövs? Känner personalen till insatsplanen? Hur kan utrustningen snabbt transporteras till platsen där den ska användas? Behövs ytterligare hjälpmedel som insatsbåtar, ankare, linor, verktyg eller belysning? Alla dessa frågor bör ställas i förväg för att man ska kunna agera så snabbt som möjligt om en nödsituation uppstår. Ja, du hör själv: En aktiv planering och beredskap för nödsituationer lönar sig om något händer.

i

Bra tips: Vanligtvis måste ytterligare följdåtgärder vidtas efter ett utfört arbete. Förutom en korrekt avfallshantering av det förorenade materialet utförs ofta övervakningsåtgärder av ansvariga myndigheter för att fastställa eventuella resterande skador och föroreningar.

Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske även är intresserad av:

Laddar...
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00