DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Riskbedömning av farliga ämnen

Hanterar, använder eller lagrar du farliga ämnen och vätskor? Då är riskbedömningar ett måste för dig. Det är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och helt avgörande för medarbetarnas hälsa. I vår FAQ svarar vi på de vanligaste frågorna som dyker upp när ämnet "riskbedömning av kemiska risker" kommer på tal.

Vad är en riskbedömning?

Riskbedömning är kärnan i ett företags arbetssäkerhet och bygger på en systematisk och effektiv identifiering av risker innan ett tillbud eller en olycka inträffar. Inom organisationen används riskbedömning för att identifiera och bedöma potentiella faror för anställda och därmed även genomföra rätt säkerhetsåtgärder.

Varför behöver man göra en riskbedömning?

Om riskanalysen saknas

Riskbedömningar prioriteras ofta ned i företagen. Ett land som gjort undersökningar på ämnet är Tyskland och faktum är att statistik från den tyska arbetsmiljöstrategin (GDA) visar att nästan hälften av företagen i Tyskland inte genomför någon riskbedömning. Här är de vanligaste orsakerna till varför:

De främsta anledningarna till att organisationer inte genomför en riskbedömning Andel i %
Medarbetarna upptäcker fortfarande säkerhetsbristerna själva och rapporterar eller eliminerar dem 83,2%
Det finns inga betydande faror 81,0%
Fördelarna är alltför små 40,4%
Bristande kunskap om lagstiftningen 27,4%
De rättsliga kraven är oklara 14,7%
Brist på hjälp 13,8%

Fyra viktiga skäl till att genomföra en riskbedömning

Är riskbedömning något man kan klara sig utan och ändå ha ett rent samvete? Svaret är nej. Utöver det faktum att arbetsmiljölagen kräver att arbetsgivaren upprättar en skriftlig arbetsplatsbedömning, finns det också viktiga skäl som talar för behovet av riskbedömningar. Vi har sammanfattat fyra skäl nedan:

1

Minska riskerna med systematiska tester

Genom att använda en fast metod för riskbedömning kan du undersöka din organisations enskilda processer på ett strukturerat och korrekt sätt. Därmed kommer du lättare att kunna upptäcka oförutsägbara riskkällor. Med en djupgående riskbedömning kan du alltså se till att riskerna reduceras till ett absolut minimum.

2

Ekonomiska fördelar

Arbetsplatsolyckor och arbetssjukdomar är svåra för ekonomin. Inte bara driftstopp utan även rättsliga tvister, skadestånd och böter kan vara kostsamma. Men med en riskbedömning kan du minimera risken för olyckor - och skydda dig mot skadeståndskrav.

3

Gör hälsa och säkerhet till högsta prioritet

Arbetsgivare är ansvariga för sina anställda - och har enligt lag till uppgift att säkerställa hälsa och säkerhet. Medarbetarna ser säkerhet som något positivt och önskvärt - men i slutändan är det olagligt att ge dem ansvaret. Därför kan du istället uppfylla ditt företags ansvar med riskbedömningar.

4

Skapa de bästa förutsättningarna för ett effektivt arb

En osäker arbetsmiljö kan snabbt få medarbetarna att känna sig otrygga och omotiverade. Och bristande säkerhet kan också hindra medarbetarna från att arbeta - vilket gör att arbetsprocesserna går långsammare. Men om du tar arbetsmiljön på allvar sänder du rätt signaler till dina medarbetare.

Vem är ansvarig för riskbedömningen?

Arbetsgivaren är alltid ansvarig för riskbedömningen. Det är viktigt att risker undersöks, bedöms och åtgärdas. Arbetsgivaren kan sedan med tillsammans med anställda och skyddsombud ta fram rutiner för att säkerställa en bra arbetsmiljö. Saknas kompetensen i företaget är det arbetsgivarens ansvar att se till att kompetent person ansvarar för själva genomförandet genom att exempelvis anlita en konsult. Vi på DENIOS genomför inga riskanalyser men vi har samarbetspartners som vi varmt kan rekommendera. Kontakta Elina på DENIOS för vidare information om riskanalyser.

Vad ska ingå i en riskbedömning?

När du förbereder en riskbedömning finns det fem steg som du bör gå igenom:

1

Samla in relevant information

2

Identifiera och bedöm faror

3

Genomföra relevanta åtgärder

4

Kontrollera effektiviteten

5

Inför åtgärderna permanent

Insamling av relevant information och identifiering av faror

Först och främst är det viktigt att få en exakt överblick över vilka farliga ämnen som finns i vilka mängder och vid vilka arbetsmoment. Till exempel, utförs aktiviteter som involverar farliga ämnen? Eller kan farliga ämnen bildas eller frigöras under dessa aktiviteter? I vilka mängder förekommer de farliga ämnena? All denna information måste registreras i ett register (register över farliga ämnen). Därefter undersöks vilka specifika faror som kan uppstå på grund av ämnenas egenskaper. För farliga ämnen måste särskild uppmärksamhet ägnas åt inandning, hudkontakt, oralt intag (sväljning) och fysiskt-kemiska faror (t.ex. brand och explosion). Förutom typen av fara måste också en motsvarande riskbedömning utföras. Risknivån beror t.ex. på omfattningen av och sannolikheten för att en skada inträffar. Det spelar också roll hur ofta och hur länge en aktivitet med farliga ämnen utförs samt hur länge den varar.


Användbara informationskällor:

 • Ämnets säkerhetsdatablad
 • Lagstiftning och tekniska riktlinjer
 • Identifieringsetikett på förpackningen
 • Bruksanvisningar eller tekniska anvisningar
 • Regler och information från försäkringsbolaget
 • Inspektion av arbetsplatsen
 • Resultat från företagshälsovårdens undersökningar
 • Information från anställda

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad är en viktig informationskälla för din riskbedömning vid arbete med farliga ämnen. Det beskriver både de farliga egenskaperna hos ämnena och de åtgärder som kan skydda mot dessa faror. Säkerhetsdatabladet måste kontrolleras med avseende på ofullständig, motsägelsefull eller felaktig information. Vid behov måste ett korrekt säkerhetsdatablad begäras från leverantören. Om arbetsgivaren inte erhåller nödvändig information, bör han själv skaffa denna information eller anta att farorna finns och vidta lämpliga åtgärder. Alternativt rekommenderas att endast använda ämnen eller blandningar för vilka leverantören tillhandahåller nödvändig information. Även för ämnen och blandningar som det inte finns något lagkrav på ett säkerhetsdatablad så är leverantörerna skyldiga att förse kunderna med den information som krävs för att identifiera och genomföra lämpliga åtgärder.

Införa skyddsåtgärder och kontrollera deras effektivitet

Lämpliga åtgärder måste utvecklas utifrån den kunskap som erhållits om farornas typ och omfattning. Den s.k. STOP-principen gäller för valet av åtgärder:

S Substitution - T Tekniska åtgärder - O Organisationsåtgärder - P Personliga åtgärder

Åtgärdernas ordningsföljd avgörs av hur prioriterade de är. En teknisk lösning, t.ex. en utsugs- eller ventilationslösning, är att föredra framför personliga åtgärder, t.ex. användning av personlig skyddsutrustning. Effektiviteten hos de genomförda skyddsåtgärderna måste regelbundet kontrolleras och utvärderas. Viktiga resultat av detta kan exempelvis erhållas genom mätningar på arbetsplatsen, information om den aktuella tekniska nivån, åtgärder för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen eller tillbudsanmälningar och störningar i driftförfaranden. Skyddsåtgärderna måste upprätthållas permanent och konsekvent (genom bruksanvisningar, regelbunden utbildning och lämpliga åtgärder vid bristande efterlevnad av bruksanvisningarna).

Du hittar allt du behöver hos DENIOS!

Hur ofta bör en riskbedömning göras?

Arbetsgivaren får inte tillåta att en aktivitet eller process där farliga ämnen ingår påbörjas förrän en riskbedömning har genomförts och nödvändiga skyddsåtgärder har vidtagits. Detta innebär att även överväganden om att använda nya farliga ämnen i företaget eller införa nya aktiviteter måste åtföljas av en riskbedömning. Efter detta är dock riskbedömningen inte på något sätt avslutad. Snarare bör den ses som en kontinuerlig process som kräver regelbundna justeringar.

Riskbedömningen bör uppdateras när...

 • nya farliga ämnen införs
 • aktiviteter, rutiner, utrustning, metoder, processer eller skyddsåtgärder ändras
 • resultaten av effektivitetstesterna kräver ytterligare åtgärder
 • relevanta lagstiftningar eller förordningar ändras
 • ny information finns tillgänglig om ämnens farliga egenskaper eller om hälsoskyddsåtgärder på arbetsplatsen
 • den senaste tekniken utvecklas
 • nya eller ändrade gränsvärden för exponering införs
 • arbetsplatsolyckor eller arbetssjukdomar inträffar
 • en olycka har inträffat
 • kritiska situationer uppmärksammas (t.ex. tillbud)
 • det inte finns någon omprövning efter ett fastställt, regelbundet tidsintervall
Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske också har nytta av:

Produktguide

Batterier: Så minskar du riskerna

Risken för fara vid hantering av litiumbatterier är stor. För din säkerhet erbjuder vi ett omfattande specialsortiment. Oavsett om du vill förvara, ladda, testa eller transportera litiumenergilagringsenheter på ett säkert sätt.

Läs mer
Produktguide

Desinfektionsmedel - regler och krav för förvaring och hantering

De flesta desinfektionsmedel klassas som brandfarliga vätskor på grund av sina beståndsdelar. Dessa måste förvaras brandsäkert och invallat. Här hittar du checklistan som hjälper dig att uppfylla riktlinjerna för förvaring av desinfektionsmedel.

Läs mer
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00