DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Säker förvaring av gasflaskor

Gasflaskor tillhör gruppen bärbara behållare för komprimerad gas och används inom många branscher. Till exempel för svetsning i verkstäder, för arbete i laboratorier eller som ämne vid kylning och frysning. Hantering av gaser innebär många faror - vilket gör dem på många sätt mer krävande att förvara än flytande farliga ämnen.

När man förvarar behållare för komprimerade gaser skiljer man mellan inomhusförvaring och utomhusförvaring. I båda fallen måste säkerhetsföreskrifter följas, liksom särskilda föreskrifter beroende på förvaringsplatsen. Nedan listar vi några av de viktigaste kraven.

Förvara eller tillhandahålla?

Var uppmärksam på skillnaderna! I många företag måste gasflaskorna lagerhållas för att säkerställa en kontinuerlig tillförsel. Om komprimerade gasflaskor lagerhålls betraktas detta som förvaring. Om man däremot håller fyllda gasflaskor redo i önskat antal och storlek betraktas detta som tillhandahållande.

Observera

Antal gasflaskor i den dagliga hanteringen ska vara begränsat till den mängd som behövs för en kort tids användning, resterande gasflaskor ska lagras på en säker plats

Hur kan gasflaskor förvaras säkert?

Gasflaskor ska skyddas mot kraftig temperaturväxling

Gasflaskor får inte utsättas för lågor

Gasflaskor ska förvaras på ett korrosionsskyddat sätt

Skydda behållarna från fysisk skada

Skydda behållarna från fysisk skada

Vid förvaring av gasflaskor finns skillnad mellan lagring inomhus och utomhus. Beroende på lagringsplatsen måste särskilda säkerhetsbestämmelser följas. Gasflaskor kan vara en betydande fara om de inte förvaras på rätt sätt - till exempel på grund av okontrollerat gasavbrott, som följd av skada på gasflaska, ventil och gasledning vilket kan medföra betydande risk. Därför måste gasflaskor generellt sett skyddas från fem saker: Stark uppvärmning, brand, korrosion, mekanisk skada och obehörigt tillträde.

Vid gasförvaring bör du ta hänsyn till följande:

1. Det är användarens ansvar att känna till de egenskaper och säkerhetskrav som gäller för varje enskild gas.

2. Användaren ansvarar för att hanteringen sker på ett säkert sätt och den som inte uppfyller säkerhetskraven och orsakar en olycka riskerar att ställas till svars.

3. Obehörig användning skall förhindras genom placering antingen i brandförråd, inhägnat eller under låsbart väderskydd. Gasflaskor får inte förvaras i trapphus, trånga passager eller gångar och rum under marknivå. Trafik- och utrymningsvägar får inte hindras av förvarade gasflaskor.

4. I arbetslokal får det endast finnas det antal gasflaskor som krävs för arbetets utförande. Övriga flaskor skall förvaras i gasförråd.

5. Gasflaskor får inte placeras så att brand och explosionsrisken ökar genom närhet till andra gasflaskor, till brandfarliga vätskor eller till annat brännbart material i farlig mängd.

6. För yrkesmässig förvaring av brandfarlig gas krävs tillstånd. Från 2010 är det kommunen själv som avgör vem som beviljar tillstånd, för minst 75% av landets kommuner är det Räddningstjänsten. Detta gäller i volymer mer än:

  • 250 liter inomhus

  • 1000 liter utomhus

7. Varningsskylt och förbudsskyltar för gasflaskor skall finnas uppsatt utanför dörr till lokal där gasflaskor är lagrade.

8. Särskild hänsyn skall tas till samförvaring av brandfarliga gaser. Säkerställ att det finns tillräckliga säkerhetsavstånd mellan de olika gasflaskorna i enlighet med din riskbedömning. Begränsat antal gasflaskor får samförvaras.

9. Gasflaskorna skall förvaras stående och säkrade mot att rulla iväg eller falla.Gasflaskorna måste skyddas mot påkörning och annan farlig mekanisk påverkan.

Förvaring av gasflaskor utomhus

Generellt är lagring av gasflaskor utomhus det bästa alternativet – eftersom det möjliggör en korrekt ventilation på ett naturligt sätt. Skyddsavståndet för intilliggande anläggningar som utgör risk för fara (t.ex. lager med brandfarliga ämnen), är minst 5 m. En skyddsvägg på 2 m av brandisolerat byggmaterial kan ersätta säkerhetsavståndet.

Gasskåp och gascontainer för utomhusinstallation erbjuder optimala förutsättningar för säker och lagenlig förvaring av gasflaskor. Välj bland olika utförande med ventilation eller ventiler i väggarna för naturlig ventilation. Tak ger ett tillräckligt väderskydd. Många av gasskåpen är dessutom utrustade med hållaranordningar eller säkerhetskedjor som effektivt hjälper till att förhindra att cylindrarna faller över. En annan fördel är att gasskåpen och gascontainers vanligtvis är låsbara och uppfyller således kravet, skydd mot stöld och obehörig åtkomst.

Gaskåp för utomhusbruk

Här hittar du kompakta gasskåp för förvaring av upp till 24 gasflaskor utomhus i enlighet med bestämmelserna.

Köp gasskåp

Gascontainer för utomhusbruk

Våra rymliga gascontainers är anpassade för förvaring av upp till 72 gasflaskor utomhus.

Köp gascontainer

Brandklassad gascontainer för utomhusbruk

I vårt utbud hittar du även testade och certifierade förvaringslösningar för brandsäker förvaring av upp till 48 gasflaskor utomhus.

Köp brandklassad gascontainer

Förvaring av gasflaskor inomhus

Att förvara gasflaskor utomhus är idealiskt ur många synvinklar, men inte alltid möjligt. Med hänsyn till ytterligare skyddsåtgärder är det dock också möjligt att förvara gasflaskor inomhus. Förutom tillräcklig ventilation måste bland annat följande krav uppfyllas:

  • Tak, skiljeväggar och ytterväggar i förvaringsutrymmen ska vara brandklassade.

  • Förvaringsutrymmet ska vara avskiljt från angränsande rum med självstängande brandklassade dörrar.

  • Endast elektriska installationer och utrustning som är ex-klassade får användas i lagerlokaler för brandfarliga gaser.

  • Golvbeläggningen ska vara tillverkad av flamskyddande material.

  • Ett minsta avstånd på 2 m ska hållas mellan gasflaskor som innehåller brandfarliga gaser och gasflaskor som innehåller oxiderande gaser i förvaringsutrymmet.

  • Det får inte finnas några håligheter, kanaler, golvavlopp eller öppningar för skorstensrengöring i förvaringsutrymmet.

  • Avståndet mellan tryckgasflaskor och radiatorer etc. måste vara minst 0,50 m.

Förvaring av gas i arbetslokaler

Gas under tryck får endast förvaras i arbetslokalen om de är placerade i lämpliga säkerhetsskåp med en brandklassning på minst 30 minuter. DENIOS brandklassade gasskåp är godkända enligt EN 14470-2 och är ett säkert alternativ för förvaring av gasflaskor i arbetlokaler. Gasflaskor med olika gaser kan förvaras samtidigt i dessa skåp och anslutas för tömning. Det finns ingen begränsning av antalet gasflaskor. Detta innebär att när brandfarliga och oxiderande gaser (t.ex. acetylen och syre) förvaras i ett brandklassat gasskåp behöver det annars obligatoriska säkerhetsavståndet inte hållas. Beroende på storlek har säkerhetsskåp för tryckgasflaskor brandskyddsgodkända genomföringar i skåpets tak, varför det är möjligt att avlägsna gaser från tryckgasflaskorna med hjälp av motsvarande tryckreducerare. Högst 50 fyllda tryckgasflaskor får förvaras i rum under marknivå om de förvaras t.ex. i säkerhetsskåp som uppfyller kraven i EN 14470-2. Flaskskåp för komprimerade gaser av typen G90 är den senaste tekniken i Tyskland och gör det enkelt att förvara, tillhandahålla, ta bort och lagra komprimerade gasflaskor i arbetslokaler.

Skåp för tryckgasflaskor måste vara permanent ventilerade. Följande luftväxlingar krävs för förvaring av tryckgasflaskor enligt EN 14470-2:

Egenskap Nödvändig luftväxlingshastighet
Brandfarliga och oxiderande gaser Minst 10 luftbyten / h
Giftiga och mycket giftiga gaser Minst 120 luftväxlingar / h

Viktig information

Ta alltid hänsyn till din riskbedömning vid lagring av gasflaskor! Motsvarande säkerhetsåtgärder bör alltid samordnas och genomföras från fall till fall. Kom också ihåg att regelbundet instruera dina anställda om rätt gashantering och deras säkerhet.

Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske även har nytta av:

Laddar...
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00