DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Allt du behöver veta om säkerhetsdatablad

Om ditt företag hanterar kemiska ämnen som är hälsofarliga ställs det krav på att du har uppdaterade säkerhetsdatablad (SDB) som informerar de anställda hur de ska hantera dem säkert. Det krävs att anställda får information om såväl risker med olika ämnen som lämpliga skyddsåtgärder vid akuta situationer. Företag som marknadsför kemiska produkter på marknaden ska lämna säkerhetsdatablad till den som använder produkterna yrkesmässigt, samt till dem som säljer produkterna vidare.

Säkerhetsdatabladen ska vara tydliga och utformade så att det är lätt att ta till sig innehållet. De ska vara skrivna på svenska och innehålla alla uppgifter som är av betydelse för att förebygga skador på människor och miljö. Det finns också svenska regelverk som ställer krav på databladens utformning.

Arbetsmiljöverket beskriver säkerhetsdatablad som dokument i ett förbestämd format som används för att informera om hur kemiska ämnen och blandningar av ämnen ska hanteras, användas, lagras och bortskaffas på ett säkert sätt. Säkerhetsdatablad för kemikalier ska också beskriva lämpliga åtgärder som ska vidtas om det uppstår allvarliga incidenter.

Var kan man hitta säkerhetsdatablad?

För kemiska produkter som klassificeras som farliga, och som överlåts till yrkesmässiga kunder, ska säkerhetsdatablad lämnas kostnadsfritt senast vid första leveransen av produkten. Antingen i pappersform eller elektroniskt. Uppdaterade säkerhetsdatablad ska lämnas till alla yrkesmässiga kunder som leverantören lämnat produkterna till under de senaste 12 månaderna. Det räcker inte att endast lägga ut blad på internet och hänvisa till en webbplats utan det krävs en mer aktiv handling för att uppfylla kravet på tillhandhållande. En sådan handling kan vara att skicka ut en direkt länk.

Ta del av vår kunskap!

DENIOS Akademien

Kompetensutveckla dig i våra webinarie eller utbildningskurser.

Vilka regler och bestämmelser gäller för säkerhetsdatablad?

Säkerhetsdatablad regleras av ett antal globala, regionala och nationella bestämmelser som är avsedda att säkerställa en säker hantering av farliga ämnen. Vi nämner här några av de viktigaste.

Bestämmelser om säkerhetsdatablad finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) och ändringsförordningen till Reach, (EG) nr 453/2010. Bilaga II har omarbetats och från den 1 januari 2023 ska alla säkerhetsdatablad som tillhandahålls från detta datum följa det nya formatet.

Omarbetningen är en följd av olika regeländringar och det har också gjorts ett antal förtydliganden. Några exempel på ändringar i bilaga II:

  • I bladet ska det finnas information om nanoformer och hur dessa ska hanteras på ett säkert sätt.

  • Nya krav i avsnitt i avsnitt 9 för fysikaliska och kemiska egenskaper. Detta är en följd av ändringar i GHS som är det globala harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier.

  • Nya krav på UFI-kod finns i CLP-förordningen. UFI-koden ska anges i avsnitt 1.1 i tillämpliga fall. Det är inget krav att inkludera UFI-koden i ett säkerhetsdatablad.

  • I avsnitt 11 och 12 anges nya krav på information om hormonstörande egenskaper.

  • I avsnitt 3 beskrivs ändringar om bland annat särskilda koncentrationsgränser och toxiciteter som fastställts i enlighet med CLP-förordningen.

Reglerna om klassificering och märkning finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen). I CLP-förordningen anges i vilka situationer säkerhetsdatablad tillhandahållas på begäran. Det gäller exempelvis blandningar som inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som allergi- eller cancerframkallande, men som innehåller låga halter av sådana ämnen.

Vilka kemikalier har säkerhetsdatablad?

Säkerhetsdatablad ska finnas för följande kemiska produkter:

  • Ämnen och blandningar som klassificeras som farliga (de kan vara brandfarliga, oxiderande, explosiva, hälso- eller miljöfarliga)

  • Även blandningar som inte är klassificerade som farliga ska tas med i databladen. Detta gäller om de innehåller minst 1 procent (0,2 procent för gaser) av hälso- eller miljöfarliga ämne.

  • Blandningar som inte klassificeras som farliga men som innehåller minst ett ämne som har ett så kallat yrkeshygieniskt gränsvärde för exponering på arbetsplatsen.

  • Andra exempel där det krävs säkerhetsdatablad är för ämnen som är långlivade, bioackumulerande, toxiska (PBT-ämnen) och för blandningar som inte klassificeras som farliga men som innehåller låga halter av allergiframkallande ämnen.

Vad ska ett säkerhetsdatablad innehålla?

Ett säkerhetsdatablad ska vara indelat i 16 avsnitt med obligatoriska rubriker och ordningsföljd. I vissa fall ska ett exponeringsscenario bifogas och som då kallas för ett utökat säkerhetsdatablad. I detta utökade datablad ges en beskrivning av lämpliga riskhanteringsåtgärder.

All information om produkten som en användare behöver för att minska riskerna ska finnas med i säkerhetsdatabladet. Informationen ska ge en tydlig och lättförståelig bild av en produkts farlighet. Det är också viktigt att informationen är anpassad och specifik för produkten. Du kan läsa mer på Kemikalieinspektionens hemsida.

1: Namnet på ämnet/blandningen och företaget

Dessa uppgifter anges tillsammans med relevanta användningsområden och vad produkten ska användas till exempelvis som rengöringsmedel, lösningsmedel eller färgämne. Dessutom ska applikationer beskrivas för vilka en produkt inte är lämplig.  

Namn och kontaktuppgifter till leverantören samt en kontakt för nödsituationer ska anges. För ämnen som omfattas av registreringsplikt ska även registreringsnumret finnas med.

2: Farliga egenskaper

I det här avsnittet ska det framgå vilken klassificering och en märkning en produkt ska ha enligt EU:s CLP-förordning. CLP är en förkortning av "Classification, Labelling and Packaging". När kemiska produkter släpps på marknaden ska de uppfylla kraven i CLP-förordningen. Det är viktigt att uppgifterna om märkning i säkerhetsdatabladet stämmer överens med märkningen på förpackningen. Även farliga egenskaper som inte leder till klassificering till exempel brandrisk vid uppvärmning eller risk för damm.

3: Sammansättning/Information om beståndsdelar

Det här avsnittet identifierar beståndsdelarna och den kemiska sammansättningen i den produkt som anges på säkerhetsdatabladet. Informationen ska underlätta för användaren att förstå potentiella faror. Uppgifter som ska anges är de ingående ämnenas koncentrationer, klassificeringar och kemiska identiteter. För ämnen som omfattas av registreringsplikten enligt Reach-förordningen ska även registreringsnummer anges.

4: Åtgärder vid första hjälpen

Det här avsnittet ska ge information om hur man ger första hjälpen när någon utsatts för exponering eller råkar ut för en annan olycka som involverar produkten. Informationen ska spegla produktens farlighet och vara skriven så att även den som saknar medicinsk utbildning vid behov av omedelbar behandling förstår hur man ska ge första hjälpen. Nödvändiga första hjälpen-instruktioner ska ges för relevanta exponeringsvägar som inandning, hud- och ögonkontakt samt förtäring. Kortfattad information ska också ges om de viktigaste symptomen, både akuta och fördröjda, samt effekterna.

5: Brandbekämpningsåtgärder

I detta avsnitt beskrivs vad som krävs för att bekämpa en brand. Informationen ska beskriva både lämpliga och olämpliga släckmedel som dels kan sakna effekt, dels kan förvärra en situation genom att till exempel reagera med produkten. Krävs särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal ska detta anges. Kan särskilda faror orsakas av en produkt, till exempel risk för explosiva ång-luftblandningar, ska dessa beskrivas.

6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Här ska information ges om lämpliga åtgärder vid spill, läckage eller utsläpp. En beskrivning ska finnas av hur skadliga effekter på människor, egendom och miljö kan förhindras eller minimeras. I vissa fall kan hänvisning göras till avsnitten 8 och 13.

7: Hantering och lagring

Här ska det finnas rekommendationer om hur en produkt, eller kemisk blandning, ska hanteras och lagras på ett säkert sätt. Rekommendationerna ska överensstämma med produktens egenskaper och användningsområden. Exempel på rekommendationer är lämpliga åtgärder för att förebygga brand och bildande av aerosoler samt damm. Råd kan också ges om specifika krav för säker lagring som till exempel temperaturnivåer, ventilationssystemets kapacitet och explosionsskyddande åtgärder.

8: Begränsning av exponering/personligt skydd

Det här avsnittet ska innehålla information om den personliga skyddsutrustning som kan användas för att en arbetstagare ska kunna minimera exponeringen. Typ av ögonskydd, skyddskläder, handskmaterial och andningsskydd ska specificeras. Det ska också framgå i vilka situationer de bör användas. Även det hygieniska gränsvärdet för ämnet/blandningen ska anges. Mer information om detta finns i Arbetsmiljöverkets förskrifter; Hygienska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar.

9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Här ska relevanta fysikaliska och kemiska egenskaper för säker hantering, lagring och transport anges. Några exempel är flam- och kokpunkt, explosivitet, färg, viskositet, pH-värde och lukt. För starkt sura eller basiska ämnen och blandningar kan klassificeringen frätande vara aktuell.

10: Stabilitet och reaktivitet

I detta avsnitt anges en produkts stabilitet och risken för farliga reaktioner under vissa förhållanden samt vid utsläpp. Instruktioner ska också ges om hur sådana risker kan undvikas. En beskrivning ska ges om farliga nedbrytningsprodukter kan bildas och/eller om farliga reaktioner kan ske vid sönderfall. Informationen ska även ange vad som kan orsaka farliga reaktioner och därför bör undvikas. Det kan exempelvis vara temperatur, tryck, ljus, stötar, vatten, luft, syror, baser och oxidationsmedel.

11: Toxikologisk information

I detta avsnitt ska det ges en kortfattad men fullständig information av produktens toxikologiska effekter och data. Beskrivning av hälsoeffekter och symptom för alla relevanta exponeringsvägar ska anges.

12: Ekologisk information

I detta avsnitt sammanfattas de viktigaste egenskaperna hos en produkt som kan ge effekt på miljön. Relevanta data som exempelvis toxicitet, persistens, nedbrytbarhet och bioackumulering ska anges. Rekommendationer kan lämnas för åtgärder som förhindrar negativa miljöeffekter.

13: Avfallshantering

Här beskrivs lämpliga metoder för omhändertagande av ämnet/blandningen som ska kasseras. Detta gäller även för förorenade förpackningar, kontaminerat material och kontaminerade behållare. Det ska framgå om det är att beteckna som farligt avfall. Hänvisning ska göras till relevanta regler och lagar om avfallshantering.

14: Transportinformation

Där det är relevant anges här transportklassificeringen enligt gällande regler för varje transportslag: ADR (väg), RID (järnväg), IMDG (sjöfart) och ICAO/IATA (flyg). Exempel på information som ska anges är UN-nummer, transportklass, farlighetsnummer enligt ADR/RID och förpackningsgrupp. Eventuell klassificering som vattenförorenande (Marine Pollutant) enligt IMDG ska anges.

15: Gällande föreskrifter

Här anges om ett ämne/blandning omfattas av några särskilda bestämmelser. Det kan vara någon EU:s förordningar eller en nationell lagstiftning. Det ska också anges om leverantören gjort en kemikaliesäkerhetsbedömning av ämnet eller blandningen.

16: Annan information

Här kan ytterligare information lämnas som kan vara relevant för säker hantering av produkten.  Det kan gälla information om särskilda utbildningar och utbildningsbehov samt förklaringar av förkortningar, hänvisningar till litteratur och datakällor samt förteckningar över relevanta riskfraser, skyddsfraser, faroangivelser och skyddsangivelser.

Hur ska säkerhetsdatablad förvaras och uppdateras?

Regelverken preciserar inte säkerhetsdatabladens livslängd, men rådet är att de regelbundet bör ses över och uppdateras. Enligt Reach-förordningen ska uppdatering av bladen göras så snart ny information som kan påverka riskhanteringsåtgärderna eller ny information om faror blir tillgänglig. Uppdatering ska även ske när tillstånd har beviljats eller nekats, eller om en begränsning har fastställts för en produkt eller ett ämne. Säkerhetsdatablad ska sparas i minst tio år för att kunna uppvisas vid en inspektion.

Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske även har nytta av:

Laddar...
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00