DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Säker fathantering - den ultimata guiden

När farliga kemikalier förvaras i fat kan felaktig hantering snabbt leda till miljö-, brand- och hälsorisker. Farorna är inte bara kopplade till fatets innehåll, utan också till hanteringen av faten. Genom att manuellt transportera och lyfta fat, utsätts medarbetare för stora fysiska belastningar.

Momenten i fathantering, där ökade risker har identifierats är följande:

 • Förvaring

 • Avtappning

 • Förflyttning

Vad säger lagen?

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga gällande att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Miljöbalken ger riktlinjer för produkter som vid läckage kan orsaka miljöförstöring eller hälsorisk.

Undvik risker och skapa säkra arbetsförhållanden vid hanteringen av fat med kemikalier. I följande guide ger vi på DENIOS praktiska tips för hantering och förvaring av farliga kemikalier på fat.

Vilket fat är lämpligt för vilket innehåll?

För att kunna välja rätt fatmaterial är det lämpligt att ta en titt på säkerhetsdatabladen för de ämnen som ska lagras. Där hittar du all relevant information om förvaring och transport. Vår lista över mediebeständighet ger dig användbar information om lämpliga behållarmaterial för ett stort antal förvaringsämnen:

Lagermedium Koncentration Stål 1), 4) V2A 2) PE 3)
Acetaldehyd ≤ 40%
Acetaldehyd tekn. ren
Aceton
Ammoniakvatten (lösning)
Ammoniumhydroxid ≤ 30%
Ammoniumnitrat mättat
Ättiksyra
Ättiksyraetylester
Batterisyra ≤ 38%
Bensin
Bensoesyra
Bensol
Blåsyra
Borsyra ≤ 10%
Bromsvätska
Butanol tekn. ren
Citronsyra ≤ 10%
Dieselbränsle
Dikloreten tekn. ren
Diklormetan
Eldningsolja
Etanol
Eter
Etylenklorid
Etylglykol
Fenol 100%
Fosforsyra ≤ 5%
Fotogen
Glycerin
Glykolsyra ≤ 70%
Hydrazin ≤ 10%
Hydrazinhydrat vattnigt
Isobutanol
Isobutylacetat
Isobutyleter
Isobutylklorid
Isohexan
Isopentan
Isopropylalkohol (isopropanol)
Järn-(II)-sulfat mättat
Järn-(III)-klorid mättat
Järn-(III)-sulfat mättat
Jetmotorbränsle
Kalciumacetat vattnigt
Kalciumhydroxid
Kalciumhypoklorit mättat
Kalciumklorat, vattnig lösning ≤ 65%
Kaliumfosfat ≤ 10 GL
Kaliumhydroxid, vattnig lösning ≤ 50%
Kaliumkarbonat
Kaliumklorat
Kaliumklorid vattnig
Kaliumklorid ≤ GL
Kaliumnitrat ≤ 50%
Kaliumnitrat ≤ GL
Kaliumsulfat ≤ GL
Lagermedium Koncentration Stål 1), 4) V2A 2) PE 3)
Kiselsyra
Klorättiksyra ≤ 50%
Klorbensol
Klorerade kolväten
Kromsyra ≤ 20%
Klorsyra ≤ 20%
Kylarfrostskyddsmedel (motorfordon)
Lim
Magnesiumkarbonat mättat
Magnesiumklorid vattnig
Magnesiumnitrat mättad
Magnesiumsulfat
Mentol fast fast
Metanol
Metylacetat
Metylakrylat
Metylenklorid
Motorbränsle
Motorolja, aromatfri
Myrsyra
Natriumacetat
Natriumbisulfat
Natriumbisulfat ≤ GL
Natriumbisulfid, vattnig lösning 30%
Natriumbisulfit vattnig
Natriumbisulfit ≤ GL
Natriumhydroxid, vattnig lösning 50%
Natriumkarbonat
Natriumklorid
Natriumsulfat
Natriumsulfid ≤ GL
Natronblekut ≤ GL
Nitrobensol
Nitroförtunning
Oljesyra tekn. ren
Oljor
Pentanol
Petroleum tekn. ren
Petroleum
Propanol
Propionsyra
Rapsmetylester (biodiesel)
Salicylsyra mättad
Salpetersyra ≤ 10%
Saltsyra konc.
Smörsyra
Svavelsyra ≤ 78%
Svavelsyra 95%
Svavelsyrlighet mättad
Terpentinolja
Testbensin
Toluol
Urea
Urinsyra
Väteperoxid ≤ 60%
Växellådsolja
Xylol

✓ Lämplig
1) Stål lackerat (WN 1.0038) eller förzinkat (WN 1.0242),
2) Rostfritt stål 1.4301 (V2A)
3) Polyethylen (PE) t.ex. för ämnen med en flampunkt under 60 °C.
4) Förzinkade uppsamlingskärl får inte användas för lagring av följande vätskor: Organiska och oorganiska syror, Natron- och kalilutar och andra alkalihydroxider, klorerade kolväten, syraklorider och andra klorider, fenol, vattniga alkaliska lösningar, nitriler.

Vilka regler behöver jag följa vid förvaring av kemikalier på fat?

I Miljöbalkens allmänna hänsynsregler står: Man bör hela tiden sträva efter att förbättra förhållandena kring lagring av kemiska produkter för att minimera risken för utsläpp till miljön. Vid yrkesmässig verksamhet skall bästa möjliga teknik användas för att förebygga, hindra eller motverka olägenheter för människors hälsa eller miljö. En riskbedömning ska användas för att avgöra om förvaringen av kemikalierna utgör en risk för människor och miljö.

Följande kriterier bör beaktas vid riskbedömningen:

 • Vilka egenskaper och karaktär som kemikalierna har?

 • Vilken mängd kemikalier som förvaras?

 • Vilken typ av förvaring som används?

 • Vilka arbetsprocesser som sker runt förvaringen?

 • Om kemikalierna samförvaras?

 • Arbetsmiljön, särskilt hur utformningen av förvaringen, storleken på förvaringen, klimatförhållanden, yttre påverkan och lagningstid.

Utöver detta ska lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas för att eliminera eller minimera riskerna kring fathanteringen. I huvudsak gäller följande skyddsåtgärder:

 • Anpassning i utförandet av lager och lagerlokaler.

 • Välplanerad arbetsmiljö och säkra rutiner.

 • Tillgång till lämplig arbetsutrustning för aktiviteter som rör förvaring av fast.

 • Begränsning av varaktighet och omfattning av exponeringen.

 • Lämpliga hygienåtgärder, särskilt regelbunden rengöring.

 • Undvik oavsiktliga utsläpp av kemikalier.

 • Tillhandahållande av säkerhetsanordningar.

Avtappning av fat - vilka regler och krav finns?

I tre enkla steg kommer du nedan att lära dig vilka säkerhetsåtgärder som bör vidtas före påfyllning och avtappning av fat:

Om aktiviteter som överföring och fyllning utförs ska dessa bedömas separat i riskbedömningen enligt TRGS 400. I tre enkla steg får du veta vilka säkerhetsåtgärder du bör vidta innan du fyller på eller avtappar från fat:

1. Försiktighetsåtgärder och spillzon

Områden där fat hanteras, t.ex. avtappningsplatser, lossningsplatser eller där annan hantering sker med ökad risk för spill, ska ses som en s.k. spillzon. Spillzonen skall vara utformad så att eventuellt spill enkelt kan fångas upp och absorptionsmedel skall finnas lättillgängligt. Spillzonen skall vara så stor att spill normalt kan stoppas och samlas upp innan det rinner till omgivande mark, dagvattenbrunnar eller dyl. Spillzonen bör placeras avskilt från passager eller trafikerade utrymmen. Kom ihåg att märka ut eventuella brunnar så att de snabbt kan identifieras även vid snötäckt mark. På ställen där spill eller läckage kan förväntas, exempelvis vid pump, provtagningsställe, tappställe och avluftningsställe skall det finnas droppskydd eller spilluppsamlingskärl.

2. Åtgärder för att minska utsläpp

Vidta åtgärder för att minska utsläppen av hälsofarliga ångor som släpps ut under arbetet. Se till att ventilationen är god. Installera skyddsventilation eller utsug vid behov. Placera faten så nära utsuget som möjligt.

3. Korrekt förberedelse och personlig skyddsutrustning

Vid arbete med kemiska produkter är det ofta nödvändigt att använda personlig skyddsutrustning. Vilken typ av utrustning som ska användas beror på kemikaliernas egenskaper och hur hanteringen skall gå till. I kemikaliens säkerhetsdatablad (SDB) skall det framgå vilken skyddsutrustning som leverantören rekommenderar. Arbetsgivaren skall, utan kostnad för arbetstagaren, tillhandahålla den personliga skyddsutrustning som krävs för arbetet. (AFS 2001:3 § 4) Arbetsgivaren skall innan den personliga skyddsutrustningen väljs, analysera och bedöma riskerna vid arbetet och vilka egenskaper utrustningen ska ha för att skydda mot dessa. (AFS 2001:3 § 5)

 • Använd lämplig Personlig skyddsutrustning (PSU) vid avtappning av fat.

 • Där arbete med hälsofarliga vätskor eller ämnen sker ska ögondusch samt nöddusch finnas lättillgängligt. DENIOS erbjuder ett brett utbud av godkända nödduschar och ögonduschar, enligt standarden SS-EN 15154.

 • Se till att alltid vara två personer närvarande när riskfyllda arbetsuppgifter ska utföras. Detta minskar riskerna avsevärt samtidigt som hjälp snabbare kan hämtas om en olycka inträffar.

Vårt tips: Kontrollera före påfyllningsprocessen att uppsamlingskärlen har en god absorptionskapacitet och att all utrustning som används inte läcker eller fungerar dåligt. Se till att ha de lämpliga verktygen för att ta bort och sätta på fatlocket innan arbetet påbörjas för att säkerställa en smidig process.

Hur kan man fylla ett fat manuellt på ett säkert sätt?

Se till att följa tidigare nämnda skyddsåtgärder även här, läs säkerhetsdatabladet! För att förhindra läckage och spill av kemikalier rekommenderas att absorbenter placeras ut runt fatet redan innan påfyllning. Använd en tratt som storleksmässigt är anpassad för både fatet, mängden kemikalier som ska tappas samt densiteten på ämnet. DENIOS erbjuder även överfyllnadsskydd och nivåindikatorer för att förhindra överfyllning.

Vad bör man tänka på vid påfyllning och avtappning av fat?

Säkerställ att alla säkerhetsåtgärder och skyddsåtgärder följs (se ovan). Är vätskan frätande, trögflytande eller kanske brandfarlig? Det är viktigt att välja utrustning avsedd och anpassad efter vätskans egenskaper. Läs igenom säkerhetsdatabladet (kallas också SDB el. MSDS) noggrant. Om felaktig utrustning används kan reaktioner såsom värme, giftiga gaser, brand eller explosion uppstå.

Vad bör man tänka på när man ska blanda vätskor i fatet?

Även när du blandar vätskor i fat ska du först iaktta de allmänna säkerhetsåtgärderna (se ovan). Se även till att de blandnings- eller omrörningsanordningar som används är lämpliga för fatets innehåll.

Vad ska jag tänka på vid transport av stål- och plastfat?

Belastningsskador är en av de absolut vanligaste orsakerna till sjukskrivningar. Inom branscher och produktion, lagar och logistik utför personalen varje dag ett stort antal lyft. Skadorna är ofta en följd av tunga och felaktiga lyft samt böjningar och sträckningar på arbetsplatsen.

I arbetsmiljölagen (AML) finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Kunskap och säkra arbetsprocesser

Personalen behöver veta hur utrustningen ska användas och vilket lyfthjälpmedel som passar i olika situationer och för vilka behållare. Bristande kunskap kan leda till att utrustning som inte är anpassad för uppgiften används, till exempel lyfthjälpmedel med otillräcklig lyftkapacitet. Det är även mycket viktigt att medarbetaren varken är för trött eller stressad vid transport eller lyft av fat. Det gäller särskilt om arbetsuppgiften är ovanlig eller om det saknas klara arbetsrutiner.

Ergonomisk transportvagn för fat

Risker för ofta förekommande förslitningsskador som exempelvis ryggskador måste undvikas. Hjälpmedel måste vara utformade så att transport och lyft av fat kan ske säkert.

Fler tips för att undvika belastningsskador

Tunga föremål ska aldrig placeras högt upp eller långt ner. Ställ aldrig ifrån dig tunga dunkar eller kembehållare på golvet eftersom du eller någon annan kommer behöva göra ett påfrestande lyft för att flytta dem igen. De saker som väger mest eller som du använder oftast bör du förvara i maghöjd. Förvara helst ingenting under knähöjd eller över axelhöjd.

Krav vid lyft och transport av fat

 • Lyftanordningar och lyftredskap ska vara CE-märkta och anpassade som exempelvis fatlyft, gaffellyftvagn eller lyfthjälp och tillbehör som möjliggör lastning och lossning samt transporter av stora, tunga och skrymmande fat mellan lastbil och truck, vidare genom de olika nödvändiga arbetsprocesserna.

 • Fatvagn, fatkärra och fatrullare används för att transportera stående eller liggande fat.

 • Med trucktillbehör kan fat transporteras över längre sträckor.

 • Det är viktigt att transport- och lyfthjälpmedel besiktas och underhålls så att slitage och fel upptäcks och åtgärdas tidigt. En sliten eller defekt utrustning ska inte användas. Om lyftredskap (fattång, fatklämma, lyftögla, fatlyft) används, ska det vara i gott skick och anpassat till det som ska förflyttas. Skadad eller defekt utrustning ska kasseras. Lyftredskap och transporthjälpmedel som går sönder kan leda till mycket allvarliga olyckor och skador både på personer och material.

Våra produkter för transport och hantering av fat är lätta att använda, uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna och är ergonomiska. Gör ditt arbetsliv enklare!

Köp utrustning för fathanteirng
Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske även har nytta av:

Laddar...
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00