DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Förvaring av brandfarlig vara inomhus - MSB:S rekommendation: SS-EN 14470-1

Eftersom förvaring av brandfarliga vätskor i arbetslokalen medför risker, bör du säkerställa att ditt brandskåp uppfyller kraven enligt SS-EN 14470-1. Den europeiska standarden som gäller sedan 2004 stämmer överens med MSB:s senaste rekommendationer från 2014, gällande förvaring av brandfarliga vätskor och gas. SS-EN 14470-1 reglerar konstruktionskraven och provningsförhållandena för brandklassade skåp för förvaring av brandfarlig vara i arbetslokaler. Om du väljer ett brandsäkert skåp med brandskydd ur DENIOS sortiment, kan du vara säker på att detta är typgodkänt enligt SS-EN 14470-1 och att alla relevanta krav är uppfyllda. Men exakt vad betyder standarden SS-EN 14470-1 och vilka tester måste ett brandsäkert skåp klara innan det kan trygga säkerheten i din verksamhet? Vi har sammanfattat all den viktigaste informationen åt dig:

Säkerhet för personal, räddningstjänst och verksamhet

Brandfarliga vätskor – till exempel lösningsmedel, smörjmedel, lacker och färger – används i stor utsträckning på många arbetsplatser. Under vissa omständigheter kan de dock bilda explosiva blandningar med luft. Eftersom det är inte själva vätskan som är farlig utan de gaser och ångor som de avger är det här de stora riskerna ligger. Om flampunkten nås genom yttre värmeexponering kan en efterföljande antändning av gasblandningarna ske. Att döma av risken skulle det alltså vara direkt oansvarigt att förvara brandfarlig vara utan något skydd. Därmed måste platser där människor vistas och arbetar vara säkra och risken för fara måste undvikas till varje pris.

Den europeiska normen beskriver utförandet och provningskriterierna för brandsäkra skåp som används för förvaring av brandfarlig vara i slutna behållare vid normal rumstemperatur och omfattar tre huvudsakliga säkerhetskrav: Minimering av brandrisken och skydd av skåpets innehåll i händelse av en brand under ett känt (testat) minsta tidsspann (brandskyddsklass) samt minimering av ångor som avges till arbetsmiljön och invallning av möjliga läckage i skåp.

I praktiken gör brandskyddsklassen att användaren, med beaktande av de gällande förhållandena, kan välja ett skåp som ger tillräckligt med tid att lämna lokalen, samt att brandmännen får tillräckligt med tid för att hinna in i byggnaden och ta kontroll över branden innan de brandfarliga varorna skapar ett brandinferno.

Test av brandskydd

SS-EN 14470-1 delar in brandsäkra skåp i 4 klasser beroende på deras brandmotstånd. Typklassernas siffror 15, 30, 60 och 90 anger minsta tid i minuter som det brandsäkra skåpet måste stå emot en brand. I många europeiska länder betraktas brandsäkra skåp med ett brandmotstånd på 90 minuter som den senaste tekniken. MSB:s rekommendationer med standard SS-EN 14470-1 gällande förvaring av brandfarliga vätskor och gas har varit gällande sedan 2014. Alla brandsäkra skåp som är klassificerade som typ 30 får användas på särskilda villkor. Brandsäkra skåp Typ 15 är inte tillåtna i Sverige. Som princip måste alltid minimikraven i de aktuella europeiska länderna följas. Dessutom är resultatet av riskbedömningen som de ansvariga på företaget gör avgörande för valet av brandsäkerhetsklass.

Därför är 90 minuter avgörande:

Branden startar

Brandlarmet aktiveras och personalen lämnar riskområdet.

Brandtid 5 - 10 minuter

Personalen evakueras och brandkåren är på väg.

Brandtid 10 - 15 minuter

Brandkåren anländer och påbörjar släckningsarbetet.

Brandtid 15 - 90 minuter

Tiden det tar att släcka branden. Brandsäkra skåp typ 90 ger värdefull tid för släckning.

Om skåpet är ett brandsäkert skåp enligt SS-EN 14470-1 med angivelse av typklass, måste tillverkaren säkerställa att skåpet uppfyller konstruktions kraven i standarden och har godkänts vid provning av brandmotstånd som nämns under provningsvillkor i standarden. Skåpets brandmotstånd bestäms genom en typprovning. Skåpet värms under testet upp i en brandkammare motsvarande temperaturkurvan enligt SS-EN 1363-1:1999, 5.1.1 med öppen låga samtidigt som man mäter temperaturökningen inne i skåpet. Beroende på hur lång tid det tar tills den invändiga temperaturen vid en av de angivna mätpunkterna stiger med max. 180 K, klassificeras skåpet som Typ 15, 30, 60 eller 90. Man testar även om skåpet uppfyller de övriga kraven för SS EN 14470-1. Hit hör:

 • Dörrarnas självstängningsfunktion
  Skåpdörrarna måste stängas självständigt och helt från varje position. Stängningstiden är som mest 20 sekunder från tidpunkten då stängningsfunktionen aktiveras. Om ett spärrsystem har installerats, måste dörrarna stängas vid en omgivningstemperatur på 50 (+0/-10) °C på framsidan av skåpet.

 • Självstängande ventilationsöppningar
  De föreskrivna öppningarna för till- och frånluft måste stängas automatiskt om de utsätts för en temperatur på 70 (+/-10) °C.

 • Inredningens bärförmåga
  Hyllplanen och utdragslådorna i det brandsäkra skåpet måste klara den av tillverkaren angivna belastningen under brandförloppet.

 • Uppsamlingskärlets funktion
  För uppsamling av läckage måste ett golvuppsamlingskärl finnas på plats under den nedersta avställningsytan. Uppsamlingsvolymen hos ditt spillskydd måste vara minst 10 % av volymen hos samtliga behållare som förvaras i skåpet eller minst 110 % av volymen hos den största behållaren. Golvuppsamlingskärlet måste vara fullt fungerande även efter branden.

GS-märket – Vad som är viktigt förutom brandsäkerhet

Utöver kraven för brandsäkerhet måste det brandsäkra skåpet erbjuda säkerhet för brukaren i det dagliga arbetet. GS-typgodkännande från ett oberoende provningsorgan intygar att det brandsäkra skåpet uppfyller säkerhets- och hälsokraven enligt produktsäkerhetslagen (GS-märkning) Ett fokus är testning med avseende på varaktig funktion hos de brandsäkra skåpen samt användarsäkerhet. De mekaniska komponenterna (t.ex. dörrar och utdragslådor) utsätts för ett uthållighetstest. GS-märkningen utdelas enbart efter 50 000 öppningar/stängningar utan skador. Temperaturmätställen måste finnas på skåpsbotten (viktigt t.ex. för skåpkonstruktioner med underkörbar sockel) under brandprovet i brandugnen. Ett intyg om att alla komponenter i skåpet är fria från toxiska/cancerogena polycykliska aromatiska kolväten (PAK) måste kunna presenteras. Detta är bara några av de totalt 22 extra produktegenskaperna som måste vara uppfyllda.

Direkt från egen produktion

Alla DENIOS produkter uppfyller normer och förordningar enligt lagstiftningen. Vi garanterar att våra produkter tillverkas enligt EU-riktlinjerna. Detta säkerställer vi med omfattande interna processer för testning och även med externa kontroller. Vi producerar i 7 fabriker inom Europa, USA och Kina. Våra produkter genomgår en rad säkerhets- och kvalitetstester från TÜV och institutet för materialprovning innan de blir GS certifierade eller godkända. När detta är klart startas serieproduktionen. Fördelar: Väljer du DENIOS spillskydd och produkter, väljer du marknadens bästa och tillsammans får vi ett effektivt miljöskydd. Nedan hittar du några av våra kundfavoriter och på länken hittar du hela vårt utbud av kemikalieskåp och brandskåp

Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske även har nytta av

Laddar...
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00