DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Gasflaskor regler och krav

För oss på DENIOS är säkerheten enormt viktig, inte bara för personalen som använder gasflaskor, utan även för räddningstjänsten som i händelse av brand utsätts för stora risker. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön. Det innebär att arbetsgivaren ska skapa rutiner och regler för den egna arbetsplatsen, även för nödsituationer där gasflaskor har utsatts för sådan påverkan att de riskerar att sprängas. Med arbetsgivare likställs den som hyr in arbetskraft.

Ett enda hanteringsfel av gasflaskor kan vara förödande och det är därför extremt viktigt att säkerheten följs kring hantering av gasflaskor.

Nedan har vi sammanställt 35 års samlande erfarenheter samt rådande lagar, för att du ska få kunskapen du behöver för att uppfylla en säker förvaring och hantering av gasflaskor och i vår webbshop kan du beställa produkter.

Föreskrift om brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler MSBFS 2020:1

Från 1 augusti 2020 gäller nya uppdaterade föreskrifter för hantering av brandfarlig gas och brandfarliga Aerosoler. För att hjälpa våra kunder har vi på DENIOS sammanfattat det som vi ser som de viktigaste ändringarna och de följer här:

1

Föreskriften syfte

Syftet med föreskrifterna är detsamma som tidigare och handlar om att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

2

Giltighet

De nya föreskrifterna MSBFS 2020:1 gäller med start 1:a augusti 2020.

3

Fyra lagstiftningar har samlats i en och samma

För att samla alla gällande regelverk för hantering av brandfarlig gas, så har det som tidigare presenterats som fyra olika föreskrifter samlats i en och samma föreskrift.

Föreskrifter gällande fram till 2020-08-01 :

  • SÄIFS 1990:2 - föreskrifter om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel

  • SÄIFS 1996:2 - föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen

  • SÄIFS 1998:7 - föreskrifter och allmänna råd om brandfarlig gas i lös behållare

  • SÄIFS 2000:4 - CISTERNER, GASKLOCKOR, BERGRUM OCH RÖRLEDNINGAR FÖR BRANDFARLIG GAS

Föreskrift gällande från 2020-08-01:

MSBFS 2020:1

4

Kompletteras med allmänna råd

Den nya lagen kompletteras med allmänna råd för att förenkla tolkning och tillämpning för räddningstjänsten och andra mottagare.

5

Handböcker

MSB har också tagit fram två handböcker: en som riktar sig till butiker som säljer brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater, och en som rör yrkesmässig hantering av brandfarlig gas. Handböckerna är enkla och tydliga att läsa och ger information kring vad som tidigare setts som praxis i daglig tillämpning vilket ger näringsidkare större möjlighet att göra rätt. Innan handböckerna kom till var det mycket otydligheter och frågor kring tolkning av föreskrifterna, detta borde nu minska och är ett uppskattat tillägg.

6

Volymer och avstånd

När det gäller placering av lösa behållare i icke-publik verksamhet har säkerhetsavstånden ändrats samt att indelningen har fler steg.

Den reella effekten av förändringen blir när en näringsidkare har mer än 8000L, då regleras det inte och innebörden kan bli stora säkerhetsavstånd eller att mängden behöver minskas.

En jämförelse mellan SÄIFS 1998:7 och MSBFS 2020:1 presenteras nedan och även tabellerna från respektive föreskrifter ligger med som referens.

7

Förtydligade krav kring ventilation

Texten kring kravet på ventilation har ändrats och på många sätt förtydligats.
Det var tidigare svårt att göra uppskattning kring vad en ”explosivatmosfär” innebar vilket lett till att företag ofta behövt konsulthjälp för att utreda denna tolkning. Den nya benämningen är ”risk för läckage i mer än ringa grad” och innebär enkelt uttryckt att där det inte kan garanteras helt täta ledningar, kopplingar och behållare så ska utrymmet ventileras.

Ett utrymme där brandfarlig gas förvaras eller där det finns risk för läckage i mer än ringa grad(tidigare: där det finns risk för explosiv atmosfär )på grund av hantering av brandfarlig gas, ska vara tillräckligt ventilerat för att motverka utbredning av en antändbar gasblandning.

• Ventilationens frånluft ska mynna ut på lämplig plats. Ventilationen ska vara utformad så att frånluften inte kan komma in genom andra öppningar i byggnader.

• Källare, kulvertar och andra utrymmen där naturlig ventilation inte kan ge tillräckligt ventilationsflöde ska ha mekanisk ventilation. Funktionaliteten hos en mekanisk ventilation ska löpande säkerställas.

SÄIFS 1998:7 MSBFS 2020:1
0-60 liter
60 till 1000 liter 60 till 250 liter
250 till 1200 liter
1000 till 4000 liter 1200 till 4000 liter
Över 4000 liter 4000 till 8000 liter

MSB:s föreskrifter för vilka avstånd som gäller vid placering av lösa behållare vid icke-publik verksamhet.

De lösa behållarnas totala volym Avstånd (meter) mellan behållare och byggnad eller brännbart material Avstånd (meter) mellan behållare och byggnad eller brännbart material Avstånd (meter) mellan behållare och byggnad eller brännbart material Avstånd (meter) mellan behållare och stor mängd brännbart material Avstånd (meter) mellan behållare och stor mängd brännbart material Avstånd (meter) mellan behållare och utrymningsväg från svårutrymda lokaler Avstånd (meter) mellan behållare och utrymningsväg från svårutrymda lokaler
EI 30* EI 60* EI 60* EI 60*
0-60 liter 0** 0 0 0** 0 0** 0
60 till 250 liter 3*** 0 0 12 0 25 0
250 till 1200 liter 3 3 0 12 0 25 0
1200 till 4000 liter 6 6 3 12 6 50 25
4000 till 8000 liter 12 12 6 25 12 100 50

* Brandteknisk avskiljning eller motsvarande skydd mot brand. Observera att avstånd mellan förvaringsutrymmets ventilationsöppningar och andra öppningar bör vara minst 1 meter (enligt avsnitt 1.11)

** Behållarna bör samlas på lämplig plats när de inte är inkopplade/används, i syfte att kunna föras i säkerhet vid brand.

*** Inget avstånd behövs vid användning av lösa behållare på kärra eller liknande som står lätt åtkomliga i syfte att kunna föras i säkerhet vid brand.

Källa: MSB (MSBFS 2020:1)

Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske även har nytta av:

Laddar...
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00