DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Gasflaskor regler och krav

För oss på DENIOS är säkerheten enormt viktig, inte bara för personalen som använder gasflaskor, utan även för räddningstjänsten som i händelse av brand utsätts för stora risker. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön. Det innebär att arbetsgivaren ska skapa rutiner och regler för den egna arbetsplatsen, även för nödsituationer där gasflaskor har utsatts för sådan påverkan att de riskerar att sprängas. Med arbetsgivare likställs den som hyr in arbetskraft.

Ett enda hanteringsfel av gasflaskor kan vara förödande och det är därför extremt viktigt att säkerheten följs kring hantering av gasflaskor.

Nedan har vi sammanställt 35 års samlande erfarenheter samt rådande lagar, för att du ska få kunskapen du behöver för att uppfylla en säker förvaring och hantering av gasflaskor och i vår webbshop kan du beställa produkter.

Föreskrift om brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler MSBFS 2020:1

Från 1 augusti 2020 gäller nya uppdaterade föreskrifter för hantering av brandfarlig gas och brandfarliga Aerosoler. För att hjälpa våra kunder har vi på DENIOS sammanfattat det som vi ser som de viktigaste ändringarna och de följer här:

1

Föreskriften syfte

Syftet med föreskrifterna är detsamma som tidigare och handlar om att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

2

Giltighet

De nya föreskrifterna MSBFS 2020:1 gäller med start 1:a augusti 2020.

3

Fyra lagstiftningar har samlats i en och samma

För att samla alla gällande regelverk för hantering av brandfarlig gas, så har det som tidigare presenterats som fyra olika föreskrifter samlats i en och samma föreskrift.

Föreskrifter gällande fram till 2020-08-01 :

 • SÄIFS 1990:2 - föreskrifter om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel

 • SÄIFS 1996:2 - föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen

 • SÄIFS 1998:7 - föreskrifter och allmänna råd om brandfarlig gas i lös behållare

 • SÄIFS 2000:4 - CISTERNER, GASKLOCKOR, BERGRUM OCH RÖRLEDNINGAR FÖR BRANDFARLIG GAS

Föreskrift gällande från 2020-08-01:

MSBFS 2020:1

4

Kompletteras med allmänna råd

Den nya lagen kompletteras med allmänna råd för att förenkla tolkning och tillämpning för räddningstjänsten och andra mottagare.

5

Handböcker

MSB har också tagit fram två handböcker: en som riktar sig till butiker som säljer brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater, och en som rör yrkesmässig hantering av brandfarlig gas. Handböckerna är enkla och tydliga att läsa och ger information kring vad som tidigare setts som praxis i daglig tillämpning vilket ger näringsidkare större möjlighet att göra rätt. Innan handböckerna kom till var det mycket otydligheter och frågor kring tolkning av föreskrifterna, detta borde nu minska och är ett uppskattat tillägg.

6

Volymer och avstånd

När det gäller placering av lösa behållare i icke-publik verksamhet har säkerhetsavstånden ändrats samt att indelningen har fler steg.

Den reella effekten av förändringen blir när en näringsidkare har mer än 8000L, då regleras det inte och innebörden kan bli stora säkerhetsavstånd eller att mängden behöver minskas.

En jämförelse mellan SÄIFS 1998:7 och MSBFS 2020:1 presenteras nedan och även tabellerna från respektive föreskrifter ligger med som referens.

7

Förtydligade krav kring ventilation

Texten kring kravet på ventilation har ändrats och på många sätt förtydligats.
Det var tidigare svårt att göra uppskattning kring vad en ”explosivatmosfär” innebar vilket lett till att företag ofta behövt konsulthjälp för att utreda denna tolkning. Den nya benämningen är ”risk för läckage i mer än ringa grad” och innebär enkelt uttryckt att där det inte kan garanteras helt täta ledningar, kopplingar och behållare så ska utrymmet ventileras.

Ett utrymme där brandfarlig gas förvaras eller där det finns risk för läckage i mer än ringa grad(tidigare: där det finns risk för explosiv atmosfär )på grund av hantering av brandfarlig gas, ska vara tillräckligt ventilerat för att motverka utbredning av en antändbar gasblandning.

• Ventilationens frånluft ska mynna ut på lämplig plats. Ventilationen ska vara utformad så att frånluften inte kan komma in genom andra öppningar i byggnader.

• Källare, kulvertar och andra utrymmen där naturlig ventilation inte kan ge tillräckligt ventilationsflöde ska ha mekanisk ventilation. Funktionaliteten hos en mekanisk ventilation ska löpande säkerställas.

SÄIFS 1998:7 MSBFS 2020:1
0-60 liter
60 till 1000 liter 60 till 250 liter
250 till 1200 liter
1000 till 4000 liter 1200 till 4000 liter
Över 4000 liter 4000 till 8000 liter

Tänk på!

Antal gasflaskor i den dagliga hanteringen ska vara begränsat till den mängd som behövs för en kort tids användning, resterande gasflaskor ska lagras på en säker plats

Hur kan gasflaskor förvaras säkert?

Gasflaskor ska skyddas mot kraftig temperaturväxling

Gasflaskor får inte utsättas för lågor

Gasflaskor ska förvaras på ett korrosionsskyddat sätt

Skydda behållarna från fysisk skada

Tillträde förbjudet för obehöriga

Vid förvaring av gasflaskor finns skillnad mellan lagring inomhus och utomhus. Beroende på lagringsplatsen måste särskilda säkerhetsbestämmelser följas. Gasflaskor kan vara en betydande fara om de inte förvaras på rätt sätt - till exempel på grund av okontrollerat gasavbrott, som följd av skada på gasflaska, ventil och gasledning vilket kan medföra betydande risk. Därför måste gasflaskor generellt sett skyddas från fem saker: Stark uppvärmning, brand, korrosion, mekanisk skada och obehörigt tillträde.

Vid gasförvaring bör du ta hänsyn till följande:

1. Det är användarens ansvar att känna till de egenskaper och säkerhetskrav som gäller för varje enskild gas.

2. Användaren ansvarar för att hanteringen sker på ett säkert sätt och den som inte uppfyller säkerhetskraven och orsakar en olycka riskerar att ställas till svars.

3. Obehörig användning skall förhindras genom placering antingen i brandförråd, inhägnat eller under låsbart väderskydd. Gasflaskor får inte förvaras i trapphus, trånga passager eller gångar och rum under marknivå. Trafik- och utrymningsvägar får inte hindras av förvarade gasflaskor.

4. I arbetslokal får det endast finnas det antal gasflaskor som krävs för arbetets utförande. Övriga flaskor skall förvaras i gasförråd.

5. Gasflaskor får inte placeras så att brand och explosionsrisken ökar genom närhet till andra gasflaskor, till brandfarliga vätskor eller till annat brännbart material i farlig mängd.

6. För yrkesmässig förvaring av brandfarlig gas krävs tillstånd. Från 2010 är det kommunen själv som avgör vem som beviljar tillstånd, för minst 75% av landets kommuner är det Räddningstjänsten. Detta gäller i volymer mer än:

 • 250 liter inomhus

 • 1000 liter utomhus

7. Varningsskylt och förbudsskyltar för gasflaskor skall finnas uppsatt utanför dörr till lokal där gasflaskor är lagrade.

8. Särskild hänsyn skall tas till samförvaring av brandfarliga gaser. Säkerställ att det finns tillräckliga säkerhetsavstånd mellan de olika gasflaskorna i enlighet med din riskbedömning. Begränsat antal gasflaskor får samförvaras.

9. Gasflaskorna skall förvaras stående och säkrade mot att rulla iväg eller falla.Gasflaskorna måste skyddas mot påkörning och annan farlig mekanisk påverkan.

Förvaring av gasflaskor utomhus

Generellt är lagring av gasflaskor utomhus det bästa alternativet – eftersom det möjliggör en korrekt ventilation på ett naturligt sätt. Skyddsavståndet för intilliggande anläggningar som utgör risk för fara (t.ex. lager med brandfarliga ämnen), är minst 5 m. En skyddsvägg på 2 m av brandisolerat byggmaterial kan ersätta säkerhetsavståndet.

Gasskåp och gascontainer för utomhusinstallation erbjuder optimala förutsättningar för säker och lagenlig förvaring av gasflaskor. Välj bland olika utförande med ventilation eller ventiler i väggarna för naturlig ventilation. Tak ger ett tillräckligt väderskydd. Många av gasskåpen är dessutom utrustade med hållaranordningar eller säkerhetskedjor som effektivt hjälper till att förhindra att cylindrarna faller över. En annan fördel är att gasskåpen och gascontainers vanligtvis är låsbara och uppfyller således kravet, skydd mot stöld och obehörig åtkomst.

Gaskåp för utomhusbruk

Här hittar du kompakta gasskåp för förvaring av upp till 24 gasflaskor utomhus i enlighet med bestämmelserna.

Köp gasskåp

Gascontainer för utomhusbruk

Våra rymliga gascontainers är anpassade för förvaring av upp till 72 gasflaskor utomhus.

Köp gascontainer

Brandklassad gascontainer för utomhusbruk

I vårt utbud hittar du även testade och certifierade förvaringslösningar för brandsäker förvaring av upp till 48 gasflaskor utomhus.

Köp brandklassad gascontainer

Förvaring av gasflaskor inomhus

Att förvara gasflaskor utomhus är idealiskt ur många synvinklar, men inte alltid möjligt. Med hänsyn till ytterligare skyddsåtgärder är det dock också möjligt att förvara gasflaskor inomhus. Förutom tillräcklig ventilation måste bland annat följande krav uppfyllas:

 • Tak, skiljeväggar och ytterväggar i förvaringsutrymmen ska vara brandklassade.

 • Förvaringsutrymmet ska vara avskiljt från angränsande rum med självstängande brandklassade dörrar.

 • Endast elektriska installationer och utrustning som är ex-klassade får användas i lagerlokaler för brandfarliga gaser.

 • Golvbeläggningen ska vara tillverkad av flamskyddande material.

 • Ett minsta avstånd på 2 m ska hållas mellan gasflaskor som innehåller brandfarliga gaser och gasflaskor som innehåller oxiderande gaser i förvaringsutrymmet.

 • Det får inte finnas några håligheter, kanaler, golvavlopp eller öppningar för skorstensrengöring i förvaringsutrymmet.

 • Avståndet mellan tryckgasflaskor och radiatorer etc. måste vara minst 0,50 m.

Förvaring av gas i arbetslokaler

Gas under tryck får endast förvaras i arbetslokalen om de är placerade i lämpliga säkerhetsskåp med en brandklassning på minst 30 minuter. DENIOS brandklassade gasskåp är godkända enligt EN 14470-2 och är ett säkert alternativ för förvaring av gasflaskor i arbetlokaler. Gasflaskor med olika gaser kan förvaras samtidigt i dessa skåp och anslutas för tömning. Det finns ingen begränsning av antalet gasflaskor. Detta innebär att när brandfarliga och oxiderande gaser (t.ex. acetylen och syre) förvaras i ett brandklassat gasskåp behöver det annars obligatoriska säkerhetsavståndet inte hållas. Beroende på storlek har säkerhetsskåp för tryckgasflaskor brandskyddsgodkända genomföringar i skåpets tak, varför det är möjligt att avlägsna gaser från tryckgasflaskorna med hjälp av motsvarande tryckreducerare. Högst 50 fyllda tryckgasflaskor får förvaras i rum under marknivå om de förvaras t.ex. i säkerhetsskåp som uppfyller kraven i EN 14470-2. Flaskskåp för komprimerade gaser av typen G90 är den senaste tekniken i Tyskland och gör det enkelt att förvara, tillhandahålla, ta bort och lagra komprimerade gasflaskor i arbetslokaler.

Skåp för tryckgasflaskor måste vara permanent ventilerade. Följande luftväxlingar krävs för förvaring av tryckgasflaskor enligt EN 14470-2:

Egenskap Nödvändig luftväxlingshastighet
Brandfarliga och oxiderande gaser Minst 10 luftbyten / h
Giftiga och mycket giftiga gaser Minst 120 luftväxlingar / h

Viktig information

Ta alltid hänsyn till din riskbedömning vid lagring av gasflaskor! Motsvarande säkerhetsåtgärder bör alltid samordnas och genomföras från fall till fall. Kom också ihåg att regelbundet instruera dina anställda om rätt gashantering och deras säkerhet.

Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske även har nytta av:

Checklista

Förvaring av gasflaskor utomhus

Var ska gasflaskorna placeras? Hur får jag en säker drift och vilket underhållsansvar har jag? Stäm av vår checklista för en säker förvaring av gasflaskor utomhus >

Läs mer
Guide

Checklista för transport av gasflaskor

Ska du flytta eller transportera gasflaskor? Läs DENIOS 10 tips som förutom att underlätta arbetet även ökar säkerheten vid hantering av gasflaskor >>

Läs mer
Guide

10 tips vid inköp av gascontainer

Ska du köpa gascontainer? Läs DENIOS 10 tips som underlättar beslutsprocessen ger dig koll på kraven och reglerna som gäller för säker och lagenlig förvaring av gasflaskor >>

Läs mer
Produktguide

Gasflaskor: Förhindra bränder, explosion och utsläpp

Eftersom hantering och förvaring av gasflaskor innebär risker har vi ett omfattande utbud av produkter och kunskap för din säkerhet så att du kan undvika bränder, explosioner eller gasutsläpp!

Läs mer
Artikel

Hantering av gasflaskor

Hantering av gaser medför många faror och frågor uppstår så som " Vad gäller vid transport av gaser?" "Hur byter jag en gasflaska säkert? Läs våra användbara tips här>>

Läs mer
Artikel

Gasflaskor - Så uppfyller du regler och krav

Vid hantering av gasflaskor finns en del regler och krav att tänka på och ta hänsyn till. I vår guide ger vi dig användbara tips för säker hantering, förvaring och transport av gasflaskor samt reglerna i MSBFS.

Läs mer
Se fler produkter story_grid_link_info
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00