DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Desinfektionsmedel - regler och krav för förvaring och hantering

De senaste åren har alltfler företag tillämpat de föreskrivna hygienstrategierna för att minska smittspridning. Detta har ökat företagens efterfrågan på desinfektionsmedel. För att trygga tillgången ökar tillverkarna sin produktion, andra kommer in på marknaden för första gången eller producerar för egna behov. Resultatet av detta blir större mängder desinfektionsmedel uppstår. En utmaning för alla blir att de flesta desinfektionsmedel är brandfarliga vätskor på grund av sina ingredienser. De måste lagras i enlighet med brandskyddsbestämmelserna samt för att säkerställa vattenskyddet.

Många frågor - en partner: DENIOS finns här för att guida dig genom allt. Med kompetent rådgivning och optimala lösningar - oavsett om du behöver genomföra lagstadgad förvaring på kort sikt eller förbereda dig för en hög efterfrågan på desinfektionsmedel på lång sikt. Använd vår checklista för att kontrollera om du har beaktat alla föreskrifter.

Checklista för regler och krav för förvaring av desinfektionsmedel

1. Samla information

Börjar med att skaffa dig en uppfattning om riskerna med de förekommande farliga kemiska ämnena så du förstår i vilka situationer de kan medföra skada. Instruktioner för säker hantering är viktiga och tillverkaren är skyldig att förse dig med ett säkerhetsdatablad (SDB) med denna information på svenska. Om du inte har fått det, begär in ett sådant av leverantören. Tillverkar ni ämnen eller blandningar själva skall dessa alltid klassificeras, märkas och förpackas enligt CLP.

2. Uppdatera riskbedömningen

Vid hantering av ett kemiskt ämne skall en riskbedömning alltid utföras. Riskbedömningen skall hållas aktuell och uppdateras när omständigheter förändras till exempel om nya kemikalier kommer till eller mängden ökar. Påverkar de nya förhållandena arbetsmoment eller anställda? I sådana fall måste lämpliga skyddsåtgärder upprättas - i detta fallet säker förvaring av desinfektionsmedel.

3. Uppdatera kemikalieregistret

Enligt Arbetsmiljölagen är du skyldig att föra en lista över de farliga ämnen som används i företaget, med hänvisning till motsvarande säkerhetsdatablad. Registret ska svara på: Vart den finns? Hur mycket som används? Hur produkten ska användas? Om ett nytt farligt ämne införskaffas måste kemikalieregistret uppdateras. Även om nya arbetsområden tillkommer, där anställda kan utsättas för det farliga ämnet, måste detta uppdateras i registret.

4. Har du substituerat?

Substitutionsprincipen som beskrivs i Miljöbalkens 2 kap 4 § innebär att man i så hög mån som möjligt ska undvika att sälja eller använda sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risk för människa eller miljö om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga. För desinfektionsmedel finns egentligen inga alternativ - ändå bör du formellt registrera substitutionskontrollen i din dokumentation.

5. Kontrollera gränser för mängden brandfarlig vara

Om hanteringen av brandfarliga vätskor överstiger 500 liter (inomhus, 100 liter gräns för förvaring i hemmet) ska tillstånd för verksamheten finnas. Tillstånd för hantering av brandfarlig vara söks hos den kommun i vilken verksamheten ska bedrivas.

Mängder upp till 10 liter per brandcell bör stå kvar i sin ytterförpackning, placeras långt ner på hyllor eller dylikt och får inte förvaras ihop med andra brännbara material eller direkt under oskyddat lysrör. Mängder 10–50 liter per brandcell ska förvaras i separat ventilerat skåp som är skyltat. Skåpet ska ha ventilationsöppningar nertill och upptill. Mängder 50 liter eller mer per brandcell kräver ett separat låsbart ventilerat skåp med klassning motsvarande EI30.

6. Har du uppfyllt regler kring samförvaring?

När olika kemikalier ska förvaras tillsammans är det viktigt att undersöka om det finns risk för reaktioner. Kemikalier som kan reagera med varandra bör inte förvaras i samma invallning så att en utspilld kemikalie kan komma i kontakt med ämnen som medför en reaktionsrisk. Enligt SÄIFS 200:2 6.3.1 får inte brandfarliga vätskor förvaras med brandfarlig gas eller lättantändligt gods, vilket betyder att det inte är tillåtet att ha brandfarliga vätskor tillsammans med aerosoler.

7. Utbilda dina medarbetare

Se till att de anställda känner till riskerna för ämnena de hanterar. De måste veta hur de använder ämnena på ett säkert sätt och vilka åtgärder de ska vidta i nödsituationer. Den största risken vid användning av handsprit är antändning på grund av statisk elektricitet. Finns det barn i närheten är det viktigt att se till att desinficeringsmedel och handsprit förvaras oåtkomligt, både på grund av brandrisken och på grund av risk för förgiftning. Små barn får bara använda handsprit i närvaro av vuxna.

8. Märkning av behållare och förpackningar

Kemiska produkter som är brandfarliga ska vara korrekt märkta med faropiktogram på förpackningen. Desinfektionsmedel används ofta i stora behållare såsom IBC och fylls sedan i mindre behållare. Även dessa mindre behållare måste vara tydligt uppmärkta med farosymboler. FALCON Säkerhetskannor levereras som standard med en flerspråkig säkerhetsdekal för innehållsmärkning med farosymboler enligt GHS.

9. Förvara tomma behållare korrekt

Observera att tomma desinfektionsbehållare innehåller explosiva luft-gasblandningar. Därför skall även tomma behållare betraktas ha samma risker som en fylld behållare med brandfarlig vara.

Våra lösningar för säker hantering av desinfektionsmedel

Brandklassad miljöcontainer: flexibelt trots stora mängder

Skapa långsiktig förvaringskapacitet för stora kärl och större mängder! DENIOS brandklassade miljöcontainrar kan installeras direkt på ytterväggen till angränsande byggnader eller som ett separat brandskyddsområde i en fabrikslokal. De är mobila när de är tomma och kan flyttas runt i företagets lokaler vid behov.

Till sortiment

Brandsäkra skåp: Säker och lagenlig förvaring av brandfarliga vätskor

Om avskilda arbetsområden alltid har tillräckligt med desinfektionsmedel är dina anställda ännu bättre skyddade. Förvaring i brandsäkra skåp för farliga ämnen vid behov sparar också tid och säkerställer att lagstadgade krav på vatten- och brandskydd uppfylls.

Till sortiment

Uppsamlingskärl: skydd av fat med miljöfarliga vätskor

För förvaring av flytande farliga ämnen behöver du ett uppsamlingskärl som rymmer minst lika mycket som den största behållaren. Desinfektionsmedel levereras ofta i stora behållare som en IBC-behållare. I vår butik hittar du lämpliga uppsamlingskärl i stål med lämplig uppsamlingsvolym.

Till sortiment

Fatskåp och IBC-skåp: kompakt förvaring av stora behållare

Fat- och IBC-skåp är utformade för förvaring av 200 liters standardfat och IBC-behållare, och erbjuder därmed ett effektivt skydd av desinfektionsmedel i ett kompakt utrymme. Små behållare kan också förvaras i dessa. Den stabila takkonstruktionen gör det möjligt att förvara desinfektionsmedel utomhus.

Till sortiment

Kemikaliehyllor: Flexibel och utrymmessnål förvaring

Kemikaliehyllorna kan byggas ut efter behov med sina påbyggnadselement. Ett uppsamlingskärl som lagerplan säkerställer att miljöskyddet upprätthålls. Som ytterligare förvaringsnivåer kan du välja mellan ytterligare uppsamlingskärl och galler. Vi erbjuder särskilt stabila versioner för förvaring av desinfektionsmedel i stora behållare.

Till sortiment

FALCON säkerhetsbehållare för förvaring, transport och sparsam konsumtion

FALCON säkerhetsbehållare är den perfekta lösningen när desinfektionsmedel måste fyllas på från större behållare till en mindre och sedan förvaras eller transporteras. Dessutom erbjuder FALCON specialprodukter som doserar desinfektionsmedlet i exakt behövd mängd, vilket även gör det ekonomiskt fördelaktigt:

FALCON vätningskanna kan till exempel användas för att fukta rengöringsdukar för att desinficera ytor. När vätningsbrickan trycks ned transporteras vätskan uppåt via en pumpmekanism. Så snart duken är tillräckligt fuktad med desinfektionsmedel och avlägsnas från vätningsbrickan rör sig brickan uppåt och all överflödig vätska rinner tillbaka ned i behållaren.

Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske även är intresserad av:

Laddar...
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00