DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

10 råd för att förhindra brand i verkstad och industri

Det är lättare att förebygga bränder än att släcka dem. I Sverige drabbas vi av cirka fyra industribränder varje dag, året om, med åtskilliga miljoner kronor i förlust till följd. Lagen om skydd mot olyckor innebär att alla ska arbeta för att förhindra att det börjar brinna och man måste ha rutiner för vad man ska göra om olyckan är framme.

För dig som arbetar med brandsäkerhet i organisationer, företag eller offentlig sektor är det viktigt att veta att lagen, som trädde i kraft den första januari 2004, lägger ett stort ansvar på den enskilde. Du förväntas ta ansvar för hela brandskyddet, så när som på den del som handlar om kommunens räddningstjänstinsats. Det betyder att du måste göra allt du kan för att förhindra att det börjar brinna och du måste ha rutiner för vad du ska göra om olyckan väl är framme. Läs nedan lista för tips!

Lista med 10 råd för att förhindra brand på arbetsplatsen

1  Identifiera brandrisker.

För att en brand ska uppstå behövs syre, värme och bränsle. För en explosion krävs brännbart ämne, syre och antändningskälla. Identifiera var dessa risker finns i verksamheten? Använder ni batterier som innehåller litium behöver dessa förvaras och laddas på ett säkert sätt för att inte en termisk rusning ska uppstå.

2  Håll rent och snyggt.

Träspån, skräp och damm utgör en brandrisk om det blir liggande. Se till att hålla rent och snyggt och städa undan sopsäckar så att obehöriga inte kan komma åt dem. Skräp stående på en lastbrygga kan utgöra en risk om någon obehörig tänder eld på dem.

3  Undvik elbränder och kortslutning.

Se över elcentralen. Finns jordfelsbrytare? Är allt helt och intakt? Hur ser sladdar ut? Är de hela eller riskerar de kortslutning och brand? Byt ut allt trasigt och det som börjar bli till åren. Arbetar du i EX-zon ska ALL utrustning vara ex-klassad.

4  Underhåll av maskiner och utrustning.

Håll din utrustning och alla maskiner i gott skick. Till exempel kan en slö sågklinga mot hårt trä, som ek, få träet att självantända och ligga och pyra en lång stund innan någon märker det. Se till att alla maskiner har huvudströmbrytare. Utför extra översyn på utrustning som börjar bli till åren.

5  Säker förvaring av lack, lim, färg och andra brandfarliga varor.

Förvaring av brandfarliga vätskor vid arbetsplatsen bör ske så att spill och läckage förebyggs och gärna samlat i ett skåp byggt enligt den europeiska standarden, SS-EN 14470-1, för brandsäkra skåp. Dessa skåp är förmodligen de bästa när det gäller brandskyddet för brandfarliga vätskor i industriell miljö.

6  Säkra soptunnor.

Trasor indränkta i brandfarliga oljor så som till exempel linolja kan självantända i soptunnan. En säkerhetssoptunna förhindrar innehållet från att självantända och klarar även att släcka material som brinner. Detta tack vare självstängande lock och robust design. Förvara därför alltid indränkta trasor i brandsäker soptunna, så undviker du den risken.

7  Se över förvaringen av bränsle i verkstaden/industrin.

Enligt MSB bör bränsle och brandfarliga vätskor som förvaras i större mängd än 10 liter per arbetsplats förvaras i brandtekniskt avskilt utrymme som t.ex brandklassade kemikalieskåp. Vid större mängder över 500 liter per företag rekommenderas ett större enskilt brandsäkrat utrymme såsom en brandklassad miljöcontainer. Förvaring av brandfarliga vätskor inomhus ska ske i utrymme som är ventilerade och brandtekniskt avskilt (SÄIFS 2000:2). Är vätskorna dessutom miljöfarliga ska de vara invallade med ett sekundärskydd för att förhindra miljöförstöring.

8  Ge gasflaskor en säker förvaring i arbetslokalen.

I arbetslokal får det endast finnas det antal gasflaskor som krävs för arbetets utförande. Kraftig uppvärmning av gasflaskor, så som vid en brand kan leda till att gasflaskan exploderar. För att undvika explosionsrisk finns gasskåp för lagring och förvaring. Dessa ska vara testade enligt standarden SS-EN 14470-2 med rekommenderat brandmotstånd EI90 för att ge brandkåren tillräckligt med tid för att få kontroll på branden. Övriga flaskor skall förvaras i gasförråd. Särskild hänsyn skall tas till samförvaring av brandfarliga gaser. Endast ett begränsat antal gasflaskor får samförvaras.

9  Undvik risken för gnistbildning och andra källor till antändning.

Använd säkerhetskannor med hög kemisk resistens som är skyddade mot självantändning tack vare ett integrerat flamskydd. En elektriskt ledande tratt undviker fritt fallande stråle vid fyllning av brandfarlig vätska vilket förhindrar statisk uppladdning. Jordningskoppling, jordningskabel och jordningstänger förhindrar gnistbildning. Sker arbete i en ex klassad zon finns ex-klassad utrustning så som fat, omrörare för fat, fatvärmare, IBC-värmare, fatlyftare, ficklampa, containerpump, fatpump, flödesmätare, fatkärra, lampa, ventilation, slangvinda och ex-klassad våtdammsugare.

10  Utbilda personalen i att se riskerna.

Det är inte särskilt komplicerat att arbeta med sitt brandskydd. Mycket är vanligt sunt förnuft men det gäller att vara medveten om brandriskerna, skaffa rutiner så att man regelbundet kontrollerar att brandskyddet fungerar och informerar personalen om vad som gäller. Det är också viktigt att företagsledningar engageras och är ute i verksamheten regelbundet och pratar med personalen kring brandskyddsfrågor för att skapa en riskmedvetenhet.

Förvaring av brandfarlig vara

På DENIOS hjälper vi våra kunder genom rådgivning och utbildning i att se riskerna kring kemikaliehantering, miljöskydd och brandskydd på arbetsplatserna. Vi tillverkar högkvalitativ skyddsutrustning för både verkstad och industri. Vi ser över hela företag såväl som enskilda behov via telefon eller på plats med någon av våra säkerhetsrådgivare. Vår målsättning är att ni som kund ska känna trygghet i att en kontakt med oss ska resultera i en produkt/lösning som:

  • Uppfyller gällande krav på ett effektivt sätt, idag och i framtiden.

  • Håller under många år.

  • Förenklar hanteringen av kemikalier.

  • Skyddar människan.

  • Skyddar miljön.

Brandsäkert kemikalieskåp

Brandskåpen för kemikalier finns med brandmotstånd från 30-90 minuter enligt standard EN 14470-1 och flera olika modeller uppfyller FM-standard.

Till produkterna

Uppsamlingskärl för fat och IBC

Använd alltid uppsamlingskärl av stål för invallning av brandfarlig vara för att förhindra att läckaget sprider sig okontrollerat vid brand.

Till produkterna

Brandklassad miljöcontainer

DENIOS brandklassade miljöcontainers är testade och certifierade med REI 120 enligt europeisk standard 13501-2

Till produkterna

Dunkar och kannor Falcon

Falcons kannor är utvecklade för brandfarlig vara och med säkerhetsventiler förhindrar du självantändning.

Till produkterna

Tank

Dubbelmantlade tankar för bränsle och annan brandfarlig vara. Pumpar och ventiler av högsta säkerhet, Anpassade för säker förvaring och hantering av brandfarlig vara.

Till produkterna

Stålfat

Stålfat av bästa kvalitet för förvaring av brandfarlig vara. Flera olika modeller och storlekar. Även UN-godkända.

Till produkterna

Förvaring av litiumjonbatterier

Batteriskåp

DENIOS batteriskåp kapslar in branden och skyddar vid termisk rusning. Finns även med låsfack och möjlighet till laddning.

Till produkterna

Transportbehållare för batterier med släckmedel

Batterilådor och transportbehållare för farligt gods kan transportera både skadliga och nya batterier säkert.

Till produkterna

Battericontainer

Battericontainrar skyddar lokalen om en brand eller termisk rusning skulle uppstå i batterier. Det skyddar även batterierna från bränder som startar utanför battericontainern.

Till produkterna

Brandförebyggande

Brandsläckare

Se till att det finns brandsläckare tillgängligt och att de är ordentligt märkta.

Till produkterna

Jordningskabel och jordningssystem

Vid arbete med brandfarlig vara behöver du undvika att elektrostatisk laddning uppkommer. Vi erbjuder flera modeller av jordkablar.

Till produkterna

Antistatiska mattor

Undvik antistatiska laddningar med mattor från DENIOS. Finns i lera olika storlekar och modeller.

Till produkterna

Askkoppar

Med självsläckande askkoppar i snygg design hamnar inte fimpar i de vanliga soporna.

Till produkterna

Brandsäker soptunna

Självsläckande soptunna i snygg design. Förhindra att sopor självantänder och sprider branden.

Till produkterna

Nödbelysning

Se till att utrymningsvägar är fria och ordentligt skyltade. Det är skillnaden mellan liv och död vid en nödsituation.

Till produkterna

Arbeta i en ATEX-zon

Enligt ATEX-bestämmelserna ska företag göra en explosionsriskbedömning på arbetsplatser. All utrustning som används i en ex-zon måste vara ex-klassad och alla ATEX-zoner måste markeras med officiella markeringar. DENIOS erbjuder många produkter säkert arbete i ATEX-områden.

Gnistfria verktyg

Förhindra gnistbildning med ex-verktyg. Vi erbjuder alla verktyg i gnistfritt utförande

Till produkterna

Golvmärkning ATEX-zon

Märk upp ex-zoner och gör medarbetarna upplysta på faror så säkerhetsåtgärder kan vidtas.

Till produkterna

Ficklampa och hjälmlampa

Även belysning kan skapa gnistor som kan antända. Detta måste förhindras i ex-zoner.

Till produkterna

ATEX-pumpar för brandfarliga ämnen

All utrustning för brandfarlig vara måste vara ex-klassad och särskilt viktigt är detta i ex-zoner.

Till produkterna

Antistatiska fat och tankar

Använd antistatiska fat i ex-zoner och förhindra gnistbildning.

Till produkterna

ATEX-klassad fatlyft

Se till att utrustningen är ex-klassad och inte ger ifrån sig gnistor. DENIOS ex-klassade fatlyft är både testad och godkänd.

Till produkterna
Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske även har nytta av:

Artikel

Spillredskap för kemikalieläckage och oljespill

Hur hanterar du oljespill eller kemikalieläckage? Med spillredskap från DENSORB® har du personlig skyddsutrustning, avfallspåsar och absorbenter färdigpackade för en effektiv insats. Läs vilken utrustning och spillredskap du ska använda.

Läs mer
Produktguide

Säker i ex-klassat område

Hos DENIOS hittar du ett produktutbud som täcker alla aspekter av explosionsskydd. Det innehåller över 2 000 artiklar för användning i Ex-klassat område, med vilka du kan täcka alla tre nivåer av explosionsskyddsåtgärder. Här hittar du en översikt!

Läs mer
Artikel

Brandrisker på arbetsplatsen

Risk för brand, brandskydd, arbete i EX-zoner. Här hittar du utrustningen du behöver. Skydda dina anställda och ditt företag från bränder med DENIOS!

Läs mer
Guide

Kemikalieskåp regler - 10 tips

Vid inköp av ett kemikalieskåp finns krav i miljöbalken, arbetsmiljölagen och MSB:s rekommendationer att tänka på och ta hänsyn till. DENIOS har listat 10 tips som underlättar beslutsprocessen och ger säker och lagenlig förvaring av kemikalier.

Läs mer
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00