Kundanpassade peroxidlager

Peroxidlager

Alla brandklassade miljöcontainrar kan utrustas till peroxidlager. De har en robust och korrosionsfast stålkonstruktion, en icke-brännbar EI 90-brandskyddsisolering samt självstängande branddörrar. De har låg egenvikt.

Den individuella utrustningen ger ditt peroxidlager flera fördelar:

  • Värme- och kylteknik
  • Släckningsteknik
  • Temperaturövervakning
  • Larmsystem (optiskt och akustiskt)
  • Gasvarningsdetektorer
  • Uppsamlingskärl av rostfritt stål eller karinsats av plast (PE-Inliner)

Peroxidlager från DENIOS: Säkerhetsstandard och uppfyllande av lagkrav

Uppsamlingskärlet i ett peroxidlager är tillverkat av stål och förses med en karinsats av plast (PE-inliner) eller rostfritt stål för att skydda mot aggressiva peroxider. Peroxidlagret kan göras jordbävningssäkert enligt den högsta internationella jordbävningsklassen.

Organiska peroxider kan vara mycket farliga eftersom de bryts ned vid temperatur- eller katalysatorpåverkan. För att minimera risken vid lagring av organiska peroxider finns det ett flertal föreskrifter som ska beaktas vid konstruktion av peroxidlager, med  regler och krav från de berörda tillsynsmyndigheterna.

Den säkraste lagringen: Temperatur under kontroll

SADT (self-accelerating decomposition temperature) är den temperatur, som om den överskrids, medför risk för en självaccelererande nedbrytning av peroxiden.

Det lagrade godsets temperatur måste ligga minst 10°C under SADT. För att säkerställa de krav på kvalitet och säkerhet som är förutsättningen för ett konstant temperaturområde för lagring av peroxider, krävs god värmeisolering i tillägg till  90- minuters brandskydd.

DENIOS erbjuder alla varianter av brandklassad miljöcontainer hyllager som specialutrustade peroxidlager som garanterar brandklassning EI90 med hjälp av mineralullpaneler (byggmaterialklass A).

Det går att planera säkerheten vid peroxidlagring!

Peroxidlagret är utrustat med tryckavlastningsytor, som vid en explosion sprider kraften som uppstår på ett säkert sätt över takytan.

En teknisk ventilation förhindrar att explosionsfarliga luft- och gasblandningar samlas. Den integrerade klimatanläggningen sörjer för att rätt temperatur hålls. Alla elektriska komponenter är explosionsskyddade och CE-certifierade.

Nyfiken på mer?

Läs kundlösning om peroxidlager>>