DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Påkörningsskydd och avspärrningar - regler och krav

Varning: Risk för kollision! Eftersom det varje år sker olyckor, där människor skadar sig så mycket att de måste vara hemma från jobbet behöver vi sätta säkerheten högst på agendan och identifiera riskerna. Vanliga olyckor är när truckar kolliderar med människor, med andra truckar eller med inredning. En annan vanlig olyckssituation är när truckföraren får fallande last över sig.

Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön. Det innebär att arbetsgivaren ska skapa rutiner och regler för den egna arbetsplatsen och följa upp att verksamheten fungerar som den ska.

Vi på DENIOS hjälper dig att leva upp till kraven – utan att slå in all personal i bubbelplast. Påkörningsskydd och avspärrningar är det kloka och enkla sättet att undvika olyckor och skador på medarbetare och utrustning under den dagliga driften.

I denna guide har vi sammanfattat vilka regler och krav du ska förhålla dig till samt vilka risker du ska beakta för att uppnå en säker arbetsmiljö.

Därför ska du ha påkörningsskydd och avspärrningar

Förmodligen är det den stora tidspressen i den dagliga verksamheten som gör att interna transporter, lastning och lossning står för den största delen av arbetsplatsolyckor. När det gäller t.ex. olyckor med gaffeltruckar är det vanligaste olycksförloppet följande: En medarbetare blir påkörd eller en osäkrad ställning blir påkörd som leder till kollaps och personskador.

Öka säkerheten enkelt och okomplicerat

Det är här som påkörningsskydd och avspärrningar visar sig vara en enkel men effektiv åtgärd för att öka säkerheten i operativa processer. De tar över funktioner som att separera trafik- och arbetsområden, reglera den interna trafiken, avgränsa trafikleder från andra områden (t.ex. lagringsområden), säkra lagringsutrymmen eller hålla gångar fria. Avspärrningar kan också användas för att stänga av farliga områden, byggarbetsplatser och tillfälliga hinder.

Förutom att påkörningsskydd och avspärrningar skyddar människor är de en del av det förebyggande underhållet och en viktig försiktighetsåtgärd för att undvika skador på maskiner och utrustning. Rätt påkörningsskydd bidrar effektivt till att minska antalet produktionsstopp och reparationskostnader. Det är i slutändan lättare och billigare att ersätta ett skadat påkörningsskydd än att reparera en produktionsanläggning.

Andra viktiga argument för påkörningsskydd och avspärrningar.

Installationen av skyddssystem kan ha en positiv effekt på ditt försäkringsskydd. Prata med ditt fastighetsförsäkringsbolag om detta. Sist och kanske viktigast: du kan också vara juridiskt skyldig att tillhandahålla lämpliga påkörningsskydd och avspärrningar. Mer om detta kan du läsa nedan.

Vilka regler och krav behöver du beakta?

I arbetsmiljölagen(AML) står det att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna.

I Arbetsmiljöverkets författningssamling med beteckningen AFS 2020:1, under rubriken Förbindelseleder 28 § står det:

Förbindelseleder ska vara utformade och dimensionerade så att arbetstagarna kan förflytta sig utan risk för olycksfall eller ohälsa. Om det finns risk för sammanstötning, eller om fasta arbetsplatser ligger i anslutning till förbindelseled för fordons- och trucktrafik, ska det finnas ett tillräckligt säkerhetsavstånd eller en avskiljande barriär.

Som Chef har du ansvar över att:

  • Det ska finnas en kontinuitet i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

  • Arbetsplatsen ska ha en fungerande organisation för arbetsmiljöfrågor.

  • Det ska finnas en dokumenterad arbetsmiljöpolicy, skyddsombud och skyddskommitté.

  • Skyddsronder, riskbedömningar och riskanalys ska genomföras.

Tre råd som ökar säkerheten på arbetsplatsen:

1. Kontrollera regelbundet

Trafikvägar och säkerhetsanordningar ska kontrolleras regelbundet så att de fungerar korrekt och om nödvändigt repareras, beroende på typ och de risker som finns. Även här är besiktningens art, omfattning och tidsintervall baserade på resultatet av riskbedömningen.

2. Instruktioner till anställda

Personalen måste instrueras om företagets trafikregler och hur användningen av trafiklederna ska ske.

Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna.

3. Håll trafiklederna tydliga och fria

Tydliga markeringar av avspärrningar, gångstråk och trafikleder samt utrymningsvägar är A och O för en säker arbetsmiljö.

Ordning och reda, var sak på sin plats.

Riskbedömning i 7 steg

Riskbedömningen är utgångspunkten och således även ditt primära beslutsunderlag för installation av påkörningsskydd och avspärrningar. Om du upptäcker risker för anställda under riskbedömningen, bör du snarast överväga påkörningsskydd och avspärrningar som en del av din handlingsplan. Viktigt: vidta åtgärder innan något händer!

Var börjar man?

Genom att börja med att kartlägga och bedöma riskerna skaffar du dig en uppfattning om vilka situationer på arbetsplatsen som medför skada. Att systematiskt och regelbundet arbeta igenom arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation. Med hjälp av en riskanalys i 7 steg (se bild till höger) kan du identifiera var påkörningsskydd och avspärrningar är nödvändiga för att undvika olyckstillbud.

Vems är ansvaret?

Arbetsmiljölagen är tydlig med att arbetsgivaren, det vill säga högsta chefen, har huvudansvar för arbetsmiljön. Lagen förtydligas både genom en förordning och föreskrifter för att göra tolkningen mer konkret. Har ansvaret delegerats nedåt åt exempelvis en förman, måste det finnas en tydlig, skriftlig delegation på uppgiften och att förmannen har både kompetens och befogenheter för att klara ansvaret. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att även enskilda medarbetare har ett ansvar. Om det till exempel finns en föreskrift om att man ska använda viss skyddsutrustning måste den föreskriften följas.

Skydd av trafikleder

Vanliga olyckor är kollisioner mellan truckar och människor, inredning eller andra truckar. De beror ofta på att truckföraren har skymd sikt, skrymmande last eller att hen tappar kontrollen över sin truck.

Genom att separera gående och andra oskyddade från trucktrafik med hjälp av tydligt markerade körfält eller truckgångar samt att åtgärda platser i lokalen som har skymd sikt minskar riskerna och antalet olyckstillbud minskas.

Påkörningsskydd för pallställ och pelarstolpar.

En vanlig olyckssituation är när truckföraren får fallande last över sig. Antalet olyckor med skadade hyllställ och pelarstolpar medför också stora kostnader för företagen varje år. I Arbetsmiljöverkets författningssamling med beteckningen AFS 2020:1, under Inredning och utrustning (tidigare AFS 2006:4 krav för pallställ och andra lagerställ) finns paragraf:

48 §  Ett ställage, som är avsett för varierande laster, ska vara beständigt märkt med maxlast per sektion och maxlast per bärplan. Märkningen ska sitta på väl synlig plats.

49 § Ett ställage ska vara förankrat, om det finns risk för instabilitet. Där det finns risk att köra på ställaget ska det finnas påkörningsskydd.

Allmänna råd: Exempel på när det finns risk för instabilitet är om ställagets totalhöjd är fyra gånger högre än ställagets djup, eller om det har utdragsenheter eller inte är ordentligt förankrat.

50 § Passage för gående och trucktrafik under ställage ska skyddas mot ras. Ett pallställ ska vara försett med skydd, som förhindrar att pallar skjuts genom stället, om det inte är uppenbart onödigt.

Om manuell truckkörning förekommer i den lokal där pallställen är placerade bör pallställen alltså vara försedda med stolpskydd och gavelskydd.

Krav på påkörningsskydd vid kemikalieförvaring

Finns kemikalier uppställda i produktionslokalen bör dessa förses med påkörningsskydd om risk för påkörning finns. Påkörningsskydd är extra viktigt om flytande kemikalier förvaras och om förpackningen är sårbar.

Hur ska jag planera för att få en säker kemikalieförvaring?

Påkörning av tankar, containrar m.m kan leda till utsläpp. Plats ska därför alltid väljas så att risken för påkörning minimeras. Detta gäller oavsett vilken mängd kemikalier som lagras eller om lagringen endast är tillfällig. Där det finns risk för påkörning, t ex. passerande trafik av lastbilar, truckar, personbilar m.m ska påkörningsskydd alltid anordnas. Även fat och IBC som står i en invallning kan behövas förses med påkörningsskydd om det finns risk att behållarna kan skadas vid en påkörning. Vid utformning av ett påkörningsskydd ska hänsyn tas till såväl den löpande verksamheten som framkomlighet vid sanerings- och räddningsinsatser

Varningsfärger för märkning

Avspärrningsband kan användas för en mängd olika områden, allt från reparations- och byggarbeten till tävlingar och evenemang av olika slag. De vanligaste färgerna för användning är röd/vit eller svart/gul, men även röd/gul förekommer med viss utsträckning inom främst större byggföretag och kommunala enheter.

Ofta används de svart/gula för permanenta hinder och faror så som vid maskiner, lagerytor eller fallrisk medan de röd/vita används för tillfälliga hinder och faror som vid grävning, reparationsområden och dylikt.

Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske även är intresserad av:

Laddar...
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00