DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Ögondusch och nöddusch – 10 vanligaste frågorna med svar

Du känner säkert till den obehagliga känslan av att ha fått in något i ögat. Hur ögat direkt börjar producera mer tårvätska för att skölja ut det främmande ämnet. Vår kropps skyddsmekanismer är dock begränsade. Det är då nödduschar och professionella ögonduschar gör en stor skillnad i en nödsituation.

Vår erfarenhet säger att det finns en hel del frågor kring vad som gäller för ögonskölj och nödduschar. Eftersom ögat bara ser vad huvudet är berett att förstå, har vi skapat en guide för att underlätta bland regler och krav. I vår shop kan du beställa produkterna som du behöver.

1. När behövs en nöddusch?

Stänk i ögonen är den vanligaste kemikalieolyckan som anmäls till arbetsmiljöverket och färska studier visar att ungefär vart fjärde samtal till Giftinformationscentralen handlar om arbetsolyckor med rengöringsmedel inblandat. Det beror ofta på att man inte insett att det finns risk för stänk och därför inte har ögonskydd. Pumpar och ledningar som tas isär för reparation är också en vanlig olycka tillsammans med damm, ångor, gnistor, metallspån eller träflisor som också är typiska farokällor du bör beakta.

De första 10-15 sekunderna efter ett stänk i ögat är de mest kritiska. För varje sekund som första hjälpen fördröjs ökar risken för kritisk skada. Därför är det oerhört viktigt att nödduschar och ögonduschar finns i anslutning till arbetsplatser med kemikalier.

Där det finns risk för översköljning med ämne som kan skada huden eller lätt tas upp genom denna samt där risk för brännskada finns skall nöddusch finnas i nära anslutning till arbetsplatsen

Viktigast är förstås att identifiera riskerna, bära ögonskydd såsom visir eller skyddsglasögon men framförallt är det viktigt att veta vad som bör göras när olyckan är framme.

2. Finns det krav på nöddusch och ögondusch i lagen?

I arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) finns föreskrifter som reglerar ögonspolning och nöddusch:

  • Första hjälpen och krisstöd

  • Arbetsplatsens utformning

  • Kemiska arbetsmiljörisker - Senaste föreskrifterna började gälla den 1 januari 2021

Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7), föreskrifter

"Föreskrifterna handlar om hjälpåtgärder vid olycksfall och akut sjukdom som behövs för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner. Föreskrifterna gäller i all verksamhet som omfattas av arbetsmiljölagen. "

(AFS 1999:7)

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), föreskrifter

"Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar. "

(AFS 2011:19)

AFS: Den 31 december 2020 upphörde föreskrifterna Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) och ersattes då av de nya och omarbetade föreskrifterna om Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1)

161 § En lättåtkomlig nöddusch ska finnas i direkt anslutning till verksamheter där det finns risk för:
1. översköljning av ämnen som kan skada huden eller lätt tas upp genom denna,
2. brand i kläderna,
3. brand i hår eller skägg, eller
4. brännskada.
Vägen till nödduschen får inte vara blockerad. Nödduschen ska vara lätt att utlösa både av stående och krypande person, och den ska ge tillräckligt med vatten för att hindra skada eller fortsatt skadeutveckling. Vattnet ska normalt vara tempererat.

162 § Där det finns risk för att partiklar eller ämnen kan stänka eller på annat sätt
komma in i ögonen och ge ögonskador, ska det finnas en lättåtkomlig ögonspolningsanordning. Den ska normalt vara fast installerad.
 Vid behov ska det finnas kompletterande utrustning med ögonspolningsvätska i omedelbar närhet av den plats där arbetet utförs. Spolvätskan ska vara
tempererad, och finnas i den mängd som risken kräver.
 Vägen till ögonspolningsanordningen får inte vara blockerad.

3.Bör man ta hänsyn till nödduschar i riskanalysen?

Erfarenheter från olycksstatistiken visar: Omedelbar sköljning med rikligt med vatten är förstahandsvalet vid ögonskador av alla slag. Detta beror på att sköljning, förutom den särskilt viktiga mekaniska rengöringen, också ger en snabb avledning av reaktions- och utspädningsvärme. Detta gör nödduschen till en av de mest effektiva första hjälpen-anläggningarna av alla. Om en nöddusch inte uttryckligen är lagstadgad för dig får du använda dig av riskanalysen.

Det är väl värt att redan i riskanalysen överväga om du behöver installera nödduschar i dina lokaler. Används farliga kemikalier som kan hamna på personalens hud eller i ögonen, behöver du vara förberedd med utrustning för första hjälpen. De viktigaste sakerna att tänka på när det gäller nödduschar och ögonduschar är antalet duschar, deras placering och funktionalitet.

Om farliga kemikalier används i ditt företag måste du ha ordning på säkerhetsdatabladen (SDB). De innehåller viktig information för riskanalysen. Instruktioner för första hjälpen för varje ämne är avgörande när man överväger åtgärder för att säkerställa arbetstagarnas säkerhet.

I praktiken måste du för verksamheten på din arbetsplats fastställa om det finns risk för hud- eller ögonkontakt med farliga ämnen som kräver omedelbar spolning i en nödsituation. Förutom den allmänna användningen av en nöddusch är antalet, utformningen och placeringen av de kroppsduschar, ögonduschar eller ögonspolningsflaskor som ska tillhandahållas alltid ett beslut från fall till fall och beror på de lokala förhållandena. Om farliga kemikalier används i ditt företag är säkerhetsdatabladet (SDS) en av de viktigaste informationskällorna för riskbedömningen. I avsnitt 4 ger tillverkaren till exempel information om nödvändiga första hjälpen-åtgärder.

Säkerhetsdatabladet är bästa källan till information
Om kemikalier används i ditt företag är säkerhetsdatabladet (SDS) en av de viktigaste informationskällorna för riskbedömningen. I avsnitt 4 ger tillverkaren till exempel information om nödvändiga första hjälpen-åtgärder.

Beakta aktiviteter och processer Risker för skada kan emellertid också uppstå under aktiviteter. Det kan till exempel handla om damm, gnistor, metallspån eller träspån - men brännskador och skållningar är också ett problem som bör beaktas i riskbedömningen.

4. Kan en vanlig dusch användas istället för en nöddusch?

NEJ det rekommenderas INTE .

I en nödsituation är det viktigt att få vatten omedelbart, med jämnt flöde och tillräckligt länge. Endast duschar anpassade för detta ändamål kan ge önskat resultat med tillräcklig flödeshastighet och korrekt spridning. De har också många specialfunktioner som du inte hittar på vanliga duschar. Dessa inkluderar till exempel specialformade ögonkoppar som hjälper till att hålla ögat öppet och rikta vatten till rätt plats.

Nödduschar är exakt standardiserade. Minimikraven anges i SS-EN 15154 - Nödduschar och anordningar för ögonspolning (European Safety Regulation for Emergency and Eye Showers) - som är uppdelad i fem delar :

Del 1 för nödduschar fast anslutna till vattenledning i laboratorier

Del 2 för anordningar för ögonspolning fast ansluten till vattenledning

Del 3 för nödduschar ej fast anslutna till vattenledning

Del 4 för ögonduschar utan vattenanslutning

Del 5 för nödduschar med vatten för andra platser än laboratorier

i

Bra att veta: Nödduschar från DENIOS uppfyller naturligtvis kraven i SS-EN 15154. Många modeller har dessutom en oberoende certifiering från DVGW

5. Vilken nöddusch uppfyller mina krav bäst?

I DENIOS shop finns ett brett utbud av ögonduschar, nödduschar samt flaskor för ögonsköljning. Vi erbjuder modeller för fast vattenanslutning, med tank, kombinerade ögon- och nödduschar, uppvärmda duschar samt frostfria duschar.

Vi rekommenderar att ögonduschen har två spolmunstycken eller en duschstråle som sköljer båda ögonen och ansiktet, eftersom statistik visar att stänk i båda ögonen samtidigt är vanligt vid olyckstillfällen.

Vilken dusch uppfyller dina krav bäst? För att förenkla produktvalet har vi satt samman en produktguide.

6. Vad är viktigt att tänka på vid installation av nöddusch och ögondusch?

Avstånd till nöddusch

De första 10-15 sekunderna är mest kritiska när en kemikalieolycka har inträffat. Förseningar på bara sekunder i första hjälpen har visat sig orsaka kritisk skada.

Därför bör nödduschen alltid vara lättillgänglig och gärna vara placerad t.ex. vid utrymningsväg, men viktigast av allt är att vägen dit aldrig får blockeras. Ibland kan man behöva ta hänsyn till brand- och gasrisker vid placeringen. Det kan behövas flera nödduschar i lokalen beroende på antalet berörda personer och lokalens storlek. Att nödduschen är lättåtkomlig finns som krav i arbetsmiljöverkets regler: Arbetsplatsens utformning, 73 §

Avståndet till nödduschen bör inte vara längre än att det kan nås inom loppet av 10 sekunder. I särskilda riskområden som exempelvis laboratorier, ska avståndet till nödduschen kunna nås betydligt snabbare med en tid på högst 5 sekunder.

Tillgänglighet

Föreställ dig att du har något i ögat - ögonlocken trycks ihop reflexmässigt och du måste ta dig till nödduschen med begränsad syn. Om vägen nu inte är fri, till exempel för att området har blockerats med material, har du ett problem. En väl synlig golvmarkering kan hjälpa till att förhindra att vägen till nödduschen blockeras. Andra snubbelrisker måste också undvikas till varje pris när du installerar ögonduschar och nödduschar. Den skadade personen bör inte tvingas att gå i trappor, över ramper eller öppna dörrar. Placera därför alltid nödduschen på samma nivå som riskkällan och undvik hinder som dörrar och grindar på vägen till nödduschen.

Synlighet

För att öka synligheten erbjuder vi nödskyltar med symboler för nöddusch och ögonsköljning som bör sättas upp i anslutning till duscharna. Dessa kan med fördel belysas för att göra skyltarna extra synliga. Eftersom det kan vara svårt att ”titta upp” är tydliga golvmarkeringar ett bra sätt att visa vägen till ögon- och nödduscharna. Alla som arbetar med risker ska veta varje dag var närmaste nöddusch och ögondusch finns.

Tips! Klocka vägen till duschen! Följaktligen rekommenderar vi att ni gör er riskbedömning, identifierar källan till fara och klockar tiden för att se hur lång tid det tar att nå nödduschen, på egen hand och med begränsad syn.

7.Vad behöver de anställda veta när de arbetar i miljöer med nödduschar?

När behöver jag använda nöd- eller ögonduschen?

Vid genomgång av riskbedömningen bör anställda informeras om de eventuella farorna i den dagliga verksamheten samt vilka nödvändiga åtgärder som finns vid händelse av eventuell olycka. Alla bör veta i vilka situationer en omedelbar spolning bör inledas.

Var finns nödduschen?
Att behöva leta länge i en nödsituation är inget alternativ! Anställda behöver därför veta exakt var de kan hitta nöddusch och ögonskölji vid en nödsituation.

Hur används nödduschen?
Den som inte vet hur man använder nödduschen i en nödsituation kan få allvarliga skador alldeles i onödan. Ögon- och nödduschar är utformade för att vara så enkla som möjligt att använda - men utlösningsmekanismen kan variera beroende på modell. Medan nödduschar vanligtvis utlöses med en dragstång, finns det olika alternativ för ögonduschar: Användning av en tryckplatta, ventilspak eller ett skyddshölje som när den fälls upp utlöser ögonduschen är några sätt att starta spolningen. För flaskor med ögonskölj gäller det att hålla huvudet bakåt och med handen pressa flaskan för att starta flödet. Inkludera bruksanvisningen av duschen vid introduktionen av personal och i säkerhetsplanen.

Tips: Förklara inte bara hur man gör utan träna också fysiskt på att hitta vägen till duschen och testa den. Då kan kroppsminnet hjälpa till i nödsituationen.

8. Vad händer med avloppsvattnet?

Om nödduschen är avsedd för spolning efter olyckor med miljö- eller hälsofarliga kemikalier kan detta också förorena avloppsvattnet. När du planerar din nöddusch, tänk på lämpliga alternativ för uppsamling eller korrekt avfallshantering av vattnet. Kontakta ditt lokala avlopps- och miljökontor för vägledning

9. Vilket flöde och temperatur ska en nöd- och ögondusch ha?

Vattnet ska normalt vara rumstempererat mellan 20-30°C. Är vattnet för kallt eller för varmt kan det vara svårt att uthärda en längre stund. Detta finns reglerat i arbetsmiljöverkets föreskrifter arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1, 161 §

Den amerikanska ANSI-standarden (Z358.1-2009), som också lägger grunden för internationella standarder, ökar betydelsen av ljummet vatten. Läkare har rekommenderat användning av ljummet vatten (16 ° C till 38 ° C) för första hjälpen vid kemiska skador. Vatten över 38 ° C har visat sig påskynda reaktionen av ämnen med ögat och vävnader, medan vatten under 16 ° C kan orsaka hypotermisk chock.

Ljummet vatten kan produceras för duschar på olika sätt, det vanligaste är att använda en termostatblandare som blandar kallt och varmt vatten för att nå önskad temperatur.

Nöddusch flöde

Eftersom en hård vattenståle kan skada ögat är det viktigt att spolning sker med en mjuk och jämn vattenstråle. Vattenstrålen bör inte överskrida 250 mm. På industrier etc. där vattentrycket varierar kraftigt under dagen kan både tryck- och flödesreglage behövas för att undvika för hård vattenstråle.

DENIOS kan ta hand om det årliga underhållet

Visste du redan om det? DENIOS professionella underhåll och servicetjänster finns också tillgänglig för nöd- och ögonduschar! Med våra attraktiva underhållsavtal bevarar du inte livslängden på din förstahjälpsutrustning, utan du behöver heller inte längre missa några serviceintervall - eftersom vi planerar inspektionen åt dig.

10. Hur ofta måste funktionen kontrolleras och vilken hållbarhet har ögon- och nödduschar?

Eftersom hållbarheten på DENIOS flaskor för ögonskölj är 3 år för en oöppnad förpackning måste rutiner finnas för byte av ögonspolflaskor före utgångsdatum. Är flaskan öppnad anses den vara förbrukad och måste då ersättas med en ny.

Enligt AFS 2020:1 ska arbetsgivaren ska se till att nödduschar och ögonspolningsanordningar kontrolleras minst en gång per halvår, och att kontrollen dokumenteras.

Regelbunden inspektion av nödduschen är nödvändig för att säkerställa att nödduschen fungerar på ett tillförlitligt sätt vid en nödsituation. Regelbunden användning säkerställer också att kranar och ventiler fungerar effektivt. När vatten flödar minskar också risken för vattenföroreningar, detta är särskilt viktigt vid användning av ögonduschar.

Bedöm flöde, vattentryck och vattenkvalitet under testningen. För att göra det enkelt att testa har vi också en praktisk mobil nöddusch-testvagn.

Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske även är intresserad av:

Laddar...
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00