DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Förvara farligt gods - 12 tips som hjälper dig att köpa rätt container

Vid köp av en förvaringscontainer för förvaring av farligt gods måste många olika aspekter beaktas. Vanligtvis när man skaffar en förvaringscontainer är det en långsiktig investering, i vilket fall en noggrann planering garanterar att investeringen tillgodoser behoven nu och i framtiden. Vi har sammanställt 12 värdefulla tips som hjälper dig att komma igång i sökandet efter den bästa förvaringslösningen.

1. Läs först och främst säkerhetsanvisningarna för de ämnen som ska förvaras

Är ämnena som ska förvaras giftiga, oxiderande, brandfarliga eller explosiva? Då klassas de som farligt gods. Läs noga igenom säkerhetsdatabladet för ämnena. Där finns instruktioner och rekommendationer kring hur de aktuella ämnena ska förvaras.

2. Gaffeltruckmanövrerad förvaringscontainer för farligt gods eller en Walk-In miljöcontainer?

En miljöcontainer kan anpassas för att lagra IBC, fat, små behållare eller kombinationer av dessa. Vid blandad förvaring kan exempelvis den övre nivån av en gaffeltruckmanövrerad miljöcontainer förberedas för förvaring av IBC och den nedre delen för lagring av fat och/eller småcontainrar. Eller om behållaren till exempel ska fyllas eller tömmas rekommenderar vi vanligtvis en miljöcontainer Walk-In.

Ett exempel på en gaffeltruckmanövrerad container:

Miljöcontainer 2K 414.O (för 6 IBC )

Exempel på en miljöcontainer Walk-In:

Miljöcontainer MC-Vario 4320 (förvaringsyta ca 10 m²)

3. Hur stora mängder farligt gods ska du förvara?

Hur många IBC-behållare, fat eller små behållare ska förvaras? För att hitta den optimala miljöcontainerns storlek bör du tänka noga på dina nuvarande och framtida förvaringsbehov.

4. Ska det farliga godset förvaras inomhus eller utomhus?

Vilken plats passar bäst för uppställning av det farliga godset? Eller behöver miljöcontainern placeras utomhus, till exempel på grund av platsbrist eller brandsäkerhet?

5. Var placerar jag brandfarliga ämnen bäst?

Det finns två alternativ när det gäller val av plats för förvaring av brandfarligt farligt gods:

A) en brandsäker container som gör att större mängder vätskor kan förvaras säkert inomhus utan begränsningar (eller utomhus om skyddsavståndet är mindre än 10 meter till omgivande byggnader)

B) en förvaringscontainer för farliga ämnen som är jordad och har uppsamlingskärl, så länge skyddsavståndet till omgivande byggnader är mer än 10 m.

6. Hur stora mängder farligt gods ska du förvara?

Om olika ämnen ska förvaras tillsammans är det viktigt att ta reda på om de kan orsaka en kemisk reaktion tillsammans. Kemikalier som kan reagera med varandra bör givetvis förvaras separat från varandra. I vissa fall måste även ventilationen av lagringsutrymmena för ämnen vara separat, som vid förvaring av syra och natriumhypoklorit är klorgasen som produceras av deras gemensamma reaktion mycket giftig. Brandfarliga vätskor ska inte heller förvaras tillsammans med brandfarliga gaser eller andra brandfarliga ämnen.

Stäm av i samförvaringstabellen för att se om du kan lagra de ämnen du använder tillsammans.

7. Hur förhindrar jag att farligt gods förorenar miljön?

Vid förvaring av brandfarliga eller miljöfarliga ämnen är det ett krav att ämnena inte kan spridas okontrollerat vid ett eventuellt läckage. Det är också viktigt att komma ihåg att förvaring av farligt gods kan kräva tillstånd från den lokala myndigheten. Invallningen (d.v.s. uppsamlingskapaciteten) för de integrerade uppsamlingskärlen på botten av alla DENIOS miljöcontainers är alltid minst 100 % av volymen för den största behållaren som krävs enligt lag, dessutom har uppsamlingskärlen en säkerhetsmarginal på 10 %. I grundvattenområdet ska uppsamlingskärlets uppsamlingskapacitet vara 100 % av den totala mängden vätskor som ska förvaras.

8. Krävs det ventilation för att förvara farligt gods?

Det är viktigt att säkerställa tillräcklig ventilation av ämnena vid behov, som täcker hela förvaringsbehållaren. I allmänhet talar vi om antingen passiv eller aktiv lagring:

  • Passiv lagring avser en situation där endast fabriksförslutna behållare förvaras i förvaringsbehållaren. I detta fall räcker det att förvaringsbehållaren har naturlig ventilation, det vill säga den ska ha öppningar i botten och överkant för såväl frånluft som ersättningsluft. Det måste finnas tillräckligt med utrymme mellan hyllorna så att luften kan cirkulera fritt inuti behållaren.

  • Aktiv lagring avser en situation där behållare fylls och töms i en förvaringsbehållare eller att öppnade behållare förvaras där. I denna situation rekommenderas teknisk ventilation, eller om brandfarliga och/eller giftiga ämnen är inblandade är teknisk ventilation obligatorisk för att förhindra att farliga ångor samlas i miljöcontainern.

9. Förvaring av frätande och oxiderande ämnen?

Vid förvaring av frätande eller oxiderande ämnen måste miljöcontainerns uppsamlingskärl och galler vara anpassade för det. Beroende på material rekommenderar vi antingen rostfria eller syrafasta stålfat och galler, alternativt PE-fodrade eller glasfiberversioner av dessa. Om syftet är att förvara mycket starka syror eller baser rekommenderar vi att invändiga ytor på hela förvaringsbehållaren fodras med en patenterad, specialförberedd inliner, vilket avsevärt förlänger förvaringsbehållarens livslängd.

10. Lastning och lossning av fat, ibc och pallar

Hur ska det farliga godset lastas in i och ut ur miljöcontainern? Smidig och säker lastning in och ut är viktigt att tänka på när du väljer förvaringscontainer. Sker lastningen av fat eller pallar med gaffeltruck, pallvagn, fatvagn eller på annat sätt? Vill du till exempel förvara faten horisontellt med utdragbara fatställ, vilket gör det enkelt att fylla små behållare med dem? Olika dörrlösningar, från skjutdörrar till slagdörrar, möjliggör olika lastningsmetoder och minimerar därmed arbetstiden som läggs på förvaring, förbättrar användarergonomi och arbetssäkerhet.

Ett exempel på en flexibel och multifunktionnell container för farligt gods:

Miljöcontainer Walk-In 1G 726

11. Förvaring av köldkänsliga ämnen

Låga eller varierande temperaturer kan vara skadliga för ämnen som vanligtvis används inom exempelvis livsmedels-, kemi- och läkemedelsindustrin. Färg- och kosmetikindustrin använder också många ämnen som inte tål kyla eller frysning. En isolerad och uppvärmd container gör att temperaturkänsliga ämnen kan lagras så att deras egenskaper, som är viktiga för framgången i produktionsprocessen, inte skadas. Dessutom, utrustad med en tillräckligt effektiv, termostatstyrd värmelösning, kan förvaringsbehållaren värmas upp till 150 °C, vilket möjliggör till exempel uppvärmning av processkemikalier eller oljor till optimal drifttemperatur.

Ett exempel på en värmeisolerad container för farligt gods:

Miljöcontainer 2G 614.OST (12 EUR för pall)

Exempel på en uppvärmd miljöcontainer:

Värmekammare WK 514-2-K (för 8 IBC-behållare)

12. Behövs en ATEX-klassad container?

Alla Denios miljöcontainers kan beställas som en ATEX-klassad lösning, om dess driftsmiljö eller förvarade ämnen kräver detta. Enligt EU-direktiv ska produktions-, lagrings- och distributionsanläggningar, där det finns blandningar av explosiva gaser eller damm och luft, klassificeras i olika ATEX-kategorier. De anordningar, utrustning och skyddssystem som används inom dessa områden måste uppfylla de krav som ställs på dem i ATEX-direktivet.

Vi hjälper dig i ditt projekt hela vägen in i mål!

Vill du ha rådgivning eller behöver du en behovsanalys?  Boka ett möte så går vi igenom vilka utmaningar ni står inför och ger förslag på lösningar.

Rådgivning: 036-39 56 60
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00