• Nöddusch med ögondusch och handfat
 • Nöddusch med varmvatten
 • Nöddusch med varmvatten, frystålig
 • Nöddusch med stort panikhandtag

Nöddusch


I områden där man t.ex. arbetar med frätande kemikalier så som syra och alkalier eller brandfarliga vätskor finns alltid risken för olycka med skador på kropp och ögon. Nödduschar från DENIOS erbjuder en snabb första hjälp. De finns i olika utföranden beroende på var de ska användas.

Fördelar:

 • Snabb hjälp vid nödfall
 • Enkel manövrering
 • Generöst flöde av vätska
 • Rätt nöd- eller ögondusch för varje tillämpning
 • Certifierade enl. SS-EN 15154
 • Ögon- och ansiktsduschar
 • Nödduschar helkropp
 • Kombination av helkroppsdusch, ansiktsdusch och ögonspolning
 • Ögondusch flaska

Ögon- och ansiktsduschar

Vid frätskador på ögonen (exempelvis vid kontakt med syra eller alkalier) måste de omedelbart spolas med en nöddusch för att undvika bestående men. Använd då DENIOS ögonduschar. De kan monteras både på bord och på vägg. En spolning på 20 minuter rekommenderas. 

Nödduschar helkropp

För att minimera eventuella skador på kroppen används helkroppsduschar som snabb första hjälp vid olyckor. De är mycket enkla att använda. Våra nödduschar finns i utföranden för vägg- eller takmontering eller som fristående enheter. De finns även med varmvatten och i frostfritt utförande för utomhusanvändning.

Kombination av nöddusch och ögondusch

Nöddusch kombinationer förenar helkroppsduschen med en extra ögon- och ansiktsdusch. .

Ögonspolningsflaskor

Det är inte alltid möjligt att använda en nöddusch. Ögonspolningsflaskor är lämpliga för bl.a. utrymmen där tillfälliga arbeten pågår (t.ex. batteriutrymmen eller på byggarbetsplatser). Med ögonspolningsflaskor kan omhändertagande av skadad ske inom de första viktiga sekunderna. En ögonspolningsflaska med 500 ml räcker till ca 4 min spolning. För att åstadkomma en längre spolning bör ytterligare ögonspolningsflaskor finnas tillgängliga. Alternativt kan en ögondusch ansluten till vattenledning användas. 

DENIOS nödduschar för alla behov

En ögondusch eller nöddusch bör vara en fast beståndsdel i varje verksamhet där man arbetar med frätande syror, alkalier eller brandfarliga vätskor. Händer en olycka  måste lämpliga nödduschar finnas, som omgående kan tillhandahålla den vätskemängd som krävs. Kropp och/eller ögon måste efter kontakt med farliga ämnen eller efter brännskador direkt kunna spolas av.
 DENIOS nödduschar är mycket enkla att använda.

Föreskrifter och riktlinjer

Arbetsgivaren skall, utan kostnad för arbetstagaren, tillhandahålla den personliga skyddsutrustningen som behövs för arbetet. (Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning, AFS 2001:3 § 4. Det åligger arbetsgivaren att vidta nödvändiga åtgärder för arbetsskyddet. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen AFS 1999:7(utdrag) 2 § Med första hjälpen avses i dessa föreskrifter 2. de åtgärder i form av ögonspolning och nödduschning som måste vidtas för att hindra vidare skada efter stänk, översköljning e.dyl. De gällande riktlinjerna för Europa anges i EN 15154. Denna norm är indelad i fem delar

 • Del 1 för ”Nödduschar fast anslutna till vattenledning i laboratorier”
 • Del 2 för ”Ögonduschar fast anslutna till vattenledning”
 • Del 3 för ”Nödduschar utan fast anslutning till vattenledning”
 • Del 4 för ”Ögonduschar utan fast anslutning till vattenledning”
 • Del 5 för ”Nödduschar fast anslutna till vattenledning i produktionsmiljöer”