DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Allt du behöver veta om säkerhetsdatablad

Om ditt företag hanterar kemiska ämnen som är hälsofarliga ställs det krav på att du har uppdaterade säkerhetsdatablad (SDB) som informerar de anställda hur de ska hantera dem säkert.  Den som använder kemikalier i sitt arbete måste därför få information om produkternas farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som ska vidtas. Företag som marknadsför kemiska produkter på marknaden ska lämna säkerhetsdatablad till den som använder produkterna yrkesmässigt, samt till dem som säljer produkterna vidare.

Säkerhetsdatabladen ska vara så lättläst och tydliga som möjligt. De ska vara skrivna på svenska och innehålla alla uppgifter som är av betydelse för att förebygga skador på människor och miljö. De ska också vara anpassade till svenska förhållanden och regelverk.

Arbetsmiljöverket beskriver säkerhetsdatablad som dokument i ett förbestämd format som används för att informera om hur kemiska ämnen och blandningar av ämnen ska hanteras, användas, lagras och bortskaffas på ett säkert sätt. Säkerhetsdatablad för kemikalier ska också innehålla en översikt över eventuella åtgärder som krävs om en olycka eller incident inträffar.

Var hittar jag säkerhetsdatablad?

För kemiska produkter som klassificeras som farliga, och som överlåts till yrkesmässiga kunder, ska säkerhetsdatablad lämnas kostnadsfritt senast vid första leveransen av produkten. Antingen i pappersform eller elektroniskt. Uppdaterade säkerhetsdatablad ska lämnas till alla yrkesmässiga kunder som leverantören lämnat produkterna till under de senaste 12 månaderna. Det räcker inte att endast lägga ut blad på internet och hänvisa till en webbplats utan det krävs en mer aktiv handling för att uppfylla kravet på tillhandhållande. En sådan handling kan vara att skicka ut en direkt länk.

Ta del av vår kunskap!

DENIOS Akademien

Kompetensutveckla dig i våra webinarie eller utbildningskurser.

Vilka regler och bestämmelser gäller för säkerhetsdatablad?

Säkerhetsdatablad regleras av ett antal globala, regionala och nationella bestämmelser som är avsedda att säkerställa en säker hantering av farliga ämnen. Vi nämner här några av de viktigaste.

Regler om säkerhetsdatablad finns i artikel 31, bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) och ändringsförordningen till Reach, (EG) nr 453/2010. Bilaga II har omarbetats och från den 1 januari 2023 ska alla säkerhetsdatablad som tillhandahålls från detta datum följa det nya formatet.

Omarbetningen är en följd av olika regeländringar och det har också gjorts ett antal förtydliganden. Några exempel på ändringar i bilaga II:

  • Information om nanoformer av ämnet ska anges i flera avsnitt i säkerhetsdatabladet. I bladet ska det också framgå hur nanoformena ska hanteras på ett säkert sätt.

  • Nya krav i avsnitt i avsnitt 9 för fysikaliska och kemiska egenskaper. Detta är en följd av ändringar i GHS som är det globala harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier.

  • Nya krav på UFI-kod för vissa blandningar finns i CLP-förordningen. I den omarbetade versionen av bilaga II till Reach–förordningen framgår att UFI-koden ska anges i avsnitt 1.1 i tillämpliga fall. Det är i allmänhet inte obligatoriskt att inkludera UFI-koden i säkerhetsdatabladet, men det kan göras frivilligt.

  • Nya krav på information om hormonstörande egenskaper i avsnitt 11 och 12.

  • Ändringar i avsnitt 3 som handlar om att ange särskilda koncentrationsgränser, multiplikationsfaktorer och uppskattade toxiciteter som fastställts i enlighet med CLP-förordningen. Detta gäller dock endast om uppgifterna är tillgängliga.

Reglerna om klassificering och märkning finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen). I säkerhetsdatablad ska bland annat information om klassificering och märkning anges. I vissa fall ska säkerhetsdatablad tillhandahållas på begäran enligt särskilda krav enligt CLP-förordningen. Det gäller exempelvis blandningar som inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som allergi- eller cancerframkallande, men som innehåller låga halter av sådana ämnen.

Vilka produkter har säkerhetsdatablad?

Säkerhetsdatablad ska finnas för följande kemiska produkter:

  • Ämnen och blandningar som klassificeras som farliga (de kan vara brandfarliga, oxiderande, explosiva, hälso- eller miljöfarliga)

  • Blandningar som inte klassificeras som farliga men som innehåller minst 1 procent (0,2 procent för gaser) av ett hälso- eller miljöfarligt ämne)

  • Blandningar som inte klassificeras som farliga men som innehåller minst ett ämne som har ett så kallat yrkeshygieniskt gränsvärde för exponering på arbetsplatsen.

  • Andra exempel där det krävs säkerhetsdatablad är för ämnen som är långlivade, bioackumulerande, toxiska (PBT-ämnen) och för blandningar som inte klassificeras som farliga men som innehåller låga halter av allergiframkallande ämnen.

Vad måste ett säkerhetsdatablad innehålla?

Ett säkerhetsdatablad ska vara indelat i 16 avsnitt med obligatoriska rubriker och ordningsföljd. I vissa fall ska ett exponeringsscenario bifogas och som då kallas för ett utökat säkerhetsdatablad. I exponeringsscenariot lämnas bland annat information om lämpliga riskhanteringsåtgärder.

All information om produkten som en användare behöver för att minska riskerna ska finnas med i säkerhetsdatabladet. Det är viktigt att bladet ger en entydig bild av en produkts farlighet så att informationen inte är motsägelsefull. Det är också viktigt att informationen är anpassad och specifik för produkten. Du kan läsa mer på Kemikalieinspektionens hemsida.

1: Namnet på ämnet/blandningen och företaget

Dessa uppgifter anges tillsammans med relevanta användningsområden och vad produkten ska användas till exempelvis som rengöringsmedel, lösningsmedel eller färgämne. Dessutom ska applikationer beskrivas för vilka en produkt inte är lämplig.  

Namn och kontaktuppgifter till leverantören samt en kontakt för nödsituationer ska anges. För ämnen som omfattas av registreringsplikt ska även registreringsnumret finnas med.

2: Farliga egenskaper

I det här avsnittet ska det framgå vilken klassificering och en märkning en produkt ska ha enligt EU:s CLP-förordning. CLP står för engelskans "Classification, Labelling and Packaging" (klassificering, märkning och förpackning). Kemiska produkter ska vara klassificerade, märkta och förpackade enligt kraven i CLP-förordningen när de släpps ut på marknaden. Det är viktigt att uppgifterna om märkning i säkerhetsdatabladet stämmer överens med märkningen på förpackningen. Även farliga egenskaper som inte leder till klassificering till exempel brandrisk vid uppvärmning eller risk för damm.

3: Sammansättning/Information om beståndsdelar

Det här avsnittet identifierar beståndsdelarna och den kemiska sammansättningen i den produkt som anges på säkerhetsdatabladet. Informationen ska underlätta för användaren att förstå potentiella faror. Uppgifter som ska anges är de ingående ämnenas koncentrationer, klassificeringar och kemiska identiteter. För ämnen som omfattas av registreringsplikten enligt Reach-förordningen ska även registreringsnummer anges.

4: Åtgärder vid första hjälpen

Det här avsnittet ska ge information om hur man ger första hjälpen när någon utsatts för exponering eller råkar ut för en annan olycka som involverar produkten. Informationen ska spegla produktens farlighet och vara skriven så att även den som saknar medicinsk utbildning vid behov av omedelbar behandling förstår hur man ska ge första hjälpen. Nödvändiga första hjälpen-instruktioner ska ges för relevanta exponeringsvägar som inandning, hud- och ögonkontakt samt förtäring. Kortfattad information ska också ges om de viktigaste symptomen, både akuta och fördröjda, samt effekterna.

5: Brandbekämpningsåtgärder

I detta avsnitt beskrivs vad som krävs för att bekämpa en brand. Informationen ska beskriva både lämpliga och olämpliga släckmedel som dels kan sakna effekt, dels kan förvärra en situation genom att till exempel reagera med produkten. Krävs särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal ska detta anges. Kan särskilda faror orsakas av en produkt, till exempel risk för explosiva ång-luftblandningar, ska dessa beskrivas.

6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Här ska information ges om lämpliga åtgärder vid spill, läckage eller utsläpp. En beskrivning ska finnas av hur skadliga effekter på människor, egendom och miljö kan förhindras eller minimeras. I vissa fall kan hänvisning göras till avsnitten 8 och 13.

7: Hantering och lagring

Här ska det finnas rekommendationer om hur en produkt, eller kemisk blandning, ska hanteras och lagras på ett säkert sätt. Informationen ska stämma överens med produktens farliga egenskaper och avsedda användning. Exempel på rekommendationer är lämpliga åtgärder för att förebygga brand och bildande av aerosoler samt damm. Råd kan också ges om specifika krav för säker lagring som till exempel temperaturnivåer, ventilationssystemets kapacitet och explosionsskyddande åtgärder.

8: Begränsning av exponering/personligt skydd

Det här avsnittet ska innehålla information om den personliga skyddsutrustning som kan användas för att en arbetstagare ska kunna minimera exponeringen. Typ av ögonskydd, skyddskläder, handskmaterial och andningsskydd ska specificeras. Det ska också framgå i vilka situationer de bör användas. Även det hygieniska gränsvärdet för ämnet/blandningen ska anges. Mer information om detta finns i Arbetsmiljöverkets förskrifter; Hygienska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar.

9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Här ska relevanta fysikaliska och kemiska egenskaper för säker hantering, lagring och transport anges. Några exempel är flam- och kokpunkt, explosivitet, färg, viskositet, pH-värde och lukt. För starkt sura eller basiska ämnen och blandningar kan klassificeringen frätande vara aktuell.

10: Stabilitet och reaktivitet

I detta avsnitt anges en produkts stabilitet och risken för farliga reaktioner under vissa förhållanden samt vid utsläpp. Instruktioner ska också ges om hur sådana risker kan undvikas. En beskrivning ska ges om farliga nedbrytningsprodukter kan bildas och/eller om farliga reaktioner kan ske vid sönderfall. Även förhållanden och material som kan orsaka farliga reaktioner och därför bör undvikas ska anges. Det kan exempelvis vara temperatur, tryck, ljus, stötar, vatten, luft, syror, baser och oxidationsmedel.

11: Toxikologisk information

I detta avsnitt ska det ges en kortfattad men fullständig information av produktens toxikologiska effekter och data. Beskrivning av hälsoeffekter och symptom för alla relevanta exponeringsvägar ska anges.

12: Ekologisk information

I detta avsnitt sammanfattas de viktigaste egenskaperna hos en produkt som kan ge effekt på miljön. Relevanta data som exempelvis toxicitet, persistens, nedbrytbarhet och bioackumulering ska anges. Rekommendationer kan lämnas för åtgärder som förhindrar negativa miljöeffekter.

13: Avfallshantering

Här beskrivs lämpliga metoder för omhändertagande av ämnet/blandningen som ska kasseras. Detta gäller även för förorenade förpackningar, kontaminerat material och kontaminerade behållare. Det ska framgå om det är att beteckna som farligt avfall. Hänvisning ska göras till relevanta regler och lagar om avfallshantering.

14: Transportinformation

Där det är relevant anges här transportklassificeringen enligt gällande regler för varje transportslag: ADR (väg), RID (järnväg), IMDG (sjöfart) och ICAO/IATA (flyg). De viktigaste uppgifterna är UN-nummer, transportklass, farlighetsnummer enligt ADR/RID, transportbenämning och förpackningsgrupp. Eventuell klassificering som vattenförorenande (Marine Pollutant) enligt IMDG ska anges.

15: Gällande föreskrifter

Här anges om ett ämne/blandning omfattas av några särskilda bestämmelser. Det kan vara någon EU:s förordningar eller en nationell lagstiftning. Det ska också anges om leverantören gjort en kemikaliesäkerhetsbedömning av ämnet eller blandningen.

16: Annan information

Här kan ytterligare information lämnas som kan vara relevant för säker hantering av produkten.  Det kan gälla information om särskilda utbildningar och utbildningsbehov samt förklaringar av förkortningar, hänvisningar till litteratur och datakällor samt förteckningar över relevanta riskfraser, skyddsfraser, faroangivelser och skyddsangivelser.

Hur ska säkerhetsdatablad förvaras och uppdateras?

Det är inte preciserat i regelverken hur gamla säkerhetsdatablad får vara, men de bör ses över och uppdateras regelbundet. Enligt Reach-förordningen ska uppdatering av bladen göras så snart ny information som kan påverka riskhanteringsåtgärderna eller ny information om faror blir tillgänglig. Bladen ska också uppdateras när ett tillstånd har beviljats eller nekats eller när en begränsning har fastställts. Det är viktigt att spara säkerhetsdatablad i minst tio år då de kan behöva visas upp vid en eventuell inspektion.

Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske även har nytta av:

Laddar...
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00