10 råd för att förhindra brand i verkstad och industri.

Det är lättare att förebygga bränder än att släcka dem. I Sverige drabbas vi av cirka fyra industribränder varje dag, året om, med åtskilliga miljoner kronor i förlust till följd. Lagen om skydd mot olyckor innebär att alla ska arbeta för att förhindra att det börjar brinna och man måste ha rutiner för vad man ska göra om olyckan är framme.

Brandsäker verkstad och industri

För dig som arbetar med brandsäkerhet i organisationer, företag eller offentlig sektor är det viktigt att veta att lagen, som trädde i kraft den första januari 2004, lägger ett stort ansvar på den enskilde.

Du förväntas ta ansvar för hela brandskyddet, så när som på den del som handlar om kommunens räddningstjänstinsats. Det betyder att du måste göra allt du kan för att förhindra att det börjar brinna och du måste ha rutiner för vad du ska göra om olyckan väl är framme. Här har du listan på 10 råd för att förhindra brand i verkstad och industri:

1. Identifiera brandrisker.

För att en brand ska uppstå behövs syre, värme och bränsle. För en explosion krävs brännbart ämne, syre och antändningskälla. Identifiera var dessa risker finns i verksamheten?

2. Håll rent och snyggt.

Träspån, skräp och damm utgör en brandrisk om det blir liggande. Se till att hålla rent och snyggt och städa undan sopsäckar så att obehöriga inte kan komma åt dem. Skräp stående på en lastbrygga kan utgöra en risk om någon obehörig tänder eld på dem.

3. Undvik elbränder och kortslutning.

Se över elcentralen. Finns jordfelsbrytare? Är allt helt och intakt? Hur ser sladdar ut? Är de hela eller riskerar de kortslutning och brand? Byt ut allt trasigt och det som börjar bli till åren.

4.Underhåll av maskiner och utrustning.

Håll din utrustning och alla maskiner i gott skick. Till exempel kan en slö sågklinga mot hårt trä, som ek, få träet att självantända och ligga och pyra en lång stund innan någon märker det. Se till att alla maskiner har huvudströmbrytare. Utför extra översyn på utrustning som börjar bli till åren.

5. Säker förvaring av lack, lim, färg och andra brandfarliga varor.

Förvaring av brandfarliga vätskor vid arbetsplatsen bör ske så att spill och läckage förebyggs och gärna samlat i ett skåp byggt enligt den europeiska standarden, SS-EN 14470-1, för brandsäkra skåp. Dessa skåp är förmodligen de bästa när det gäller brandskyddet för brandfarliga vätskor i industriell miljö.

6. Säkra soptunnor.

Trasor indränkta i brandfarliga oljor så som till exempel linolja kan självantända i soptunnan. En säkerhetssoptunna förhindrar innehållet från att självantända och klarar även att släcka material som brinner. Detta tack vare självstängande lock och robust design. Förvara därför alltid indränkta trasor i brandsäker soptunna, så undviker du den risken.

7. Se över förvaringen av bränsle i verkstaden / industrin.

Enligt MSB bör bränsle och brandfarliga vätskor som förvaras i större mängd än 10 liter per arbetsplats förvaras i brandtekniskt avskilt utrymme som t.ex  brandklassade kemikalieskåp. Vid större mängder över 500 liter per företag rekommenderas ett större enskilt brandsäkrat utrymme såsom en brandklassad miljöcontainer. Förvaring av brandfarliga vätskor inomhus ska ske i utrymme som är ventilerade och brandtekniskt avskilt (SÄIFS 2000:2). Är vätskorna dessutom miljöfarliga ska de vara invallade med ett sekundärskydd för att förhindra miljöförstöring.

8. Ge gasflaskor en säker förvaring i arbetslokalen.

I arbetslokal får det endast finnas det antal gasflaskor som krävs för arbetets utförande. Kraftig uppvärmning av gasflaskor, så som vid en brand kan leda till att gasflaskan exploderar. För att undvika explosionsrisk finns gasskåp för lagring och förvaring. Dessa ska vara testade enligt standarden SS-EN 14470-2 med rekommenderat brandmotstånd EI90 för att ge brandkåren tillräckligt med tid för att få kontroll på branden. Övriga flaskor skall förvaras i gasförråd. Särskild hänsyn skall tas till samförvaring av brandfarliga gaser. Endast ett begränsat antal gasflaskor får samförvaras.

9. Undvik risken för gnistbildning och andra källor till antändning.

Använd säkerhetskannor med hög kemisk resistens som är skyddade mot självantändning tack vare ett integrerat flamskydd. En elektriskt ledande tratt undviker fritt fallande stråle vid fyllning av brandfarlig vätska vilket förhindrar statisk uppladdning. Jordningskoppling, jordningskabel och jordningstänger förhindrar gnistbildning. Sker arbete i en ex klassad zon finns ex-klassad utrustning så som fat, omrörare för fat, fatvärmare, IBC-värmare, fatlyftare, ficklampa, containerpump, fatpump, flödesmätare, fatkärra, lampa, ventilation, slangvinda och ex-klassad våtdammsugare.

10. Utbilda personalen i att se riskerna.

Det är inte särskilt komplicerat att arbeta med sitt brandskydd. Mycket är vanligt sunt förnuft men det gäller att vara medveten om brandriskerna, skaffa rutiner så att man regelbundet kontrollerar att brandskyddet fungerar och informerar personalen om vad som gäller. Det är också viktigt att företagsledningar engageras och är ute i verksamheten regelbundet och pratar med personalen kring brandskyddsfrågor för att skapa en riskmedvetenhet,

På DENIOS hjälper vi våra kunder genom rådgivning och utbildning i att se riskerna kring kemikaliehantering, miljöskydd och brandskydd på arbetsplatserna.

Vi ser över hela företag såväl som enskilda behov via telefon eller på plats med någon av våra säkerhetsrådgivare. Vår målsättning är att ni som kund ska känna trygghet i att en kontakt med oss ska resultera i en produkt/lösning som:


- Uppfyller gällande krav på ett effektivt sätt, i dag och i framtiden

- Håller under många år
- Förenklar hanteringen av kemikalier
- Skyddar människa
- Skyddar miljö

Vår kunskap - Er säkerhet!