Ex-klassad utrustning

Ökad säkerhet vid hantering av brandfarliga vätskor i ex-zoner

Det behövs bara små mängder brandfarliga gaser eller vätskor för att en explosionsfarlig miljö ska uppstå. Lägg där till en mekaniskt alstrad gnista, värme eller statisk elektricitet och ett explosionsartat brandförlopp är ett faktum.

Det är verksamhetsutövaren som skall bedöma var riskområden för explosiv atmosfär kan uppkomma. Inom riskområden ställs krav på elektrisk och mekanisk utrustning samt arbetsmoment som kan utgöra tändkällor.

Med ex-klassad utrustning minskar du risker och ger ett avgörande bidrag till det dagliga explosionsskyddet på företaget och för medarbetarnas säkerhet.

I DENIOS Whitepaper finns det sammanfattat vilka krav och riktlinjer från MSB, SRVFS 2004:7. ATEX-direktiven samt AFS som gäller i ex-zoner.

Läs whitepaper


Produktutbud