Korrekt förvaring av miljöfarliga ämnen med uppsamlingskärl

förvaring med uppsamlingskärl

Praktiska tips vid val av uppsamlingskärl

En endaste droppe olja kan förorena upp till 1000 liter vatten. Att förorena vatten i Sverige är ett brott enligt miljöbalken.   

Men vad ska man göra för att förhindra det? I takt med att allt mer kemikalier används ökar osäkerheten kring hur de ska hanteras på ett så säkert sätt som möjligt, för att hålla människan och miljön helt skyddade.

I följande sektion berättar vi hur.


Vanliga frågor och svar? FAQ Uppsamlingskärl

Kärlen måste vara helt vätsketäta och tillverkade av ett material som står emot brand.

Det material vilket ett uppsamlingskärl är tillverkat av måste vara anpassat för de vätskor som ska lagras på det. För lagring av miljöfarliga och brandfarliga ämnen såsom oljor och lacker ska uppsamlingskärlen vara tillverkade av stål, förzinkat eller lackat. För förvaring av frätande kemikalier såsom syror eller baser ska uppsamlingskärl av rostfritt stål eller plast användas. Som riktmärke kan man använda tumregeln att materialet som förpackningen till vätskan levereras i även kan användas vid tillverkning av uppsamlingskärlet.

Uppsamlingskärl har utvecklats för att göra kemikalieanvändningen smidig och säker – beroende på användningsområde har de olika egenskaper.  Uppsamlingskärl med integrerade gaffelfickor är anpassade för truckhantering och idealiska för trucktransport i lokalerna. Dessutom ska man försäkra sig om att uppsamlingsvolymen är tillräckligt stor för lagrade varor. Att uppsamlingskärlet håller god kvalitet och är certifierat är viktigt för säkerheten. På DENIOS testas kärlets alla svetsfogar med ett red- white test för att säkerställa att de klarar en läcka innan de lämnar fabriken.

Förvaringsutrymmet måste vara anpassat, det betyder, att en permanent ventilation, ex- skydd och konstruerat brandskydd måste finnas.

Grundläggande får en höjd av 500 mm inte överstigas, eftersom brandfarliga gaser är tunga och en tillräcklig ventilation inte kan säkerställas vid högre höjder. Krävs en högre höjd på uppsamlingskärlet kan detta lösas genom att installera en teknisk ventilation.

För nödvändigt skydd vid lagenlig lagring gäller att uppsamlingskärlet rymmer 100% av volymen i den största behållaren, samt 10% av volymen i resterande behållare. I den mån lagring är tillåten i vattenskyddsområden skall hela den lagrade mängden kunna tas upp (100%)

  • Se till att kärlet har en ändamålsenlig användning.
  • Lägg in rutiner för skötsel och underhåll.
  • Håll uppsamlingskärlet rent från vatten och skräp.
  • Åtgärda skador på ytskyddet omedelbart för att undvika korrosion.
  • Gör en okulär besiktning (minst. 1x vecka).
  • Lyft bort gallret och gör en okulär besiktning av det vart annat år.

Och vad händer om...

Läs på ämnets säkerhetsdatablad och i tabellen “Samlagring av olika ämnen“ och se om ämnena kan förvaras tillsammans på ett säkert sätt.

Ha som rutin att besikta uppsamlingskärlet okulärt minst en gång i veckan. Finns det läckage avlägsna det genast med lämpliga absorbenter.

Välj en absorbent som motsvarar mängden och passar för ämnet som läckt ut. Absorbenter finns i varianterna OLJA, UNIVERSAL och KEMIKALIE. Med DENSORB Produktguide klickar du dig fram till ett passande absorptionsmedel.

Gör ett täthetstest genom att hälla vatten i kärlet och leta efter läckor.

De flesta av våra uppsamlingskärl är anpassade för att lyftas med truckgafflar och transporteras från punkt A till B. En del modeller är mobila uppsamlingskärl med hjul och handtag för smidig transport. Måste ett bottenkärl transporteras, kan det ställas på en pall. Se alltid till att uppsamlingskärlet inte är fyllt vid transport då det finns stor risk för läckage. Ska transporten gå över allmän väg och inte inne i lokaler måste lagstiftningen för farligt gods beaktas.

De kan användas för uppställning inomhus och utomhus men aldrig i EX-klassade zoner. Vid uppställning utomhus måste uppsamlingskärlen skyddas från nederbörd och skräp så som fallande löv.