förvaring med uppsamlingskärl

Uppsamlingskärl regler och krav

En endaste droppe olja kan förorena upp till 1000 liter vatten. Att förorena vatten i Sverige är ett brott enligt miljöbalken.
Men vad ska man göra för att förhindra det?
I takt med att allt mer kemikalier används ökar osäkerheten kring hur de ska hanteras på ett så säkert sätt som möjligt, för att hålla människan och miljön helt skyddade.
I följande sektion berättar vi hur.


Vanliga frågor och svar? FAQ Uppsamlingskärl

Vilka egenskaper måste ett uppsamlingskärl ha för förvaring av brandfarliga vätskor?

Kärlen måste vara helt vätsketäta och tillverkade av ett material som står emot brand.

Vilka ämnen kan förvaras på uppsamlingskärl av stål, rostfritt stål och vilka är lämpliga för uppsamlingskärl av plast?

Det material vilket ett uppsamlingskärl är tillverkat av måste vara anpassat för de vätskor som ska lagras på det. För lagring av miljöfarliga och brandfarliga ämnen såsom oljor och lacker ska uppsamlingskärlen vara tillverkade av stål, förzinkat eller lackat. För förvaring av frätande kemikalier såsom syror eller baser ska uppsamlingskärl av rostfritt stål eller plast användas. Som riktmärke kan man använda tumregeln att materialet som förpackningen till vätskan levereras i även kan användas vid tillverkning av uppsamlingskärlet.

Vad ska man tänka på - förutom det ämne som skall lagras - när man väljer ett uppsamlingskärl?

Uppsamlingskärlen måste - beroende på tillämpningen - kunna uppfylla olika krav och regler enligt miljöbalken. Att uppsamlingskärlet är integrerat med gaffeltruckar är idealiska för transport med gaffeltrucken i industrilokalerna. Dessutom uppmärksamma uppsamlingsvolymen. Uppsamlingskärlet ska alltid noggrant testas och certifieras. Svetsad stålkonstruktion med täthetskontroll enligt SS-EN ISO 3452-1.

Vad ska man tänka på vid för förvaring av brandfarliga vätskor?

Förvaringsutrymmet måste vara anpassat, det betyder, att en permanent ventilation, ex- skydd och konstruerat brandskydd måste finnas.

Hur högt får ett uppsamlingskärl, för lagring av brandfarliga ämnen, maximalt vara?

Grundläggande får en höjd av 500 mm inte överstigas, eftersom brandfarliga gaser är tunga och en tillräcklig ventilation inte kan säkerställas vid högre höjder. Krävs en högre höjd på uppsamlingskärlet kan detta lösas genom att installera en teknisk ventilation.

Hur stor uppsamlingsvolym behöver jag?

För nödvändigt skydd vid lagenlig lagring gäller att uppsamlingskärlet rymmer 100% av volymen i den största behållaren, samt 10% av volymen i resterande behållare. I den mån lagring är tillåten i vattenskyddsområden skall hela den lagrade mängden kunna tas upp (100%).

Uppsamlingskärl

Hur tar jag hand om uppsamlingskärlet och säkerställer en korrekt förvaring?

  • Se till att kärlet har en ändamålsenlig användning.
  • Lägg in rutiner för skötsel och underhåll.
  • Håll uppsamlingskärlet rent från vatten och skräp.
  • Åtgärda skador på ytskyddet omedelbart för att undvika korrosion.
  • Gör en okulär besiktning (minst. 1x vecka).
  • Lyft bort gallret och gör en okulär besiktning av det vart annat år.Och vad händer om...

... två olika ämnen förvaras på ett uppsamlingskärl?

Det är viktigt att kemikalier som förvaras tillsammans inte ger en kemisk reaktion om de blandas, exempelvis vid ett läckage i ett uppsamlingskärl. Läs på ämnets säkerhetsdatablad och i tabellen “Samförvaring av olika ämnen“ och se om ämnena kan förvaras tillsammans på ett säkert sätt.

... det har läckt ut ämnen i uppsamlingskärlet?
Ha som rutin att besikta uppsamlingskärlet okulärt minst en gång i veckan. Finns det läckage avlägsna det genast med lämpliga absorbenter.

... något gick fel och en läcka är ett faktum?
Välj en absorbent som motsvarar mängden och passar för ämnet som läckt ut. Absorbenter finns i varianterna OLJA, UNIVERSAL och KEMIKALIE. Med DENSORB Produktguide klickar du dig fram till ett passande absorptionsmedel.

... jag inte vet om mitt uppsamlingskärl fortfarande är intakt?
Gör ett täthetstest genom att hälla vatten i kärlet och leta efter läckor.

... jag behöver transportera mitt uppsamlingskärl?
De flesta av våra uppsamlingskärl är anpassade för att lyftas med truckgafflar och transporteras från punkt A till B. En del modeller är mobila uppsamlingskärl med hjul och handtag för smidig transport. Måste ett bottenkärl transporteras, kan det ställas på en pall. Se alltid till att uppsamlingskärlet inte är fyllt vid transport då det finns stor risk för läckage. Ska transporten gå över allmän väg och inte inne i lokaler måste lagstiftningen för farligt gods beaktas.

... jag inte vet vad jag behöver tänka på vid användandet av Uppsamlingskärl av plast?
De kan användas för uppställning inomhus och utomhus men aldrig i EX-klassade zoner. Vid uppställning utomhus måste uppsamlingskärlen skyddas från nederbörd och skräp så som fallande löv.

Köp uppsamlingskärl i shoppen

Läs mer på sidan köpguider och rådgivning


Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant. Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas.


Vi hjälper er gärna!

Behöver du personlig rådgivning? Kontakta oss och berätta vilka farliga kemikalier som ska lagras och hanteras på ditt företag. Så tar vi fram en lämplig lösning tillsammans!