Påkörningsskydd regler och krav

Guide för påkörningsskydd och avspärrningar

Varje år skadas nästan åttahundra människor i Sverige så pass mycket att de är borta från jobbet. Vanliga olyckor är när truckar kolliderar med människor, med andra truckar eller med inredning. En annan vanlig olyckssituation är när truckföraren får fallande last över sig.

Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön. Det innebär att arbetsgivaren ska skapa rutiner och regler för den egna arbetsplatsen och följa upp att verksamheten fungerar som den ska.

Vi på DENIOS hjälper dig att leva upp till kraven – utan att slå in all personal i bubbelplast. Påkörningsskydd och avspärrningar är det kloka och enkla sättet att undvika olyckor och skador på medarbetare och utrustning under den dagliga driften.

I denna guide har vi sammanfattat vilka regler och krav du ska förhålla dig till samt vilka risker du ska beakta för att uppnå en säker arbetsmiljö.Påkörningsskyddräcke avgränsar trucktrafiken från gående
Påkörningsskyddräcke avgränsar trucktrafiken från gående
Påkörningsskydd förhindrar olyckor och ger säker arbetsmiljö
Påkörningsskydd förhindrar olyckor och ger säker arbetsmiljö
Avspärrning för byggarbetsplats och riskområden
Avspärrning för byggarbetsplats och riskområden
Förebyggande arbete som minskar både olyckor och reparationskostnader
Förebyggande arbete som minskar både olyckor och reparationskostnader
Genom riskbedömning kan ohälsa och olycksfall förebyggas
Genom riskbedömning kan ohälsa och olycksfall förebyggas

Vilka regler och krav behöver du beakta?

I arbetsmiljölagen(AML) står det att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna.

 I Arbetsmiljöverkets författningssamling med beteckningen AFS 2006:4, under punkten A 3:2 finns kravet att ”Om påkörning kan medföra risker skall det finnas påkörningsskydd".

Som Chef har du ansvar över att:

  • Det ska finnas en kontinuitet i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Arbetsplatsen ska ha en fungerande organisation för arbetsmiljöfrågor.
  • Det ska finnas en dokumenterad arbetsmiljöpolicy, skyddsombud och skyddskommitté.
  • Skyddsronder, riskbedömningar och riskanalys ska genomföras.
Riskanalys_påkörningsskydd

Riskbedömning i 7 steg

Riskbedömningen är utgångspunkten och således även ditt primära beslutsunderlag för installation av påkörningsskydd och avspärrningar. Om du upptäcker risker för anställda under riskbedömningen, bör du snarast överväga påkörningsskydd och avspärrningar som en del av din handlingsplan. Viktigt: vidta åtgärder innan något händer!

Var börjar man?

Genom att börja med att kartlägga och bedöma riskerna skaffar du dig en uppfattning om vilka situationer på arbetsplatsen som medför skada. Att systematiskt och regelbundet arbeta igenom arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation. Med hjälp av en riskanalys i 7 steg (se bild till höger) kan du identifiera var påkörningsskydd och avspärrningar är nödvändiga för att undvika olyckstillbud.

Vems är ansvaret?

Arbetsmiljölagen är tydlig med att arbetsgivaren, det vill säga högsta chefen, har huvudansvar för arbetsmiljön. Lagen förtydligas både genom en förordning och föreskrifter för att göra tolkningen mer konkret. Har ansvaret delegerats nedåt åt exempelvis en förman, måste det finnas en tydlig, skriftlig delegation på uppgiften och att förmannen har både kompetens och befogenheter för att klara ansvaret. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att även enskilda medarbetare har ett ansvar. Om det till exempel finns en föreskrift om att man ska använda viss skyddsutrustning måste den föreskriften följas.

Skydd av trafikleder

Vanliga olyckor är kollisioner mellan truckar och människor, inredning eller andra truckar. De beror ofta på att truckföraren har skymd sikt, skrymmande last eller att hen tappar kontrollen över sin truck.

Genom att separera gående och andra oskyddade från trucktrafik med hjälp av tydligt markerade körfält eller truckgångar samt att åtgärda platser i lokalen som har skymd sikt minskar riskerna och antalet olyckstillbud minskas.

Separerad trucktrafik

Tre råd som ökar säkerheten på arbetsplatsen:

Besikta regelbundet

Trafikvägar och säkerhetsanordningar ska besiktas regelbundet så att de fungerar korrekt och om nödvändigt repareras, beroende på typ och de risker som finns. Även här är besiktningens art, omfattning och tidsintervall baserade på resultatet av riskbedömningen.

Instruktioner till anställda

Personalen måste instrueras om företagets trafikregler och hur användningen av trafiklederna ska ske.
Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna.

Håll trafiklederna tydliga och fria

Tydliga markeringar av avspärrningar, gångstråk och trafikleder samt utrymningsvägar är A och O för en säker arbetsmiljö.

Ordning och reda, var sak på sin plats.

 

 

Skydd av hyllställ och pelarstolpar.

Skydd av hyllställ och pelarstolpar.

En vanlig olyckssituation är när truckföraren får fallande last över sig. Antalet olyckor med skadade hyllställ och pelarstolpar medför också stora kostnader för företagen varje år.

I Arbetsmiljöverkets författningssamling med beteckningen AFS 2006:4, under punkten A 3:2 finns kraven för Pallställ och andra lagerställ:

•    Ett lagerställ som är avsett för varierande laster skall, på väl synlig plats, vara beständigt märkt med maxlast per sektion och maxlast per bärplan.
•    Om påkörning kan medföra risker skall det finnas påkörningsskydd.
•    Ett pallställ skall vara förankrat om det finns risk för instabilitet.
•    Ett pallställ skall vara försett med skydd som förhindrar att pallar skjuts genom stället (s.k. genomskjutningsskydd), om det inte är uppenbart onödigt.

Om manuell truckkörning förekommer i den lokal där pallställen är placerade ska pallställen alltså vara försedda med stolpskydd och gavelskydd enligt Arbetsmiljöverkets regler om säkerhet för pallställ.

Särskilda krav vid förvaring av kemikalier 

Finns kemikalier uppställda i produktionslokalen bör dessa förses med påkörningsskydd om risk för påkörning finns. Påkörningsskydd är extra viktigt om flytande kemikalier förvaras och om förpackningen är sårbar.

Hur ska jag tänka för att få en säker kemikalielagring?

Påkörning av tankar, containrar m.m kan leda till utsläpp. Plats ska därför alltid väljas så att risken för påkörning minimeras. Detta gäller oavsett vilken mängd kemikalier som lagras eller om lagringen endast är tillfällig. Där det finns risk för påkörning, t ex. passerande trafik av lastbilar, truckar, personbilar m.m ska påkörningsskydd alltid anordnas. Även fat och ibc som står i en invallning kan behövas förses med påkörningsskydd om det finns risk att behållarna kan skadas vid en påkörning. Vid utformning av ett påkörningsskydd ska hänsyn tas till såväl den löpande verksamheten som framkomlighet vid sanerings- och räddningsinsatser.

Särskilda färger för märkning

Avspärrningsband kan användas för en mängd olika områden, allt från reparations- och byggarbeten till tävlingar och evenemang av olika slag. De vanligaste färgerna för användning är röd/vit eller svart/gul, men även röd/gul förekommer med viss utsträckning inom främst större byggföretag och kommunala enheter.

Ofta används de svart/gula för permanenta hinder och faror så som vid maskiner, lagerytor eller fallrisker medan de röd/vita används för tillfälliga hinder och faror som vid grävning, reparationsområden och dylikt.

 

 

avspärrningsband färg
  • Har du frågor eller funderingar?

  • Hör av dig till oss. Vi hjälper dig gärna!

  • Tel.036 – 39 56 60

Vilket påkörningsskydd passar bäst i vilken situation?

Innan du köper påkörningsskydd och avspärrningar ska du ställa dig följande frågor:

Vad ska skyddas? Vad ska det skydda emot? Var ska skyddet placeras?

 

1  Vad ska skyddas?

Det finns ett brett utbud av påkörningsskydd för olika typer av skyddsobjekt. Om du vill säkra längre sträckor eller arbetsområden behöver du en annan typ av skydd än för skydd av hyllor och skåp. Nedan beskrivs de vanligaste påkörningsskydden med respektive produktfördelar:2  Vad ska det skydda emot?

Enkel tumregel: Ju tyngre och snabbare smäll som kan uppstå desto starkare måste påkörningsskyddet vara. En liten transportkärra utvecklar trots allt betydligt mindre kraft vid en smäll än en gaffeltruck, bil eller lastbil. Det är därför viktigt att klargöra de potentiella farorna inom ramen för riskbedömningen och att välja ett lämpligt påkörningsskydd som skyddsåtgärd. Stabiliteten hos påkörningsskyddet beror inte bara på dimensionerna utan också på material och monteringen. Mer information finns nedan.

 

3  Var ska skyddet placeras?

Beroende på om påkörningsskyddet ska användas inomhus eller utomhus ställs olika krav på materialet. Vid kollision med påkörningsskyddet kan exempelvis rost uppstå vid användning av galvaniserade stålprodukter utomhus, vilket ytterligare skadar produkten. Därför bör du välja ett korrosionsbeständigt material för påkörningsskydd som används utomhus. Mer information finns nedan.


Vilket material ska du välja på ditt påkörningsskydd?

I DENIOS shop hittar du påkörningsskydd av stål och högkvalitativ plast. När du väljer material bör du fråga dig själv exakt vilka skyddsåtgärden som måste göras. Beroende på hur stor risk som finns kan helt olika materialegenskaper krävas här. I allmänhet, ju större diameter och tjockare materialet är desto större är påkörningsskyddets motstånd. Om du använder tunga och snabba maskiner i ditt företag bör du därför använda särskilt stabilt påkörningsskydd.

Vid utomhusbruk måste även väderförhållandena beaktas. Om det krävs ett särskilt robust påkörningsskydd, bör du välja en produkt tillverkad av varmförzinkat stål, vilket ger skydd mot rostskador. I motsats till detta är påkörningsskydden av plast helt korrosionsbeständigt - efter kollision med fordon finns det ingen anledning att frukta rostskador. Men galvaniserat stål är ofta det bättre valet för utomhusbruk på grund av de nackdelar som är förknippade med plastprodukter i kombination med deras dåliga UV-resistans. Framför allt erbjuder plast den stora fördelen när det gäller påkörningsskydd att de runda formerna och det elastiska materialet reducerar slagkraften och därigenom skyddar också den närliggande utrustningen alternativt fordonet som orsakar kollisionen.

Vilket material ska du välja på ditt påkörningsskydd?

Hur ska jag montera påkörningsskyddet?

Hur ska jag montera påkörningsskyddet?

När du har utvärderat vilket material som passar bäst på påkörningsskyddet för ditt skyddsobjekt enligt riskbedömningen är det dags för installation. 

Vid montering i golvet finns valet att gjuta in i betongen alternativt skruvning. Ingjutning i betong är mer tidskrävande samtidigt som påkörningsskyddet på detta vis får mest motståndskraft. Om du bestämmer dig för att skruva, bör du alltid försäkra dig om att du använder lämpliga skruvar och pluggar på underlaget. Var särskilt uppmärksam på att placera påkörningsskydden på ett tillräckligt avstånd från objektet som ska skyddas. Påkörningsskydd som ska fästas direkt på skyddsobjektet, till exempel kant- eller ytskyddsprofiler, som är självhäftande, magnetiska eller fästa vid plug-in-system kan i visa fall även skruvas beroende på produkten. Oavsett bör du även alltid beakta typ av installation vid planering av åtgärder enligt din riskbedömning.

  • Har du frågor eller funderingar?

  • Hör av dig till oss. Vi hjälper dig gärna!

  • Tel.036 – 39 56 60

När behövs avspärrningar?

Schakt och öppningar
All schakt måste spärras av med staket. Det gäller även öppningar i bjälklaget t.ex invid ventilationstrummor och trappor. Öppningar spärras av så att inte fallande föremål förekommer. När det gäller arbetsställningar är skyddsräcken på upp till 1,1 meters höjd att föredra.

Arbete med lyft och kran
När lyft och kranar ska användas se till att spärra av området kring på ett korrekt sätt för att förhindra fallande gods samt påkörningsolyckor.

Ordning och reda
På arbetsplatser ger god ordning och reda bra förutsättningar för att klara av den interna logistiken. Markera upp var utrustning och gods ska förvaras. Detta medför vanligtvis att onödiga risker som uppstår vid stökiga arbetsplatser tas bort, exempelvis snubbelrisk, brandrisk osv.

Markering av nivåskillnader och utrymningsvägar
Markera nivåskillnader så att ingen blir överraskad och snubblar. Markera upp transport och utrymningsvägar så de kan hållas fria från objekt. Byggmaterial, gods eller verktyg får ej blockera för transport och utrymning.

Skydd av tredje man
Finns det andra människor som rör sig kring arbetsplatsen, särskilt vid byggarbetsplatser, s.k tredje man gör du klokt i att satsa extra mycket på att göra tillvaron så säker som möjligt utanför arbetsplatsen eller bygget. Tät inhägnad, uppskyltning, låsta grindar, avspärrningar runt bygget samt uppställda fordon ökar tryggheten.


Vad skiljer de olika avspärrningssystemen?

Olika avspärrningssystem har olika fördelar. Nedan följer en översikt över tillgängliga produkter och information om deras egenskaper.


Relaterade produkter

I vårt utbud finns inte bara påkörningsskydd och avspärrningar. Vi erbjuder 10 000 produkter inom området arbetssäkerhet och miljöskydd.
Nedan finns ett axplock av exempelvis industrispeglar, koner, fartdämpare och golvmarkeringsband.


Läs mer på sidan köpguider och rådgivning>>

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.
Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas.


Vi hjälper dig gärna!

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till oss. Vi hjälper dig gärna!