Så planerar du en korrekt kemikalieförvaring

Guide – Kemikalieförvaring

9 tips för att planera en kemikalieförvaring på bästa sätt

Vilka regler måste du beakta? Vilka ämnen ska förvaras? Måste vissa temperaturer säkerställas? Vilka är driftsförhållandena? Erfarenheten har visat att många saker kan gå fel under planeringen, vilket kan orsaka extra kostnader och säkerhetsrisker. Här är några av de viktigaste frågorna som bör ställas när du planerar en kemikalieförvaring.


1  Vilka ämnen ska du förvara?

Beroende på ämnenas egenskaper och mängden farliga kemikalier som lagras finns föreskrifter för förvaring. När det gäller syror eller baser måste till exempel speciella PE-ilägg användas i uppsamlingskärlen. För brandfarliga ämnen måste brandskyddsföreskrifter också följas. Om det finns risk att en explosiv atmosfär bildas måste ATEX-direktivet 2014/34 / EU följas. Om olika ämnen ska förvaras tillsammans är det viktigt att undersöka om det finns risk för reaktioner.

Farosymbolerna ger vägledning om vilka kemikalier som förvaras.

2  Vilka risker har kemikalierna som ska förvaras?

Alla ämnen som medför risker ska ha ett säkerhetsdatablad och märkning på förpackningen. Där kan du hitta vägledning kring vilka hälso, miljö och brandrisker som finns vid hanteringen och hur du ska undvika risker vid samförvaring tillsammans med andra ämnen.


3  Vilka riktlinjer för förvaring finns i säkerhetsdatabladet?

I säkerhetsdatabladet avsnitt 7 – Hantering och lagring finns uppgifter om hur ämnet ska förvaras säkert. Dit hör t.ex. speciella krav på lagerlokaler och -behållare (inklusive uppsamlingsvolym och invallningsanordningar och ventilation), oförenliga material, lagringsförhållanden (temperatur/luft/fuktighet/ljus etc.), särskilda krav på elinstallationer och utrustning, samt åtgärder mot elektrostatisk uppladdning.


4  Vilka behållare ska förvaras och hur många??

Ett bra tips är att låta förpackningsstorleken på det lagrade godset bestämma vilken modell av miljöcontainer som ska användas. För kannor och dunkar passar särskilt miljöcontainrar "Walk in“ eller brandsäkra kemikalieskåp, beroende på antal. Vid Walk-in-system kan kunden välja antal hyllenheter resp. hyllmeter.

För större behållare såsom IBC och fat är kompakta miljöcontainrar eller miljöcontainrar med hyllsystem i lämpliga. DENIOS erbjuder kundanpassade miljöcontainrar för olika förvaring (på pall, direkt på galler, liggande fatlagring etc.).

En miljöcontainer för kemikalieförvaring

5  Hur lastas miljöcontainern med behållarna/pallarna?

En smidig och säker hantering av behållarna underlättar arbetsprocesserna. Vilken typ av lastning (manuell/fatkärra/gaffellyftvagn/gaffeltruck) avgör till exempel om containern ska vara anpassad till truckhantering eller om uppkörningsramp krävs.

Miljöcontainer MC-Vario

6  Ska avtappning eller omfyllning ske i miljöcontainern?

Vid avtappning eller omfyllning av farliga kemikalier ska extra skyddsanordningar installeras, särskilt när det gäller brandfarliga lagervaror. Tekniska skyddsåtgärder omfattar t.ex. tillbehör för teknisk ventilation för att upprätthålla föreskriven luftomsättning, frånluftsövervakning, brand- och ex-skyddsanordningar samt installation av en potentialutjämning för jordning.För bekväm hantering finns vederbörliga tillbehör, t.ex. avtappningsbockar, trappstegar och fatpumpar.

Smidig avtappning av fat.

Isolerad och uppvärmd RFP håller rätt temperatur på kemikalierna

7  Är tempereringen av containern viktig för förvaring av ämnena??

Vid förvaring av temperaturkänsliga ämnen bör tekniska tillbehör (värmesystem/klimatteknik) användas för att hålla ett visst temperaturintervall. Våra miljöcontainers har beroende på tillämpning en värmeisolering av ISO A- eller ISO B-material

Miljöcontainers med värmeisolering och uppvärmning används främst för frostfri förvaring av temperaturkänsliga ämnen. På begäran kan systemen utrustas med högre värmeeffekt, kylenheter eller luftkonditioneringssystem. Den beprövade designprincipen för de tekniska rumssystemen fortsätter också med den isolerade konstruktionen. Den stabila och svetsade stålramkonstruktionen täcks på alla sidor med specialpaneler. Olika isoleringsmaterial används för förvaring av miljöfarliga eller brandfarliga farliga ämnen (mineralull eller PUR-paneler).

8  Vill du lagra farliga kemikalier i ett vattenskyddsområde??

Vid kemikalieförvaring i ett vattenskyddsområde krävs särskilda tekniska och organisatoriska åtgärder. Vi upprättar med utgångspunkt från era underlag ett erbjudande som bland annat innehåller anpassande säkerhetstekniska tillbehör och servicetjänster för lagenlig drift av miljöcontainer.


9  Går det att lossa resp. ställa miljöcontainern på plats med lyftkran eller gaffeltruck vid leverans?

För att uppnå en säker och skadefri lossning måste lämpliga lyftdon tillhandahållas. Det måste också finnas tillräckligt utrymme för att en avlastning ska kunna ske säkert.DENIOS informerar i god tid om vilka förarbeten som ska utföras av kunden, till exempel förberedelse av fundamentet, så att idrifttagning kan ske på utsatt tid.

Avlastning av en miljöcontainer med truck
Vill du har mer information eller rådgivning?? Ring Magnus Karlsson på 036- 39 56 68 eller mejla mgK(snabelA)denios.se .