Bakgrunden till den nya GHS-förordningen

Under de senaste åren har olika system för märkning av kemikalier utvecklats i olika länder. Tidigare kunde därför samma ämne vara klassificerat på väldigt olika sätt, t.ex. som för koffein: Rent koffein betraktades som giftigt i Japan, som skadligt för hälsan i Australien och som ofarligt i Kina.

Det finns olika system inte enbart för lagring utan även för transport och arbetssäkerhet. Som en följd av den växande internationella handeln är det förståeligt att önskemålen om en enhetlig märkning har vuxit sig allt starkare.

FN reagerade på denna problematik redan 1992 vid konferensen i Rio de Janeiro och 2005 lanserades "Globally Harmonized System of Classification and Labelling" (GHS). Med denna förordning ändras märkningen av kemikalier som tidigare varierat mellan olika länder. I Europa har GHS implementerats genom CLP-direktivet. Denna globalt enhetliga märkning för hantering, lagring och transport av kemikalier blir obligatorisk för alla länder 2015-06-01.

Alla företag är skyldiga att, enligt GHS, märka kemikalier som lagras och används. Detta gäller bland annat ändringar i säkerhetsdatablad, på förpackningar samt av märkningen på arbetsplatsen.

För att underlätta övergången för dina kolleger och medarbetare samt för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt (det handlar trots allt om ämnen som potentiellt är mycket farliga), kan du använda dig av vår kostnadsfria GHS-poster och vår välkända DENIOS – handledning för farliga ämnen.


Vad är GHS?

GHS-symboler från DENIOS

GHS säkerställer en global (FN-omfattande) enhetlig märkning av kemiska produkter. Därför föreskriver CLP (Classification, Labelling and Packaging)- förordningen 1272/2008 en märkning enligt GHS (Globally Harmonized System).
Enhetliga, internationellt giltiga GHS-farosymboler införs, som ska användas av alla kemikalietillverkare och av alla som tar kemikalier i omlopp.


Vad är ett faropiktogram?

Faropiktogram är kemikaliesymbolerna i kommunikationen av fara enligt GHS-/CLP-förordningen. Nio olika piktogram används enskilt eller i kombination för markering av fara.


Från och med när gäller den nya GHS-förordningen?

Den nya GHS-förordningen gäller från 2015-06-01.

Tidigare gällde följande regler: Klassificeringen och märkningen av ämnen enligt EU-riktlinje 67/548/EEG upphörde 2010-12-01. Fram till 2015-06-01 är det tillåtet att märka blandningar enligt EU-riktlinje 1999/45/EU.

I 2 år till får dina varor vara märkta enligt de tidigare reglerna om det handlar om redan producerade lagerbestånd.


Hur ser de nya GHS-symbolerna ut?

GHS-symbolerna är röda/vita/svarta och ersätter de gamla svarta/orange EU-farosymbolerna.

Det finns nu 9 olika GHS-farosymboler (GHS01-GHS09) för farliga ämnen och ämnesblandningar. Var och en har ett särskilt piktogram, som indikerar den fara som ämnet medför.


Vilken betydelse har faroangivelser?

Faroangivelser är standardiserade textkomponenter och beskriver faror som kan uppstå till följd av ett ämne eller en blandning. En faroangivelse kodas i så kallade H-fraser.

Anmärkning: Vid övergången ersätter de nya H-fraserna de tidigare kemikalieklassifikationerna med R-fraser.

VIKTIGT! H-fraser ska alltid användas tillsammans med faropiktogrammen. Det är enbart med H-fraserna som du får fullständig information om hanteringen av det specifika farliga ämnet.


Får jag använda både "gammal" och "ny" märkning på en produkt?

Nej! Dubbla etiketter är aldrig tillåtna.

Fram till 2015-06-01 gäller uppgiften i säkerhetsdatabladet. Efter detta datum får enbart de nya kemikaliesymbolerna användas.


Hur ska en märkningsetikett se ut enligt den nya riktlinjen?

På märkningsetiketten måste följande uppgifter finnas med:

 • Leverantörens namn, adress och telefonnummer
 • Förpackningens mängd (om den inte anges på en annan plats på behållaren)
 • Ämnesnamn och indexnr eller CAS-nr
 • Faropiktogram
 • Signalord
 • Faroangivelser
 • Ev. säkerhetsanvisningar
 • Ev. annan, kompletterande information


Hur klassificeras kemikalierna i lagen?

Enligt REACH klassificeras följande kemikalier, ämnen och blandningar som farliga:

 1. Explosiva
 2. Brandfarliga
 3. Oxiderande
 4. Hälso- och miljöfarliga

Vad kräver lagen när det gäller klassificering och märkning av kemikalier?

En klassificering och märkning av kemikalier krävs enbart enligt GHS-/CLP-förordningen när det handlar om ämnen som tagits i omlopp efter iordningställande/överlämnande till tredje part.
För kemikalier som inte klassificerats och märkts av tillverkare/den som tagit dem i omlopp gäller följande: Företaget måste säkerställa att faronivån klassificeras och informera om de risker som ämnena/blandningarna medför.


Räcker ett enskilt faropiktogram för att bestämma relevant skyddsåtgärd?

Räcker det med att använda ett enskilt faropiktogram för att fastställa vilka skyddsåtgärder som krävs för att undvika fara?
NEJ! Det räcker inte med den information som piktogrammet ger för exakt information om faran.
Kopplingen mellan faropiktogrammet och faroangivelsen (H-fraser). Det är enbart kombinationen av faroangivelsen PLUS faropiktogrammet som gör det möjligt att välja rätt skyddsåtgärder.


Löper fristen för försäljning av blandningar också ut den 1 juni 2015?

Blandningar, som redan före 1 juni 2015 klassificerats, märkts och tagits i omlopp enligt preparatdirektiv 1999/45/EU, får enbart säljas till och med 1 juni 2017.

Läs mer på sidan köpguider och rådgivning


Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant. Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas.


Vi hjälper er gärna!

Behöver du personlig rådgivning? Kontakta oss och berätta vilka farliga kemikalier som ska lagras och hanteras på ditt företag. Så tar vi fram en lämplig lösning tillsammans!