Gasflaskor regler och krav

Gasflaskor regler och krav

För oss på DENIOS är säkerheten enormt viktig, inte bara för personalen som använder gasflaskor, utan även för räddningstjänsten som i händelse av brand utsätts för stora risker. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön. Det innebär att arbetsgivaren ska skapa rutiner och regler för den egna arbetsplatsen, även för nödsituationer där gasflaskor har utsatts för sådan påverkan att de riskerar att sprängas. Med arbetsgivare likställs den som hyr in arbetskraft.

Ett enda hanteringsfel av gasflaskor kan vara förödande och det är därför extremt viktigt att säkerheten följs kring hantering av gasflaskor.

Nedan har vi sammanställt 30 års samlande erfarenheter samt rådande lagar, för att du ska få kunskapen du behöver för att uppfylla en säker förvaring och hantering av gasflaskor och i vår webbshop kan du beställa produkter.MSBFS 2020:1 de viktigaste ändringarna

Nya föreskrifter om brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler  MSBFS 2020:1

Från 1 augusti 2020 gäller nya uppdaterade föreskrifter för hantering av brandfarlig gas och brandfarliga Aerosoler. För att hjälpa våra kunder har vi på DENIOS sammanfattat det som vi ser som de viktigaste ändringarna och de följer här:

 

1.    Föreskriften syfte

Syftet med föreskrifterna är detsamma som tidigare och handlar om att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

2.    Giltighet

De nya föreskrifterna MSBFS 2020:1 gäller med start 1:a augusti 2020.

3.    Fyra lagstiftningar har samlats i en och samma

För att samla alla gällande regelverk för hantering av brandfarlig gas, så har det som tidigare presenterats som fyra olika föreskrifter samlats i en och samma föreskrift.


MSBFS 2020:1

Föreskrifter gällande fram till 1a Augusti 2020:

 • SÄIFS 1990:2 - föreskrifter om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel
 • SÄIFS 1996:2 - föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen
 • SÄIFS 1998:7 - föreskrifter och allmänna råd om brandfarlig gas i lös behållare
 • SÄIFS 2000:4 - CISTERNER, GASKLOCKOR, BERGRUM OCH RÖRLEDNINGAR FÖR BRANDFARLIG GAS

Föreskrift gällande från 1 Augusti 2020:

 • MSBFS 2020:1

 

4.    Kompletteras med allmänna råd

Den nya lagen kompletteras med allmänna råd för att förenkla tolkning och tillämpning för räddningstjänsten och andra mottagare.                           

5.    Handböcker

MSB har också tagit fram två handböcker: en som riktar sig till butiker som säljer brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater, och en som rör yrkesmässig hantering av brandfarlig gas.
Handböckerna är enkla och tydliga att läsa och ger information kring vad som tidigare setts som praxis i daglig tillämpning vilket ger näringsidkare större möjlighet att göra rätt.
Innan handböckerna kom till var det mycket otydligheter och frågor kring tolkning av föreskrifterna, detta borde nu minska och är ett uppskattat tillägg.

6.    Förtydligade krav kring ventilation

Texten kring kravet på ventilation har ändrats och på många sätt förtydligats.
Det var tidigare svårt att göra uppskattning kring vad en ”explosivatmosfär” innebar vilket lett till att företag ofta behövt konsulthjälp för att utreda denna tolkning. Den nya benämningen är ”risk för läckage i mer än ringa grad” och innebär enkelt uttryckt att där det inte kan garanteras helt täta ledningar, kopplingar och behållare så ska utrymmet ventileras.

Ett utrymme där brandfarlig gas förvaras eller där det finns risk för

läckage i mer än ringa grad där det finns risk för explosiv atmosfär

grund av hantering av brandfarlig gas, ska vara tillräckligt ventilerat för

att motverka utbredning av en antändbar gasblandning.

• Ventilationens frånluft ska mynna ut på lämplig plats. Ventilationen ska

vara utformad så att frånluften inte kan komma in genom andra

öppningar i byggnader.

• Källare, kulvertar och andra utrymmen där naturlig ventilation inte kan

ge tillräckligt ventilationsflöde ska ha mekanisk ventilation.

Funktionaliteten hos en mekanisk ventilation ska löpande säkerställas.

 

 

Ventilation av brandfarlig gas enligt MSBFS 2020:1

7. Volymer och avstånd

När det gäller placering av lösa behållare i icke-publik verksamhet har säkerhetsavstånden ändrats samt att indelningen har fler steg.

Den reella effekten av förändringen blir när en näringsidkare har mer än 8000L, då regleras det inte och innebörden kan bli stora säkerhetsavstånd eller att mängden behöver minskas.

En jämförelse mellan SÄIFS 1998:7 och MSBFS 2020:1 presenteras nedan och även tabellerna från respektive föreskrifter ligger med som referens.

SÄIFS 1998:7   MSBFS 2020:1 
   0 till 60 L
60 till 1000 L  60 till 250L
 250 till 1200L
1000 till 4000 L 1200 till 4000 L
Över 4000L        4000 till 8000 L

Referens SÄIFS:1998:7 Utdrag från inaktuella föreskrifter för jämförelse.

SÄIFS:1998:7

Referens: MSBFS 2020:01 Tabell av aktuella föreskrifter:

Rekommenderar handbok från MSB

Med ovan information har vi belyst de viktigaste ändringarna i lagstiftningen. Besök gärna MSB för att läsa hela den nya lagstiftningen.  Vi vill även rekommendera MSB:s handböcker i ämnet.

För dig som hanterar brandfarlig gas för yrkesmässigt bruk vill vi särskilt rekommendera:

 • Tabell 1 och 2 på sidan 33
 • Samt de tydliga förklaringarna på sidan 34

Hela handboken för yrkesmässigt bruk kan du läsa här>>

Handboken om brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker finner du här>>


Vad du bör ta hänsyn till vid gaslagring?

Vid gaslagring bör du ta hänsyn till följande:

1. Det är användarens ansvar att känna till de egenskaper och säkerhetskrav som gäller för varje enskild gas.

2. Användaren ansvarar för att hanteringen sker på ett säkert sätt och den som inte uppfyller säkerhetskraven och orsakar en olycka riskerar att ställas till svars.

3. Obehörig användning skall förhindras genom placering antingen i brandförråd, inhägnat eller under låsbart väderskydd.

4. I arbetslokal får det endast finnas det antal gasflaskor som krävs för arbetets utförande. Övriga flaskor skall förvaras i gasförråd.

5. Gasflaskor får inte placeras så att brand och explosionsrisken ökar genom närhet till andra gasflaskor, till brandfarliga vätskor eller till annat brännbart material i farlig mängd.

6. För yrkesmässig förvaring av brandfarlig gas krävs tillstånd. Från 2010 är det kommunen själv som avgör vem som beviljar tillstånd, för minst 75% av landets kommuner är det Räddningstjänsten. Detta gäller i volymer mer än:

·             250 liter inomhus

·             1000 liter utomhus

7. Varningsskylt och förbudsskyltar för gasflaskor skall finnas uppsatt utanför dörr till lokal där gasflaskor är lagrade.

8. Särskild hänsyn skall tas till samförvaring av brandfarliga gaser. Begränsat antal gasflaskor får samförvaras.

9. Gasflaskorna skall skyddas mot påkörning och annan farlig mekanisk påverkan.


Undvik risken för brand vid gashantering

Brand är den största risken när gasutrustning används vid svetsning, skärning eller lödning. Brand kan lätt uppstå på en arbetsplats som är dåligt avskild och där det finns för mycket brännbart damm och skräp, kanske med förhöjd syrgashalt samtidigt som en antändningskälla finns. En hög arbetsbelastning eller felaktig utrustning kan vara andra orsaker till brand. Genom okunnighet och slarv kan det dessutom hända att utrustningens inbyggda säkerhetssystem sätts ur spel.

Att skydda gasflaskorna mot kraftig temperaturväxling är väldigt viktigt, annars kan det i värsta fall leda till gasreaktion med förskräckliga följder som konsekvens. Dessvärre är vi vana att se svarta rubriker i tidningarna, såsom Gasflaskor gjorde industribrand svårsläckt och Explosionsrisk vid industribrand, där polisen varit tvugna att spärra av stora områden för att skydda omgivningen p.g.a. gasflaskornas explosionsrisk.

Gashantering och förvaring medför många risker - men med rätt kunskap kan riskerna minimeras effektivt. Människor som arbetar med gaser i den dagliga verksamheten bör därför vara medvetna om de olika riskkällorna.

Gaser finns med olika egenskaper bland annat:

•    Brandfarliga gaser som utgör en explosionsrisk.
•    Oxiderande gaser som inte i sig själv är brandfarliga, men främjar förbränning av andra ämnen.
•    Det finns även skadliga, farliga, giftiga och frätande gaser, vilket medför hälsorisker för alla anställda. Dessutom minskar gaser (alla utom syre själv) syrehalten i begränsade utrymmen och kan äventyra personer som är närvarande vid brist på syre.

Med DENIOS brandklassade gasskåp kan du lagra gasflaskor säkert, direkt på arbetsplatsen. Gasskåpen är certifierade enligt SS-EN 14470-2 med 30 alternativt 90 minuters motståndskraft mot brand.

OBS! Det är alltid viktigt att bedöma riskerna för gaserna beroende på dess egenskap.

Vilka risker finns med gashantering?

Vilka regler och krav behöver du beakta?

AFS 2017:3

Viktiga lagar och föreskrifter om förvaring och hantering av gasflaskor finns i Arbetsmiljöverkets föreskriver om användning och kontroll av trycksatta anordningar AFS 2017:3 (Den 1 december 2017 ersattes AFS 2001:4 med den nya föreskriften AFS 2017:3).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3):

 • Arbetsgivaren ansvarar för att dessa föreskrifter följs. Med arbetsgivare likställs den som hyr in arbetskraft.
 • Vid bedömningen bör arbetsgivaren beakta på vilket sätt gasflaskorna skyddas mot sådan onormal uppvärmning som kan ge upphov till utsläpp av gas. Exempel på "annat utrymme" är förvaring i väderskydd, under presenning och i en särskilt inredd servicebil.
 • Varningsskylt ska finnas uppsatt på eller i anslutning till dörren eller entrén till den lokal, annat utrymme, område eller inhägnad där sådana anordningar förvaras. Inne i lokalen, utrymmet, området eller inhägnaden ska det finnas ytterligare en varningsskylt vid anordningarnas uppställningsplats om anordningarna inte är väl synliga.
 • En gasflaska får bara vara trycksatt om den är placerad så att den skyddas från att oavsiktligt tippas omkull. Skyddet får inte hindra att gasflaskan går att avlägsna vid brand. I lokaler eller andra utrymmen där arbete utförs får endast finnas det antal trycksatta gasflaskor som behövs för arbetets utförande.
 • Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för sådana nödsituationer där gasflaskor, som innehåller en gas som klassificerats som instabil enligt förordning (EG) nr1272/2008, har utsatts för sådan påverkan att de riskerar att sprängas.

Vid användning av gasflaskor, bärbara brandsläckare och flaskor för andningsapparatur, så gäller följande vid förvaring:

 • Gasflaskor och flaskor för andningsapparatur som är trycksatta ska förvaras utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. För att bedöma om utrymmen är ”väl ventilerade” bör arbetsgivaren ta hänsyn till gasflaskornas innehåll så att riskerna vid eventuellt utläckande gas minimeras.

MSBFS 2020:1

DENIOS skåp för gasförvaring uppfyller MSBFS 2020:1 föreskrifter och allmänna råd om brandfarliga gas i lösa behållare, t.ex. i publika lokaler- skolor, restauranger mm.

SS-EN 14470-2

Den europeiska harmoniseringen för brandsäkra skåp gäller nu även för gasflaskor. EU-normen SS-EN 14470-2 publicerades 2006-07-21. Brandklassade gasskåp är tillverkade för att förvara gasflaskor. Skåpen används företrädesvis i affärer som saluför dessa varor men även i laboratorier och andra utrymmen som i verkstäder och andra industrier.

Alla DENIOS skåp är konstruktionstestade enligt SS-EN 14470-2 vid uppställning av tryckgasbehållare med brandfarliga, giftiga och mycket giftiga gaser vara försedd med en riskfri teknisk ventilation som leder frånluften utomhus.

Varje typ och storlek på skåp ska genomgå ett brandkammartest. Testerna får endast utföras av godkänd materialprovningsanstalt. SS-EN 14470-2 kräver även en konformitetsförklaring och att ett intyg medföljer säkerhetsskåpet

Ventilation enligt SS-EN 14470-2

Denna nya norm innehåller även tydliga krav på en teknisk ventilation. För giftiga gaser kräver luftväxling upp till 120 gånger.


Riskbedömning av gaser

Det första steget är att identifiera de farliga egenskaperna hos de gaser som är viktiga för riskbedömningen, som används i din anläggning. Börja med att ta fram säkerhetsdatabladet (kallas även SDB eller MSDS), Avsnitt 7: Hantering och lagring, där finns riktlinjer och rekommendationer kring hur ämnet ska förvaras. Sedan den 1 juli 2006 ska gasflaskorna förses med motsvarande märkning enligt Europastandarden EN 1089-3, gäller även som svensk standard.

Ytterligare hjälp kan också tillhandahållas av själva gasflaskans färg. Färgkodning är endast som ett hjälpmedel och är inte bindande! Dessutom måste andra faktorer beaktas under riskbedömningen, eftersom hanteringen av gaser och gasflaskor också kan påverkas av följande faktorer:

 • Explosionsgränser (UEL/LEL kan flyttas vid ökad temperatur/tryck)

 • Temperatur (kan leda till tryckökning i komprimerad gastank)

 • Kemiska egenskaper (t.ex. instabilitet)

 • Självantändande (ökad risk för brand / explosion)

 • Korrosion (t.ex. Svaveldioxid, kan attackera behållare)

 • Giftiga Gaser (t.ex. Klor)

 • Kvävning

 • Gaser tyngre än "luft" (kan samlas nära marken)

 • Polymerisation

Det bör noteras att riskerna i samband med hanteringen av gaser är så varierade att endast några av effekterna kan anges här. En detaljerad analys av gasens faror måste göras från fall till fall.

När riskerna har analyserats och utvärderats måste hanteringen övervägas. Detta inkluderar bl.a. intern transport och bearbetning/hantering av de anställda. Följande situationer beskriver specifika faror som exempel:

 • Oavsiktlig utlösning (t.ex. läckande anslutningar till ventiler)

 • Blandning av gaser (t.ex. vid svetsning med acetylen/syre)

 • Extern effekt på tryckgasbehållare (t.ex. faller över)

 • Felaktigt underhåll (t.ex. tryckregulatorn på ventilen är defekt)

 • Avvikelse från det föreskrivna syftet

Viktigt: Det är inte möjligt att skapa en "standard riskbedömning" för alla gaser. Varje gas måste övervägas individuellt och utvärderas enligt de risker som utgår från den.
En riskanalys kan ge ytterligare stöd här. Vid riskbedömningen för gaser bör dessutom teknikerna, användarna eller operatörerna inkluderas i rapporten.


Faroklassen "gas under tryck"

Slipp sanktionsavgifter med rätt skyltning. Trots att det finns regler för placering och skyltning av gasflaskor händer det att räddningspersonal under pågående eller efter avslutad insats hittar gasflaskor. Att gasflaskor är ordentligt skyltade är av oerhörd vikt för säkerheten, inte bara för den egna personalen utan även för räddningstjänsten som utsätts för stora risker vid händelse av brand.

CLP-förordningen innehåller en ny faroklass kallad "gas under tryck". Den gäller för gaser med ett övertryck på minst 200 kPa (2 bar). En i övrigt ofarlig gas, t.ex. luft, med 200 kPa övertryck klassificeras som en farlig kemisk produkt enligt CLP.

Rörledningar med gas under tryck ska därför märkas enligt 20 §, AFS 2014:43. Faropiktogram GHS04, se bild, ska användas i märkningen. Piktogrammet är enligt CLP-förordningen, frivilligt om vissa andra faropiktogram används, t.ex. för brandfarligt.

Det kan även bli dyrt att strunta i arbetsmiljön – arbetsgivare kan få en sanktionsavgifter upp mot 1 miljon kronor om arbetsmiljöregler bryts. Öka säkerhetstänkandet hos dem som hanterar gasen genom att använda GHS-symboler.

Beställ GHS-symbolerna här

Faroklassen ”gas under tryck”

Märkning av gasflaskor

Oavsett om det är märkning inför riskbedömningen eller före användning är det extremt viktigt för användaren att veta exakt vad som finns i gasflaskorna.

Enligt lag krävs att varje enskild gasflaska har en etikett som identifierar dess innehåll och ger grundläggande säkerhetsinformation om faran/risken med gasen. Märkningen av gasflaskor har reglerats av EN 1089 sedan år 1997. Detta anger bland annat en enhetlig färgning (EN 1089-3), som utgör ytterligare information om egenskaperna hos de gaser som finns (Europastandarden EN 1089-3, gäller även som svensk standard).

Märkning av gasflaskor

Hur kan gasflaskor lagras säkert?

Vid förvaring av gasflaskor finns skillnad mellan lagring inomhus och utomhus. Beroende på lagringsplatsen måste särskilda säkerhetsbestämmelser följas.

Gasflaskor kan vara en betydande fara om de inte lagras på rätt sätt - till exempel på grund av okontrollerat gasavbrott, som följd av skada på gasflaska, ventil och gasledning vilket kan medföra betydande risk.

Vid korrekt lagring av gasflaskor blir dem skyddade mot exempelvis: kraftig temperaturväxling, brand, korrosion, fysisk skada och obehörig åtkomst.

Gasflaskor ska skyddas mot kraftig temperaturväxling
Gasflaskor ska skyddas mot kraftig temperaturväxling
Gasflaskor får inte utsättas för lågor
Gasflaskor får inte utsättas för lågor
Gasflaskor måste lagras skyddade mot korrosion
Gasflaskor måste lagras skyddade mot korrosion
Skydda behållarna från fysisk skada
Skydda behållarna från fysisk skada
Tillträde förbjudet för obehöriga
Tillträde förbjudet för obehöriga

Köpa gascontainer? Läs dessa 10 tips först

 10 tips till dig som ska köpa gascontainer

Vid inköp av en gascontainer finns regler och krav att tänka på och ta hänsyn till. Överlag ska gascontainern skydda flaskorna mot kraftig temperaturväxling, lågor, korrosion, fysisk skada och hålla obehöriga borta men vad mer är viktigt att beakta? För att underlätta beslutsprocessen och ge dig en säker och lagenlig förvaring av gasflaskorna har vi listat 10 tips till dig som ska köpa gascontainer:

1. Säkerhetsdatablad och CAS nummer

Vilken karaktär har gaserna som ska förvaras? Brandfarliga gaser, oxiderande gaser, gaser under tryck, giftiga eller frätande? Börja med att ta fram säkerhetsdatabladet, där finns riktlinjer och rekommendationer kring hur gaserna ska förvaras

2. Förvaring inomhus eller utomhus

Vad passar verksamheten bäst, placering av gasförvaring inomhus eller utomhus? I arbetslokal får det endast finnas det antal gasflaskor som krävs för arbetets utförande, övriga flaskor skall förvaras i gasförråd. Oavsett inomhus eller utomhusförvaring är det viktigt att se till att gasflaskorna alltid står lodrätt och är säkrade. Gascontainrar som förvaras utomhus ska hållas låsta om de står placerade så att obehöriga kan komma åt dem.

3. Vilken mängd gasflaskor ska förvaras?

Hur stora eller små mängder ska du förvara? Fundera kring antal flaskor/totalt antal liter. Det är en fördel att tänka igenom hur behoven ser ut idag och överskådlig framtid.

Kom även ihåg att vid förvaring av gaser behövs ett tillstånd från kommunen. Det är kommunen själv som avgör vem som beviljar tillstånd, för minst 75% av landets kommuner är det Räddningstjänsten.

4. Säkerhetsavstånd vid förvaring av brandfarlig gas.

Hur ser säkerhetsavståndet till övriga byggnader ut? Vid förvaring av mindre mängder (upp till 60 liter) brandfarlig gas kan förvaring ske fritt och då krävs ett säkerhetsavstånd på 6 m till brandfarliga varor.

Vid större mängder ska förvaring inomhus alltid ske i brandavskiljande skåp. Utomhus kan förvaring ske utan brandavskiljning och med säkerhetsavstånd till byggnad, brandfarliga varor, lättantändligt material, mellan utrymningsvägar och till brandfarliga vätskor. Detta kan förkortas ner till 0 eller3 meter vid användning av brandavskiljande skåp och containers. En korrekt installerad brandklassad gascontainer anses som ett brandtekniskt avskilt utrymme och kan därmed användas för förvaring av större mängd brandfarlig gas vara även inomhus. Brandavskiljande skåp för gas ska alltid uppfylla standarden SS EN 14470-2.

5. Är samförvaring av gaserna tillåtet?

Funderar du på att förvara olika ämnen tillsammans är det viktigt att undersöka om det finns risk för reaktioner. Olika slag av brandfarliga eller explosiva varor får inte förvaras eller förpackas tillsammans eller med andra varor om risken för skador på liv, hälsa, miljö eller egendom, som kan uppkomma genom brand eller explosion, därigenom ökar i mer än ringa omfattning.11 § lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Det är inte tillåtet att förvara:
•    brandfarliga gaser och aerosoler tillsammans med brandfarlig vätska. Denna kombinationen kan leda till explosion vid brand.
•    brandfarliga gaser tillsammans med varor som är giftiga, frätande eller med oxiderande innehåll.

Du kan samförvara:
•    Aerosolbehållare tillsammans med brandfarlig gas eftersom de har liknande egenskaper.
•    brandfarliga gaser eller aerosolbehållare tillsammans med brandfarliga vätskor under vissa förhållanden. För att detta ska accepteras krävs att förpackningarna är fabriksförslutna, placerade i brandavskiljande skåp (så som SS-EN 14470-2 ) i utrymmen som är skyddade mot brand och där risken för att brand uppstår är liten (se avsnitt 3.2.4 i handboken Hantering av brandfarlig gas för yrkesmässigt bruk).

6. Vilken storlek har flaskorna som ska förvaras?

Denios förvaringslösningar är måttanpassade för att få en så optimerad förvaring av gasflaskor som möjligt. Detsamma gäller en s.k. blandad förvaring där en del förvarar stående flaskor och en del har hyllor för mindre flaskor.

Kommer flaskorna stå fritt uppställda eller på pall? Olika utförande på skåp och hyllor kan förenkla ordning och renhållning. Det är därför en fördel att tänka igenom hur behoven ser ut idag och kommande framtid.

7. Vilken ventilation krävs vid förvaringen av gaserna

Gasflaskor ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme som omfattar hela containern. Det måste finnas öppningar för tilluft och frånluft upptill respektive nedtill samtidigt som det måste finnas tillräckligt med fri yta för luften att cirkulera på. Det är även viktigt att ventilationen är anpassad efter mängd och gas.

8. Förvaring av giftiga och hälsofarliga gaser

​När hälsofarliga gaser eller ångor kan avges från förpackningarna måste det finnas teknisk ventilation. Kontrollera regelbundet att behållarna inte läcker och utrusta containern med en gasdetektor/larm.

9. Lastning och lossning av gasflaskorna

En smidig och säker gashantering underlättar arbetsprocesserna, fundera därför kring hur lastning och lossning av gasflaskorna kan planeras på bästa sätt.Tänk på att lastning in och ut ur gascontainern måste kunna ske på ett säkert och smidigt sätt samt att förvaringen inne i containern garanterar att gasflaskorna står säkert. 

Fundera kring om lastning och lossning kommer att ske med gaffeltruck eller manuellt. Behövs ramp till containern eller ska den vara utan golv med möjlighet att ställa pall direkt på marken? Välj en gascontainer med dörrar anpassade efter hur lastning och lossning kommer att ske. Det är viktigt att skydda behållarna från fysisk skada; dra inte, rulla inte, låt inte glida eller falla.

10. Behövs en ATEX- klassad gascontainer?

Enligt EU direktiv ska produktions-, lager och distributionsanläggningar, där explosionsfarliga blandningar av brandfarliga gaser uppstår, delas in i zoner av användaren. Utrustning och skyddssystem måste då uppfylla kraven i ATEX- direktivet för att få användas i explosionsskyddade områden. Finns det behov av explosionsskydd finns ATEX-klassad gascontainer

DENIOS tillverkar gasskåp och containrar i många olika modeller och storlekar och väljer du Denios förvaring för gasflaskor kommer du att märka att de är genomtänkta in i minsta detalj.

 • Har du frågor eller funderingar?

 • Hör av dig till oss. Vi hjälper dig gärna!

 • Tel.036 – 39 56 60


Lagring av gasflaskor utomhus

Generellt är lagring av gasflaskor utomhus det bästa alternativet – eftersom det möjliggör en korrekt ventilation på ett naturligt sätt. Skyddsavståendet för intilliggande anläggningar som utgör risk för fara (t.ex. lager med brandfarliga ämnen), är minst 5 m. En skyddsvägg på 2 m av brandisolerat byggmaterial kan ersätta säkerhetsavståndet.

Gasskåp och gascontainer för utomhusinstallation erbjuder optimala förutsättningar för säker och lagenlig förvaring av gasflaskor. Välj bland olika utförande med ventilation eller ventiler i väggarna för naturlig ventilation. Tak ger ett tillräckligt väderskydd. Många av gasskåpen är dessutom utrustade med hållaranordningar eller säkerhetskedjor som effektivt hjälper till att förhindra att cylindrarna faller över. En annan fördel är att gasskåpen och gascontainerna vanligtvis är låsbara och uppfyller således kravet, skydd mot stöld och obehörig åtkomst.


Lagring av gasflaskor inomhus

Lagring inomhus avser lager i slutna rum eller rum med en öppen sida. Väggarna på angränsande byggnader och lagrets ytterväggar måste minst vara brandhämmande. Sörj för tillräcklig luftväxling (ventilationsyta minst 1 % av golvytan). I lagerrum får inga andra brännbara ämnen (t.ex. brandfarliga vätskor, trä, papper) lagras. (Undantag: Vid avgränsning med en skyddsvägg som är högre än 2 m.)

Brandklassade gasskåp för inomhusbruk

Brandklassade gasskåp för inomhusbruk

Då brinnande gas har en mycket hög temperatur krävs det att det finns en hög skyddsnivå på de brandklassade gasskåpen. DENIOS tillverkar brandklassade gasskåp som är cerifierade enligt SS EN 14470-2. Detta innebär att gasskåpen garanterar att hålla temperaturer under tillåtna värden och är därför lämpliga för inomhusinstallation.

Brandklassade gasskåp för inomhusbruk

Viktigt: Ta alltid hänsyn till din riskbedömning vid lagring av gasflaskor! Motsvarande säkerhetsåtgärder bör alltid samordnas och genomföras från fall till fall. Kom också ihåg att regelbundet instruera dina anställda om rätt gashantering och deras säkerhet.


Transport av gasflaskor

Checklista för säker transport av gasflaskor

För att hantera och transportera gasflaskor behövs säkra produkter. DENIOS utvecklar och tillverkar säkra produkter för hantering och förvaring av gasflaskor. Alla produkter har blivit godkända i tester och utmärker sig genom sin mångsidighet i den vardagliga arbetsprocessen. Vi hjälper dig att hantera gasflaskorna rätt och riktigt!

 • Kom ihåg att använda rätt PSU (t.ex. säkerhetsskor och skyddshandskar).
 • Gasflaskor ska förvaras i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.
 • Hantera gasflaskorna enligt god industrihygien och säkerhetsrutiner.
 • Skydda behållarna från fysisk skada; dra inte, rulla inte, låt inte glida eller falla.
 • Låt alltid leverantörens etiketter sitta kvar. De är avsedda att identifiera behållarens innehåll.
 • Transporteras gasflaskor i ett fordon krävs en brandsläckare (antal och storlek regleras enligt ADR).
 • När gasflaskor förflyttas även vid korta sträckor, använd lämplig utrustning såsom gasvagn, transportvagn, gasflaskvagn eller transportställ för gasflaskor till gaffeltruck.
 • Se till att gasflaskorna alltid står lodrätt och är säkrade.
 • Stäng alla ventiler när de inte används.
 • Lyft ej gasflaskan i ventilskyddet/skyddskåpan.
 • Flaskventiler ska hållas stängda och ventilskydd/skyddskåpor får inte vara lösa.
 • Gasflaskorna ska förflyttas lika försiktigt på arbetsplatsen som under transporten.
 • Förvara flaskan i väl ventilerat utrymme.
 • Ät inte, drick inte eller rök inte under gashanteringen.
 • Använd aldrig öppen låga eller elektriska värmesystem för att öka trycket i gasflaskan.
 • Skadade ventiler bör omedelbart rapporteras tillbaka till leverantören.
 • Stäng gasflaskans ventil efter varje användning även när den är tom och fortfarande ansluten till ett instrument.
 • Försök aldrig själv reparera eller modifiera ventiler eller tryckavlastningsanordningar.
 • Håll gasflaskans ventilöppningar rena och fria från smuts, speciellt olja och vatten.

Med rätt utrustning kan gasflaskorna hanteras både ergonomiskt och rätt och riktigt ur ett regelmässigt perspektiv.

I vårt sortiment hittar du olika transportlösningar


Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.
Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas.

Vi hjälper dig gärna!

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till oss. Vi hjälper dig gärna!