Säker hantering av fat med DENIOS

Vägledning till säker fathantering

När farliga kemikalier förvaras i fat kan felaktig hantering snabbt leda till miljö-, brand- och hälsorisker. Farorna är inte bara kopplade till fatets innehåll, utan också till hanteringen av faten. Genom att manuellt transportera och lyfta fat, utsätts medarbetare för stora fysiska belastningar.

Momenten i fathanteringen där ökade risker har identifierats är följande:

 • Förvaring
 • Avtappning 
 • Förflyttning

Lagstiftning

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga gällande att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Miljöbalken ger riktlinjer för produkter som vid läckage kan orsaka miljöförstöring eller hälsorisk. 

Undvik risker och skapa säkra arbetsförhållanden vid hanteringen av fat med kemikalier. I följande ”FAQ” ger vi på DENIOS praktiska tips för hantering och förvaring av farliga kemikalier på fat.

Bra tips för förvaring:
Se till att ha kemikalier och personskydd som används ofta lättillgängligt och nära arbetsplatsen. Genom att ha det du använder oftast inom räckhåll och i arbetshöjd, slipper du böja dig ner eller sträcka dig efter saker i onödan. Dessutom sparas mycket tid. Med brandklassade skåp, eller container, kan brandfarliga ämnen förvaras direkt i arbetslokalen utan fara för medarbetarna.Vilket fat är lämpligt för vilket innehåll?

För att välja fat av rätt material, plast eller stål, bör du läsa säkerhetsdatabladet (SDS) för ämnet som ska lagras. Där finns all relevant information om lagring och transport. DENIOS mediebeständighetslista ger ytterligare användbar information om lämpliga material för en mängd olika kemikalier:


Vilka regler och krav behöver jag följa vid förvaring av kemikalier på fat?

I Miljöbalkens allmänna hänsynsregler står: Man bör hela tiden sträva efter att förbättra förhållandena kring lagring av kemiska produkter för att minimera risken för utsläpp till miljön. Vid yrkesmässig verksamhet skall bästa möjliga teknik användas för att förebygga, hindra eller motverka olägenheter för människors hälsa eller miljö.

För placering av fat gäller:

 • Plats ska väljas där det innebär minst risk för människors hälsa och miljö.
 • Faten skall stå stadigt i ställ eller på pall, inte direkt på mark eller golv.
 • Påkörningsskydd skall alltid finnas om det föreligger risk för påkörning.
 • Faten skall alltid stå invallade eller ha ett sekundärt skydd.
 • Förvaras faten utomhus skall det finnas väderskydd i form av tak och vägg.
 • Faten skall förvaras oåtkomligt för obehöriga, med lås.
 

Utöver detta ska lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas för att eliminera eller minimera riskerna kring fathanteringen. I grund och botten gäller följande skyddsåtgärder:

 • Anpassning i utförandet av lager och lagerlokaler.
 • Välplanerad arbetsmiljö och säkra rutiner.
 • Tillgång till lämplig arbetsutrustning för aktiviteter som rör lagring av fat.
 • Begränsning av varaktighet och omfattning av exponeringen.
 • Lämpliga hygienåtgärder, särskilt regelbunden rengöring.
 • Undvik oavsiktliga utsläpp av kemikalier.
 • Tillhandahållande av säkerhetsanordningar.

 

 

 

Bra tips för förvaring:
Se till att ha kemikalier och personskydd som används ofta lättillgängligt och nära arbetsplatsen. Genom att ha det du använder oftast inom räckhåll och i arbetshöjd, slipper du böja dig ner eller sträcka dig efter saker i onödan. Dessutom sparas mycket tid. Med brandklassade skåp, eller container, kan brandfarliga ämnen förvaras direkt i arbetslokalen utan fara för medarbetarna.

 • Vill du veta mer?

 • Kostnadsfri rådgivning tel: 036-395660


Avtappning av fat - vilka regler och krav finns?

I tre enkla steg kommer du nedan att lära dig vilka säkerhetsåtgärder som bör vidtas före påfyllning och avtappning av fat:

 

1  Försiktighetsåtgärder och spillzon

Områden där fat hanteras, t.ex. avtappningsplatser, lossningsplatser eller där annan hantering sker med ökad risk för spill, ska ses som en s.k. spillzon. Spillzonen skall vara utformad så att eventuellt spill enkelt kan fångas upp och absorptionsmedel skall finnas lättillgängligt. Spillzonen skall vara så stor att spill normalt kan stoppas och samlas upp innan det rinner till omgivande mark, dagvattenbrunnar eller dyl. Spillzonen bör placeras avskilt från passager eller trafikerade utrymmen. Kom ihåg att märka ut eventuella brunnar så att de snabbt kan identifieras även vid snötäckt mark. På ställen där spill eller läckage kan förväntas, exempelvis vid pump, provtagningsställe, tappställe och avluftningsställe skall det finnas droppskydd eller spilluppsamlingskärl.

2  Åtgärder för att minska utsläpp av hälsofarliga ångor

Vidta åtgärder för att minska utsläppen av hälsofarliga ångor som släpps ut under arbetet. Se till att ventilationen är god. Installera skyddsventilation eller utsug vid behov. Placera faten så nära utsuget som möjligt.

 

3  Korrekt förberedelse och personlig skyddsutrustning

Vid arbete med kemiska produkter är det ofta nödvändigt att använda personlig skyddsutrustning. Vilken typ av utrustning som ska användas beror på kemikaliernas egenskaper och hur hanteringen skall gå till. I avsnitt 8 ("Begränsning av exponeringen/personligt skydd") i kemikaliens säkerhetsdatablad (SDB) skall det framgå vilken skyddsutrustning som leverantören rekommenderar. Arbetsgivaren skall, utan kostnad för arbetstagaren, tillhandahålla den personliga skyddsutrustning som krävs för arbetet. (AFS 2001:3 § 4) Arbetsgivaren skall innan den personliga skyddsutrustningen väljs, analysera och bedöma riskerna vid arbetet och vilka egenskaper utrustningen ska ha för att skydda mot dessa. (AFS 2001:3 § 5)

 • Använd lämplig Personlig skyddsutrustning (PSU) vid avtappning av fat.
 • Där arbete med hälsofarliga vätskor eller ämnen sker ska ögondusch samt nöddusch finnas lättillgängligt. DENIOS erbjuder ett brett utbud av godkända nödduschar och ögonspolning, enligt standarden SS-EN 15154.
 • Se till att alltid vara två personer närvarande när riskfyllda arbetsuppgifter ska utföras. Detta minskar riskerna avsevärt samtidigt som hjälp snabbare kan hämtas om en olycka inträffar.Hur kan man fylla ett fat säkert med manuella krafter?

Se till att följa tidigare nämnda skyddsåtgärder även här, läs SDB! För att förhindra läckage och spridning av kemikalier rekommenderas att absorbenter placeras ut runt fatet redan innan påfyllning. Använd en tratt som storleksmässigt är anpassad för både fatet, mängden kemikalier som ska tappas samt densiteten på ämnet. DENIOS erbjuder även 

&nbsp;och nivåindikatorer för att förhindra överfyllning.&nbsp; <br />

Vad bör jag beakta vid påfyllning och avtappning av fat?

Säkerställ att alla säkerhetsåtgärder och skyddsåtgärder följs (se ovan).

Är vätskan frätande, trögflytande eller kanske brandfarlig? Det är viktigt att välja utrustning avsedd och anpassad efter vätskans egenskaper. Läs igenom säkerhetsdatabladet (kallas också SDB el. MSDS) noggrant. Om felaktig utrustning används kan reaktioner så som värme, giftiga gaser, brand eller explosion uppstå.

Fatpump

Använd endast handpumpar och elektriska fatpumpar som är lämpliga för den vätskan som ska pumpas. För brandfarliga vätskor måste ex-klassad utrustning (pumpar, kopplingar, jordkablar etc.) användas. Läs listan med: 10 tips för val av fatpump.

Ta försiktigt bort pumpen eller tratten från fatet efter fyllning för att minimera utsläpp av farliga kemikalier och hudkontakt.

Brandfarlig vara

Vid öppen hantering av brandfarlig vara finns det särskilda skyddsåtgärder att ta hänsyn till. All hantering av brandfarliga varor innebär stora säkerhetsrisker om det sker på felaktigt sätt. I grund ska följande 3 saker undvikas:

 • Hög värme.
 • Elektrostatisk uppladdning.
 • Gnistor.

För att undvika att elektrostatisk uppladdning sker, ska följande punkter beaktas:

 • Undvik fritt fallande stråle.
 • Jorda ALLA ledande komponenter vid hantering av brandfarliga vätskor! 
 • Använd enbart produkter tillverkade av elektriskt ledande material. Ex. stål, kolinblandad plast mfl.

Anpassa storleken på tratten efter behållaren. Vid tappning av brandfarliga vätskor såsom bensin eller toluen är det viktigt att undvika en fritt fallande stråle. Förekomsten av en fritt fallande stråle orsakar statisk elektricitet med gnistor som riskerar antända brandfarlig gas/luft blandningar där brand blir ett faktum. En fattratt för brandfarlig vara tillsammans ett dopprör eliminerar riskerna.


Hur kan man fylla ett fat säkert med manuella krafter?

Se till att följa tidigare nämnda skyddsåtgärder även här, läs SDB! För att förhindra läckage och spridning av kemikalier rekommenderas att absorbenter placeras ut runt fatet redan innan påfyllning. Använd en tratt som storleksmässigt är anpassad för både fatet, mängden kemikalier som ska tappas samt densiteten på ämnet. DENIOS erbjuder även överfyllnadsskydd och nivåindikatorer för att förhindra överfyllning. 


Vad bör jag beakta vid påfyllning och avtappning av fat?

Säkerställ att alla säkerhetsåtgärder och skyddsåtgärder följs (se ovan).

Är vätskan frätande, trögflytande eller kanske brandfarlig? Det är viktigt att välja utrustning avsedd och anpassad efter vätskans egenskaper. Läs igenom säkerhetsdatabladet (kallas också SDB el. MSDS) noggrant. Om felaktig utrustning används kan reaktioner så som värme, giftiga gaser, brand eller explosion uppstå.

Fatpump

Använd endast handpumpar och elektriska fatpumpar som är lämpliga för den vätskan som ska pumpas. För brandfarliga vätskor måste ex-klassad utrustning (pumpar, kopplingar, jordkablar etc.) användas. Läs listan med: 10 tips för val av fatpump.

Ta försiktigt bort pumpen eller tratten från fatet efter fyllning för att minimera utsläpp av farliga kemikalier och hudkontakt.

Brandfarlig vara

Vid öppen hantering av brandfarlig vara finns det särskilda skyddsåtgärder att ta hänsyn till. All hantering av brandfarliga varor innebär stora säkerhetsrisker om det sker på felaktigt sätt. I grund ska följande 3 saker undvikas:

 • Hög värme.
 • Elektrostatisk uppladdning.
 • Gnistor.

För att undvika att elektrostatisk uppladdning sker, ska följande punkter beaktas:

 • Undvik fritt fallande stråle.
 • Jorda ALLA ledande komponenter vid hantering av brandfarliga vätskor! 
 • Använd enbart produkter tillverkade av elektriskt ledande material. Ex. stål, kolinblandad plast mfl.

Anpassa storleken på tratten efter behållaren. Vid tappning av brandfarliga vätskor såsom bensin eller toluen är det viktigt att undvika en fritt fallande stråle. Förekomsten av en fritt fallande stråle orsakar statisk elektricitet med gnistor som riskerar antända brandfarlig gas/luft blandningar där brand blir ett faktum. En fattratt för brandfarlig vara tillsammans ett dopprör eliminerar riskerna.


Blanda och mixa kemikalier - Vad är viktigt att tänka på?

Vid blandning av vätskor i fat bör de allmänna säkerhetsåtgärderna följas först (se ovan). Se till att blandare eller omrörare som används är lämpliga för behållarens innehåll.

Grundläggande faktorer som påverkar val av omrörare är:

 • Densitet.
 • PH-värde - är ämnet aggresivt eller basiskt.
 • Brandfarlig vara - då ska ATEX-godkänd omrörare väljas.

Förflyttning av fat - Vad ska jag tänka på?

Belastningsskador är en av de absolut vanligaste orsakerna till sjukskrivningar. Inom branscher och produktion, lagar och logistik utför personalen varje dag ett stort antal lyft. Skadorna är ofta en följd av tunga och felaktiga lyft samt böjningar och sträckningar på arbetsplatsen.

I arbetsmiljölagen (AML) finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Kunskap och säkra arbetsprocesser

Personalen behöver veta hur utrustningen ska användas och vilket lyfthjälpmedel som passar i olika situationer och för vilka behållare. Bristande kunskap kan leda till att utrustning som inte är anpassad för uppgiften används, till exempel lyfthjälpmedel med otillräcklig lyftkapacitet. Det är även mycket viktigt att medarbetaren varken är för trött eller stressad vid transport eller lyft av fat. Det gäller särskilt om arbetsuppgiften är ovanlig eller om det saknas klara arbetsrutiner.

CE-märkt arbetsutrustning

Anpassad arbetsutrustning som exempelvis fatlyft, gaffellyftvagn eller lyfthjälp och tillbehör, möjliggör lastning och lossning samt transporter av stora, tunga och skrymmande fat mellan lastbil och truck, vidare genom de olika nödvändiga arbetsprocesserna. Lyftanordningar och lyftredskap ska vara CE-märkta.

Hjälpmedel

Dessa inkluderar fatvagn, gasflaskvagn, transportvagn och andra enheter som används vid interna transporter. Dessa hjälpmedel måste vara utformade så att risker för ofta förekommande förslitningsskador och exempelvis ryggskador minskar.

Underhåll/besiktning

Det är viktigt att transport- och lyfthjälpmedel besiktas och underhålls så att slitage och fel upptäcks och åtgärdas tidigt. Sliten eller defekt utrustning ska inte användas. Om lyftredskap (krok, lyftögla, fatlyft) används, ska det vara i gott skick och anpassat till det som ska förflyttas. Skadad eller defekt utrustning ska kasseras. Lyftredskap och transporthjälpmedel som går sönder kan leda till mycket allvarliga olyckor och skador både på personer och material.

Fler tips för att undvika belastningsskador

Tunga föremål ska aldrig placeras högt upp eller långt ner. Ställ aldrig ifrån dig tunga dunkar eller kembehållare på golvet eftersom du eller någon annan kommer behöva göra ett påfrestande lyft för att flytta dem igen. De saker som väger mest eller som du använder oftast bör du förvara i maghöjd. Förvara helst ingenting under knähöjd eller över axelhöjd.


Utrustning för fathantering

Fasslifter und -transporter

För att lyfta och transportera fat på ett säkert sätt finns följande utrustning:

 • Fatkärra, fatrullare och fatvagn för transport av liggande och stående fat.
 • Fatlyft möjliggör lyft, transport och placering av fat på uppsamlingskärl, fathylla eller EUR-pall.
 • Lyftutrustning för truck underlättar transport av fat på längre sträckor samt vid lastning och lossning till och från lastbilar.
 • Lyfthjälpmedel för fat (ex. fatvändare, fatlyft, fatklämmor, fatgreppare, lyftkrok till gaffeltruck samt spännklo) ökar säkerheten och förenklar fathanteringen.

DENIOS produkter för transport och handhavande av fat uppfyller högsta säkerhet och är CE-märkta. Vi gör arbetslivet enklare och säkrare!

Zum Produktprogramm


Boka en kostnadsfri rådgivning

Behöver du personlig rådgivning gällande hantering och förvaring av kemikalier på fat? Boka en kostnadsfri rådgivning med oss så kommer vi ut till dig och ser över ditt behov. 

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant. Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas.