Desinfektionsmedel checklista för regler och krav

Desinfektionsmedel – Checklista för regler och krav

Den nuvarande Corona-krisen har ökat behovet av desinfektionsmedel. Skärpta hygien- och rengöringsrutiner för att förhindra smittspridningen har införts under kort tid, vilket lett till att stora mängder desinfektionsmedel förvaras i företagen. Samtidigt har flera tillverkare ökat produktionsvolymerna och en del företag har valt att starta tillverkning för eget bruk. Om nya kemikalier förs in i företaget, inköpskvantiteterna ökar eller om nya processer för regelbunden desinfektion av lokalerna inleds, finns det några viktiga punkter att tänka på.

Har du till exempel uppdaterat ditt kemikalieregister? Använd vår checklista för att kontrollera om du har beaktat alla föreskrifter. 

Uppfyll kraven för hantering av nya kemiska ämnen eller ökade mängder. Check

Samla information

Börjar med att skaffa dig en uppfattning om riskerna med de förekommande farliga kemiska ämnena så du förstår i vilka situationer de medför skada. Instruktioner för säker hantering är viktiga och tillverkaren är skyldig att förse dig med ett säkerhetsdatablad (SDB) med denna information på svenska. Om du inte har fått det, begär in ett sådant av leverantören. Tillverkar ni ämnen eller blandningar själva skall dessa alltid klassificeras, märkas och förpackas enligt CLP.

Uppdatera riskbedömningen

Vid hantering av ett kemiskt ämne skall en riskbedömning alltid utföras. Riskbedömningen skall hållas aktuell och uppdateras när omständigheter förändras t ex om nya kemikalier kommer till eller mängden ökar.
Påverkar de nya förhållandena fler arbetsmoment eller anställda? I sådana fall måste lämpliga skyddsåtgärder upprättas - till exempel säker förvaring av desinfektionsmedel.

Uppdatera kemikalieregistret
 
Enligt Arbetsmiljölagen är du skyldig att föra en lista över de farliga ämnen som används i företaget, med hänvisning till motsvarande säkerhetsdatablad. Registret ska svara på: Vart den finns? Hur mycket som används? Hur produkten ska användas? Om ett nytt farligt ämne införskaffas måste kemikalieregistret uppdateras. Även om nya arbetsområden tillkommer, där anställda kan utsättas för det farliga ämnet, måste detta uppdateras i registret.

Har du substituerat?

Substitutionsprincipen som beskrivs i Miljöbalkens 2 kapitel 4 § innebär att man så långt som möjligt ska undvika att sälja eller använda sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risk för människa eller miljö om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga. För desinfektionsmedel finns egentligen inga alternativ - ändå bör du formellt registrera substitutionskontrollen i din dokumentation.

 

Mängden brandfarlig vara. Kontrollera gränser.

Om hanteringen av brandfarliga vätskor överstiger 500 liter (inomhus, 100 liter gräns för förvaring i hemmet) ska tillstånd för verksamheten finnas. Tillstånd till hantering av brandfarlig vara söks hos den kommun i vilken verksamheten ska bedrivas.

Mängder upp till 10 liter per brandcell bör stå kvar i sin ytterförpackning, placeras långt ner på hyllor eller dylikt och får inte förvaras ihop med andra brännbara material eller direkt under oskyddat lysrör.

Mängder 10-50 liter per brandcell ska förvaras i separat ventilerat skåp som är skyltat. Skåpet ska ha ventilationsöppningar nertill och upptill

Mängder 50 liter eller mer per brandcell kräver ett separat låsbart ventilerat skåp med klassning motsvarande EI30.

Har du uppfyllt regler kring samförvaring?
 
När olika kemikalier ska förvaras tillsammans är det viktigt att undersöka om det finns risk för reaktioner. Kemikalier som kan reagera med varandra bör inte förvaras i samma invallning så att en utspilld kemikalie kan komma i kontakt med ämnen som medför en reaktionsrisk. Enligt SÄIFS 200:2 6.3.1 får inte brandfarliga vätskor förvaras med brandfarlig gas eller lättantändligt gods, vilket betyder att det är inte tillåtet att ha brandfarliga vätskor tillsammans med aerosoler.
Utbilda dina medarbetare

Se till att de anställda känner till riskerna för ämnena de hanterar. De måste veta hur de använder ämnena på ett säkert sätt och vilka åtgärder de ska vidta i nödsituationer. Den största risken vid användning av handsprit är antändning på grund av statisk elektricitet. Finns det barn i närheten är det viktigt att se till att desinficeringsmedel och handsprit förvaras oåtkomligt, både på grund av brandrisken och på grund av risk för förgiftning. Små barn får bara använda handsprit i närvaro av vuxna.
Märkning av behållare och förpackningar

Kemiska produkter som är brandfarliga ska vara korrekt märkta med faropiktogram på förpackningen. Desinfektionsmedel används ofta i stora behållare såsom IBC och fylls sedan i mindre behållare. Även dessa mindre behållare måste vara tydligt uppmärkta med farosymboler. Praktiskt tips: FALCON Säkerhetskannor levereras som standard med en flerspråkig säkerhetsdekal för innehållsmärkning med farosymboler enligt GHS.
Förvara tomma behållare korrekt

Observera att tomma desinfektionsbehållare innehåller explosiva luft-gasblandningar. Därför skall även tomma behållare betraktas ha samma risker som en fylld behållare med brandfarlig vara.

 

 


Förvaringslösningar för lagenlig förvaring av desinfektionsmedel


Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.
Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.


Vi hjälper dig gärna!

 

Behöver du rådgivning om säker hantering och förvaring av desinfektionsmedel och handsprit.

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till oss. Vi hjälper dig gärna!