DENIOS Akademien

Att hantera och samförvara kemikalier med olika karaktär innebär stora risker och vid läckage kan både gasutveckling såväl som ökad brandrisk uppstå. Detta ökar även risken för driftstopp och personskada.

På DENIOS Akademien anordnas varje år utbildningar och events för att sprida kunskapen kring riskerna med kemikalier. Med rätt kunskap får vi säkrare arbetsplatser för både människa och miljö.

Behöver ni kompetensutveckling på ert företag?

Statistik från SCB visar att användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier i Sverige ökar. Hela 22,5 miljoner ton kemikalier, klassade som hälso- eller miljöfarliga, användes av näringslivet i Sverige under 2017.

Det är tillverkningsindustrin som står för den största ökningen. Men även inom jordbruk, skogsbruk och fiske ökar användningen av kemikalier. Ökningen innebär risker som kräver att medarbetare som handhar kemikalierna har rätt kunskap och utrustning för att klara uppgiften säkert.

I en stor global koncern som DENIOS kan vi dra nytta av varandras erfarenheter och expertis både i stort som i smått. För dig som kund innebär det att ett samarbete med oss ger dig mer än 30 års samlade erfarenheter från ett flertal olika branscher.  I vårt utbildningsmaterial har vi samlat lagar, förordningar, samt kunskap och erfarenheter för att kunna belysa var riskerna finns och därigenom kunna förebygga olyckor. Kontakta oss om du eller ditt företag behöver kompetensutveckling inom området kemikaliska arbetsmiljörisker.

Kontakt utbildning