• DENSORB Miljövänligt granulat av naturfiber
  • DENSORB Utryckningssats i röd transportvagn
  • DENSORB Utryckningssats i transportbox
  • DENSORB Länsa
  • DENSORB granulat, oljeabsorbent Quick-Sorb,
  • DENSORB Granulat oljeabsorbent allväders
  • DENSORB AbsorbentarkPremium

Oljeabsorbent

Hur ska man agera vid en oljeolycka? Eller när miljöfarliga ämnen runnit ut? Då behöver du en kemikalie- eller oljeabsorbent, som tar upp den läckande vätskan på ett snabbt och säkert sätt. Utöver kunskaper om den läckande vätskan är det viktigt att snabbt ha kemikalie- eller oljeabsorbenten till hands. Den ska ha rätt form och vara anpassad till det aktuella användningsfallet.
Fördelar:

  • Snabb absorption av olja
  • Flera olika modeller för olika behov
  • Ett prisvärt alternativ till granulat
  • Utryckningssatser för akuta situationer

DENSORB kemikalie- och oljeabsorbent binder snabbt och pålitligt läckande kemikalier och oljor av olika typer. Ett brett produktprogram, som är anpassat till varje användningssituation garanterar maximal säkerhet och minimal förbrukning. DENSORB oljeabsorbent finns till exempel som mattor, rullar, kuddar, länsor, spärrar och absorptionsläns.
För att hitta rätt DENSORB kemikalie- och oljeabsorbent är därför följande kriterier av avgörande betydelse:

Vilken vätska/flytande kemikalie skall sugas upp?

DENISORB absorbenter finns, förutom som oljeabsorbent, även i de tre utförandena olja, universal och kemikalier.

DENSORB - OLJA

DENSORB-olja – för upptagning av oljor och andra kolvätebaserade vätskor. Dessa oljeabsorbenter har den speciella egenskapen att de tar upp olja och avvisar vatten. DENSORB oljeabsorbenter är därmed utomordentligt väl lämpade för att ta upp olja, som flyter på vatten. Oljeuppsugningskapaciteten reduceras inte av regnvatten vid användning utomhus. Därmed är DENSORB oljeabsorbenter avsevärt effektivare än konventionella oljeabsorbenter, som granulat.

DENSORB - UNIVERSAL

DENSORB-universal fungerar som oljeabsorbent, men även för kompromisslös upptagning av kylmedel, lösningsmedel, emulsioner och övriga ej aggressiva flytande kemikalier. Universal-absorbenterna är verkliga allround-hjälpmedel och användbara i alla företag där oljor eller andra farliga kemikalier lagras, omtappas, transporteras eller används i produktionsprocessen.

DENSORB - KEMIKALIE

DENSORB- kemikalie är en kemikalieabsorbent för säker upptagning av syror, baser och andra frätande kemikalier, som svavelsyra, salpetersyra, saltsyra eller natronlut. Med denna kemikalie absorbent är du säker vid en kemikalieolycka, även om tiden inte räcker till eller det inte är möjligt att entydigt identifiera den kemikalie, som ska tas upp.
DENSORB kompatibilitetslista ger en smidig överblick över vilka absorbenter, som är lämpliga för vilken vätska.

Hur ser behoven ut i ert företag?

Vare sig det är länsor, rullar, mattor, kuddar, oljespärrar, oljeskimmer, Mobil-utryckningssats eller Spill-Kit: Hos oss hittar du rätt lösning för dina behov.

Länsor

För att valla in läckande vätskor och förhindra en ytterligare spridning.

Kuddar

För att valla in och absorbera mängder vätska.

Mattor

Idealisk för absorbering av läckande vätska. Utomordentligt lämplig som preventiv åtgärd för att hålla produktion och arbetsplats säker och ren.

Rullar

Idealisk, om stora ytor, ska täckas på en gång.

Oljeskimmer

Skimmer används som oljeabsorbent för upptagning av olja och drivmedel i vattendrag, schakt, gatubrunnar och tankar, om dessa förorenats t.ex. vid oljeolyckor.

Oljespärrar

För oljeabsorbering och invallning av läckande olja på vattendrag, såsom vattendrag, åar, sjöar och hamnbassänger.

Nödfallsset/Spill-kits/Mobila set

Vare sig det är ett mobilt set i t.ex. utryckningsväska eller transportbox, väderbeständig akutväska eller nödspillskit för lastbilar och upp till stora mängder absorbenter i fat, transportvagn, rullcontainer eller depå: Den som vill vara förberedd med ett absorbent-nödspillskit hittar lämpliga kemikalie- och oljeabsorbenter för prevention bland de många DENSORB-kitten.

Tips gällande lagring och avfallshantering av oljeabsorbenter och andra sorbenter

Lagring

Kemikalie- och oljeabsorbenter ska skyddas mot kontinuerlig UV-strålning och lagras torrt. Temperaturen spelar knappast någon roll vid lagringen, eftersom smälttemperaturen ligger vid 170 °C. Om dessa kriterier uppfylls kan absorbenterna lagras permanent.

Säkerhet och avfallshantering

Kemikalie- och oljeabsorbenter som sådana utgör ingen säkerhetsrisk. Absorbenterna tar dock upp den uppsugna vätskans egenskaper. Använda kemikalie- och oljeabsorbenter ska avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna. Avgörande är den uppsugna vätskan. Absorbenter med olja ska alltså behandlas i enlighet med föreskrifterna för avfallshantering av olja/spillolja. Information om detta får du hos de ansvariga myndigheterna.

Testad och godkänd. Av högsta kvalitet för din säkerhet!