Brandklassat Hyllager

Vid förvaring av brandfarliga vätskor och ämnen i Miljöcontainer bör följande tas i beaktning:

1.Brandfarliga gaser bildas från brandfarliga ämnen och är i 95% av fallen tyngre än luft, vilket innebär att denna gas hamnar i nedre delen av containern. Ventilationen i denna typ av lösning bör därför vara utformad med ventilation i nederkant och på ett sätt så att även gaser som hamnar i det integrerade uppsamlingskärlet ventileras bort. Är inte ventilationen tillräcklig stannar gaserna kvar i containern och då finns det stor risk för antändning av dessa gaser om en antändningskälla är närvarande, typ gnistbildning, gammal cigarettfimp eller annan källa som skapar gnista.

2. Vid förvaring av brandfarliga ämnen är det även viktigt att det finns möjlighet att jorda containern då det annars finns risk för statisk elektricitet. Statisk elektricitet är en av riskkällnorna vid antändning av brandfarliga gaser.

Svenska lagstiftningen reglerar att det ska finnas tillräcklig ventilation i denna typ av förvaring och som ett internationellt företag följer Denios de rekommendationer som finns i EU-lagstiftningen. Detta innebär en ventilation på ca 0,5 ggr/timma. Denios förvaringslösningar uppfyller alla de krav som ställs i den svenska lagstiftningen vid förvaring av miljöfarliga och brandfarliga ämnen.

Med Europas bredaste och säkraste produktprogram gällande brandklassade lösningar för förvaring av brandfarliga ämnen erbjuder denios högsta möjliga säkerhet för person och miljö.

DENIOS har utökat motståndskraften mot brand och ökat brandsäkerheten från tidigare 90 minuter med ytterligare 30 minuter. De övergripande systemen klassificeras enligt SS- EN 13501-2, REI 120, och uppfyller därmed relevanta EU-direktiv och gällande standarder, i processen för harmonisering av den europeiska lagstiftningen till den nationella lagstiftningen.

Här presenteras vårt standardutbud för förvaring av brandfarliga ämnen. Alla kundanpassningar är möjliga i stor utsträckning, även konstruktionsändringar. Brandklassad miljöcontainer typ FBM passar lämpligast för förvaring av fat, fat på pall eller IBCer, men även för småbehållare vid installation av platsbesparande hyllor.

Brandklassad miljöcontainer FBM
Brandklassad miljöcontainer FBM för 16 fat / 4 IBC
Brandklassad miljöcontainer Hyllager
Brandklassad container FBM för 32 fat / 8 IBC

Brandklassad miljöcontainer Typ FBM

DENIOS brandklassade miljöcontainer modell Hyllager, av typ FBM, är ett lager som kan anpassas på höjden och har ett brandmotstånd på 90 minuter vid invändig och utvändig brandbelastning.

  • Brandskydd inifrån och utifrån
  • Lagring av upp till 64 fat eller 16 IBCs
  • Integrerat hyllsystem, flexibel för varierande lagringsbehållare
  • Tillval: Dörrspärrsystem
  • <//li>
  • Markfri gång för enkel lastning/lossning med gaffeltruck

Lämplig för kemikalier i följande klasser

Brännbar oxiderande frätande giftig hälsofara hälsoskadligt miljöfarligt

Mer information om: Brandklassat Hyllager - 

Pressmeddelanden och kundlösningar