Brandklassade gasskåp

DENIOS har 30 års erfarenhet inom utveckling, tillverkning och försäljning av gasskåp och containrar. Vi anser att vid lagring av gasflaskor är säkerhet, lagenlig förvaring och ansvar högsta prioritet.För att underlätta för dig har vi sammanställt en lista: Vid gaslagring bör du ta hänsyn till följande 10 punkter.

Enligt kraven i SÄIFS 1998:7

DENIOS skåp för gasförvaring är enligt kraven i SÄIFS 1998:7 (Sprängämnesinspektionens föreskrifter för förvaring av brandfarliga gaser i publika lokaler- skolor, sjukhus, restauranger mm.)

Brandmotstånd enligt standarden SS-EN 14470-2

För att uppnå säker lagring av gas rekommenderades tidigare utomhusförvaring. Ofta är det inte möjligt då det medför ökade kostnader och merarbete. Senaste SS-EN standarden möjliggör säker och smidig hantering av gasflaskor inomhus.

För att bli godkänd enligt SS-EN 14470-2 krävs att varje typ och storlek på gasskåp måste genomgå ett brandkammartest på ett ackrediterat testinstitut. Under brandkammartestet kontrolleras att:

·         Temperaturen i gasskåpet inte överstiger 50 K någon gång under de 90 minuter testet pågår med temperaturer på mer än 1000°C i brandkammaren.

·         Under testet skall gasskåpet placeras med bakre väggen minst 100mm från testkammarens vägg.

·         Hela gasskåpet (sidor, dörrar, tak och bakre vägg) skall utsättas för samma upphettning under testet.

·         Brandens negativa påverkan på skåpets mått är begränsade till nedanstående angivelser under förutsättningen att endast ett mått är förändrat. Om gasskåpet har större förändringar än nedan angivna mått eller förändringar på två dimensioner godkänns det inte enligt SS-EN 14470-2.

  • Höjd max 100 mm
  • Bredd max 100 mm
  • Djup max 150mm 

·         Gasskåpet skall klara krav på teknisk ventilation. Särskilt lättantändliga och giftiga gaser kräver luftväxling på upp till 120 gånger per timma.

·         Gasskåpet skall levereras med tredjeparts certifiering s.k. declaration of conformity.

 

Brandmotstånd i 90 minuter

Sedan många år tillbaka har man i Europa etablerat klassificering EI 90 för förvaring av brandfarliga vätskor och nu finns samma säkerhetsnivå för förvaring och uppställning av gasflaskor. Detta kan tyckas vara självklart då faran med gasflaskor minst kan jämföras med faran för brandfarliga vätskor.

Dessutom nämns räddningstjänst/brandkår som ett uttryckligt skyddsmål. Standarden förutsätter att det finns tillräckligt med tid för personalen att lämna byggnaden. Det skall också finnas tillräckligt med tid för brandkåren att få kontroll på branden.

DENIOS Gasskåp för lagring och förvaring av gasflaskor är konstruktionstestade enligt de ökande testkraven i standarden SS-EN 14470-2 med rekommenderat brandmotstånd EI90. Varje typ och modell är testade och godkända av ackrediterat testinstitut och ett tredjeparts certifikat medföljer.

DENIOS har 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning inom miljösäker hantering och lagring av gasflaskor och erbjuder framtidens brandskydd enligt internationella krav.

Vill du ha hjälp med att välja rätt produkt? Använd dig av hjälpen i vår webbshop eller ring 036-39 56 60 och tala med våra säkerhetsrådgivare - Vi ger dig gärna råd för en ansvarsfull hantering av farliga ämnen.

Ta vara på utbudet och kunskapen hos en tillverkare.

 

 


Utomhuslager för gasflaskor.
Gasflasklager F90 typ GF 33.15
Brandsäkert lager för gasflaskor EI90 typ GF 17.9
Brandklassat Gasskåp 900-1400, EI90
Brandklassat Gasskåp 600, G30
Brandsäkert gasskåp typ LG
 
 

Gasflaskor bör lagras utomhus. Är detta inte möjligt, då gaserna ska användas inomhus och möjligheten att lägga skyddade rör saknas kan man använda sig av gasflaskskåp.

  • Modell i stål eller stålbetong för utomhuslagring
  • Gasflaskskåp G30/G90 för lagring i arbetsutrymmen

Mer information om: Gasflaskor- förvaring och hantering - Brandklassade gasskåp

Lämplig för kemikalier i följande klasser

Hälsofara

Du kanske även är intresserad av