Förvaring av gas

Säker förvaring och hantering av gasflaskor

 Korrekt förvaring av gasflaskor är oerhört viktigt. DENIOS tillverkar produkter för förvaring och hantering av gasflaskor. De grundläggande kraven, såsom ändamålsenlig ventilation och skydd för obehörig åtkomst, uppfylls av alla våra produkter för gashantering.

Ta vara på utbudet och kunskapen hos en tillverkare.

                                                                                            

Vid gaslagring bör du ta hänsyn till följande:

1. Det är användarens ansvar att känna till de egenskaper och säkerhetskrav som gäller för varje enskild gas.

2. Användaren ansvarar för att hanteringen sker på ett säkert sätt och den som inte uppfyller säkerhetskraven och orsakar en olycka riskerar att ställas till svars.

3. Obehörig användning skall förhindras genom placering antingen i brandförråd, inhägnat eller under låsbart väderskydd.

4. I arbetslokal får det endast finnas det antal gasflaskor som krävs för arbetets utförande. Övriga flaskor skall förvaras i gasförråd.

5. Gasflaskor får inte placeras så att brand och explosionsrisken ökar genom närhet till andra gasflaskor, till brandfarliga vätskor eller till annat brännbart material i farlig mängd.

6. För yrkesmässig förvaring av brandfarlig gas krävs tillstånd hos            byggnadsnämnden i kommunen. Detta gäller i volymer mer än :

  • 250 liter inomhus
  • 1000 liter utomhus

7. Varningsskylt och förbudsskyltar för gasflaskor skall finnas uppsatt utanför dörr till lokal där gasflaskor är lagrade.

8. I industrifastighet får max 60 liter gas förvaras i varje brandcell.

9. Särskild hänsyn skall tas till samförvaring av brandfarliga gaser. Begränsat antal gasflaskor får samförvaras.

10. Gasflaskorna skall skyddas mot påkörning och annan farlig mekanisk påverkan.

 

 

Vill du ha hjälp med att välja rätt produkt? Ring 036-39 56 60 och tala med våra säkerhetsrådgivare - Vår kunskap- din säkerhet!

Gasflaskaskåp och -container

Gasskåp och gascontainer

Kompakt lösning för lagring av gasflaskor - inom- och utomhus. mehr

Gasflaska lagring med brandskydd

Brandklassade gasskåp

Gör inga kompromisser när det kommer till brandskydd vid lagring av gasflaska. mehr

Hantering av gasflaskor

Hantering av gasflaskor

Produkter för en säker hantering och transport av gasflaskor - praxis testat. mehr

Expertrådgivning